Milena Angelova, vice ordförande med ansvar för budgeten: Att välja den bästa strategin

Europeiska unionen genomgår en händelserik och avgörande tid. Det krävs samordnade insatser och synergier mellan alla institutioner, berörda aktörer och EU-medborgare för att hitta rätt strategi, så att unionen med framgång kan bemöta alla sina utmaningar i rollen som en stark global aktör. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) spelar en avgörande roll i denna process, detta i egenskap av en unik plattform som samlar in och förmedlar synpunkter från arbetsgivare, arbetstagare och organisationer i det civila samhället om allt som är viktigt för att uppnå bättre resultat i arbetet med att förverkliga vårt gemensamma europeiska projekt.

Det är EESK:s ordförandeskap som ansvarar för att vägleda kommittén, välja den bästa strategin för varje mandatperiod, ta fram gemensamma politiska prioriteringar och redogöra för hur vi bäst uppnår dem. Det har varit en stor ära och ett nöje att axla detta ansvar tillsammans med mina ärade kollegor under de senaste två och ett halvt åren. I våra gemensamma insatser har vi tagit fasta på övertygelsen om att varje EESK-ledamot har unika färdigheter, erfarenheter och kunskaper och utgör en länk till företag och medborgare i hela Europa, liksom en direkt länk till sin nationella bas. Vi har därför strävat efter att ge alla ledamöter bästa möjliga arbetsmiljö, villkor och stöd, så att de kan utnyttja sin potential och kreativitet och så att deras bidrag tas tillvara på bästa sätt och sammanförs i utarbetandet av professionella, representativa och balanserade yttranden. Vi har haft som mål att avsevärt öka vårt arbetes synlighet, följa upp det på ett mer strukturerat sätt och göra det mer känt i hela Europa, inom såväl EU:s och medlemsstaternas institutioner som bland beslutsfattare och partnerorganisationer.

Jag är stolt och tacksam över att vi uppnått så mycket tillsammans, som ett välfungerande och sammanhållet team med gemensamma krafter. Vi har varit fast beslutna att ge varje EESK-ledamot samma möjligheter att på lika villkor bidra till att kommittén, genom våra gemensamma framgångar, fullgör sitt uppdrag. Jag önskar det tillträdande ordförandeskapet lycka till under den nya mandatperioden!