ETSK ottaa 23. helmikuuta antamassaan lausunnossa kantaa Euroopan komission tiedonantoon ”Vuotuinen selvitys kestävästä kasvusta 2023” ja kehottaa komissiota panostamaan viestintään EU:n edessä olevista haasteista ja siitä, mitä niiden ratkaisemiseksi on tehtävä. 

Vuotta 2023 koskevassa selvityksessä kestävästä kasvusta esitetään EU:n talous- ja työllisyyspoliittiset painopisteet seuraaviksi 12–18 kuukaudeksi. Sen tavoitteena on lieventää lyhyellä aikavälillä energiahäiriöiden kielteisiä vaikutuksia, edistää kestävää ja osallistavaa kasvua sekä parantaa keskipitkällä aikavälillä talouden ja yhteiskunnan häiriönsietokykyä EU:ssa. 

Lausunnossaan komitea ilmaisee suhtautuvansa myönteisesti kilpailukykyisen kestävyyden edistämiseksi asetettuihin painopisteisiin sekä siihen, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vahvistamiseen EU:ssa kiinnitetään huomiota. ETSK korostaa myös sujuvan viestinnän merkitystä ja kehottaa komissiota panostamaan siihen. Sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi ETSK kehottaa varmistamaan oikeudenmukaiset työolot ja -ehdot ja toimivan kilpailun sekä ottamaan kansalaisyhteiskunnan huolenaiheet entistä paremmin huomioon. Lisäksi komitea kannustaa jäsenvaltioita puuttumaan inflaatioon maltillisesti, realistisesti ja tasapainoisesti. 

”Vahvan, luotettavan ja yhtenäisen viestin välittäminen edessä olevista haasteista ja siitä, miten EU pyrkii ratkaisemaan ne, on olennaisen tärkeää kansalaisten kannalta, auttaa välttämään väärinkäsityksiä Euroopan yhdentymishankkeesta ja edistäisi ajatusta kaikkia hyödyttävästä Euroopan unionista”, totesi ETSK:n lausunnon esittelijä Gonçalo Lobo Xavier. (tk)