23. veebruaril vastu võetud arvamuses esitas komitee omapoolsed kommentaarid Euroopa Komisjoni teatisele 2023. aasta kestliku majanduskasvu analüüsi kohta ning kutsus komisjoni üles investeerima teavitustegevusse, et kodanikud oleksid kursis ELi ees seisvate probleemide ja nende lahendamiseks vajalike meetmetega. 

2023. aasta kestliku majanduskasvu analüüsis esitatakse ELi majandus- ja tööhõivepoliitika prioriteedid järgmiseks 12–18 kuuks. See on suunatud energiašokkidest tuleneva negatiivse mõju leevendamisele lühiajalises perspektiivis, kestliku ja kaasava majanduskasvu edendamisele ning ELi majandusliku ja sotsiaalse vastupanuvõime suurendamisele keskpikas perspektiivis. 

Oma arvamuses avaldas komitee heameelt konkurentsivõimelise kestlikkuse vallas seatud prioriteetide ning selle üle, et tähelepanu pööratakse sotsiaaldialoogi tugevdamisele ELis. Lisaks rõhutas komitee hea teabevahetuse tähtsust ja ärgitas komisjoni sellesse investeerima. Ühtse turu toimimise parandamiseks kutsus komitee üles tagama õiglased töötingimused ja tõhusa konkurentsi ning arvestama rohkem kodanikuühiskonna muredega. Samuti julgustas komitee liikmesriike kasutama inflatsiooniga tegelemisel realistlikku, mõõdukat ja tasakaalustatud lähenemisviisi. 

Komitee raportöör Gonçalo Lobo Xavier märkis: „Tugevad, usaldusväärsed ja ühised avaldused meie väljakutsete ja viiside kohta, kuidas EL on nende probleemise lahendamiseks valmis tegutsema, on kodanike jaoks äärmiselt olulised. Need aitavad vältida arusaamatusi seoses Euroopa projektiga ja viivad edasi ideed, et Euroopa on kõigi jaoks“. (tk)