Kinga JOÓ

V Evropské strategii v oblasti péče se hned na úvod konstatuje, že v průběhu života všichni potřebují péči nebo o někoho pečují. To je sice pravda, nicméně kvalitní péče ještě zdaleka není v Evropě samozřejmostí pro všechny, což byl i jeden z hlavních důvodů vypracování této strategie.

V našem stanovisku ke strategii se zaměřujeme na několik nejdůležitějších otázek. Především vyzdvihujeme skutečnost, že při všech řešeních v oblasti péče musí být respektováno rozhodnutí jednotlivce. To znamená, že jednotlivec nebo rodina musí mít možnost se rozhodnout mezi péčí ústavní, domácí nebo komunitní. Nikdo nesmí být nucen se rozhodnout pro určitý typ péče jen proto, že nemá jinou možnost. 

Strategie i naše doporučení se řídí zásadou genderové rovnosti a boje proti stereotypům ohledně mužských a ženských úkolů. EHSV opakuje, že by se mělo usilovat o motivování většího počtu mužů k hledání práce v oblasti péče a o zajištění lepšího rozdělení odpovědnosti za péči v rámci domácností.

Ve strategii se správně uznává, že formální a neformální péče jsou úzce provázány, že ani jeden z těchto typů péče nemůže existovat nezávisle na tom druhém a že je nutné je podporovat. Domácí péči často zajišťují neformální pečující. Většinou se jedná o ženské rodinné příslušníky osob, které potřebují péči. Právě ony nesou na svých bedrech největší zátěž a potýkají se s důsledky pro svoji kariéru i soukromý život. Doporučujeme zjistit, kdo tito neformální pečující jsou a co potřebují, abychom se na ně mohli zaměřit. Určitý potenciál spatřujeme i v souvislosti se systémy ověřování dovedností, které přispívají k uznávání „neviditelné práce“ těchto osob. 

Krom toho znovu opakujeme svůj návrh na zavedení evropské záruky v oblasti péče, aby bylo možné zajistit celoživotní přístup k cenově dostupné kvalitní zdravotní péči a pečovatelským službám pro všechny občany, kteří žijí v EU. Tento nástroj by pomohl řešit nedostatky v péči a prosazovat důstojné pracovní podmínky pro pečovatele, včetně neformálních pečujících.

V neposlední řadě bych ráda poukázala na to, že se soustředíme také na uskutečňování, monitorování a hodnocení obou návrhů Rady týkajících se předškolního vzdělávání a péče a dlouhodobé péče, které jsou součástí strategie, již Rada přijala v prosinci 2022. Požadujeme, aby byly v polovině období přezkoumány obecné i specifické cíle, včetně cílů barcelonských.