Vodík může představovat klíčový faktor nového modelu společnosti po pandemii COVID-19

Evropská unie musí překonat krizi způsobenou pandemií COVID-19 tím, že vybuduje nový model společnosti založený na ekologičtějších, spravedlivějších a odolnějších ekonomikách. Vodík coby čistá energie přitom může představovat klíčový faktor této transformace. To je hlavní myšlenka stanoviska, které vypracoval Pierre Jean Coulon a jež bylo přijato na lednovém plenárním zasedání EHSV.

EHSV v tomto dokumentu podpořil vodíkovou strategii EU, kterou předložila Evropská komise, neboť podle něj představuje krok vpřed k vytvoření vhodných podmínek pro zvýšení nabídky vodíku a poptávky po něm a k dosažení klimaticky neutrální ekonomiky.

„Čistý vodík se musí jednoznačně stát naší prioritou, protože je to jediná možnost, která je slučitelná s cíli klimatické neutrality,“ prohlásil při rozpravě na plenárním zasedání Pierre Jean Coulon. „Evropské finanční prostředky na podporu oživení musí umožnit podnikům, inovátorům, pracovníkům a investorům, aby potvrdili svou celosvětovou vedoucí pozici na rostoucích trzích s čistou energií.“

EHSV podporuje zejména vytvoření Evropské aliance pro čistý vodík, jejímž posláním bude plánovat investice do výroby a řídit poptávku po čistém vodíku v EU.

Členy tohoto orgánu budou představitelé průmyslu, zástupci občanské společnosti, ministři působící na celostátní i regionální úrovni a Evropská investiční banka. Vzhledem ke klíčové úloze, kterou bude hrát při urychlování transformace evropského průmyslu, je nezbytné, aby byl do jeho činnosti zapojen i EHSV jakožto zástupce organizované občanské společnosti. (mp)