Kommunikationen under krisen

I det sista avsnittet (på franska) av serien talar Isabel Caño Aguilar, vice ordförande för EESK med ansvar för kommunikation, om erfarenheterna från covid‑19. Hon beskriver hur pandemin har förändrat hela EESK:s kommunikationsverksamhet och hur "solidaritet" och "engagemang" har blivit nyckelord för kommitténs arbete och initiativ, inte minst priset för medborgerlig solidaritet 2020. För vice ordföranden ”kommer ingenting längre att vara som före pandemin. Men vi har ett ansvar att reagera, att göra EU starkare. Europas medborgare kräver att vi gör det.”

Dessine-moi... (Ur min synvinkel...)

Vi närmar oss slutet på artikelserien ”Dessine-moi...” (Ur min synvinkel...). Den samling berättelser som vi fått ta del av sedan början av pandemin har med dessa avslutande artiklar blivit ännu rikare. De uppriktiga skildringarna av denna tid i ofrivillig isolering berör och får oss att vilja se det vackra i andra människor, ägna fler tankar åt meningen med livet och inse vikten av att stanna upp och ta vara på livet här och nu.

Tillgängliga språk:

Ledare

I denna tid av snabba omvandlingar har vi sett hur bräckliga våra demokratier, samhällen och vår planet kan vara. 

När jag tillträdde mitt ordförandeskap i april 2018 ansåg jag att vi behövde återupptäcka renässansens humanistiska anda för att öka farten mot ett hållbart Europa. Efter brexitomröstningen och inför valet till Europaparlamentet stod det helt klart för mig att det civila samhället har en viktig roll att spela för att leda ekonomin mot mer hållbara och intelligentare modeller.

När min mandatperiod denna månad löper ut kan jag säga att Europa återigen har visat prov på sin motståndskraft. Nationalister och EU‑skeptiker besegrades i EU-valet, och med covid-19-pandemin har deras falska budskap lidit ett odiskutabelt nederlag. EU har vidtagit åtgärder utan motstycke och på bara några få månader smulat sönder föregivna sanningar som förut verkade vara huggna i sten. Vi har skyddat våra medborgare och samhällen och investerat i en stark strategi för framtiden i ett samförstånd som har varit bredare än någonsin.

Kommande evenemang

6–7 oktober 2020, Bryssel, Belgien
Välkomstdagar för nya EESK-ledamöter

27–28–29 oktober 2020, Bryssel, Belgien
Ombildning – EESK:s plenarsession

Karolina Dreszer‑Smalec: ”Coronavirus: lärdomar”

I mars 2020 började vi inse att covid‑19-pandemin inte bara utgjorde en hälsokris utan skulle påverka många aspekter av vårt liv. Det stod också klart för organisationer och aktivister att vi skulle ställas inför nya utmaningar i vårt ordinarie arbete. Läget visade sig vara långt värre än vad vi hade vågat tro.

Martin Siecker: ”Always look on the bright side of life”

Om jag med 2 000 tecken skulle vilja dela med mig av mina tankar, analyser och känslor om hur jag upplever coronakrisen? 2 000 tecken är inte mycket för något så omvälvande som coronakrisen – ett tecken per århundrade. Det får bli som det blir – mina tankar är personliga och kaotiska.

Jože Smole: ”Vi har tagit oss ur krisen enade och stärkta”

Vi stod inför en situation som vi aldrig tidigare hade upplevt. Viruset kom plötsligt och spreds mycket snabbt, vilket ledde till att hela landet placerades i strikt karantän. Eftersom det var en helt ny situation för oss hade vi ingen erfarenhet av hur vi skulle hantera den på bästa sätt.

Janusz Pietkiewicz: Tjänster av allmänt intresse och pandemin

När februari övergick i mars och samtidigt som vi arbetade med studier och debatter deltog vi, som alltid vid den tiden på året, i våra bulgariska vänners glädjerika Martenitsa-firande. Vi satte på oss tunna armband av flätat rött och vitt garn och gladde oss över de små ylledockor som gavs som lyckoamuletter.

Giulia Barbucci: Fackföreningarnas röst har varit starkare än någonsin under dessa månader

Den 11 mars, tillbaka till Rom, hem. Tryckande stämning, ångest. I norra Italien räknar man redan sina döda. Min dotter Ilaria har återvänt från Milano, där hon studerar, och Miriam, den äldsta, bor och arbetar i Barcelona och är mycket oroad.

Dilyana Slavova – Covid-19 har lärt mig att inte skjuta upp mina livsplaner

Pandemins konsekvenser gjorde Europas gränser synliga igen, i vissa fall till och med inom ett och samma land. Man hade kunnat tro att det skulle leda till en minskning av de gränsöverskridande samarbetena mellan regioner och städer. Men det blev faktiskt tvärtom.

Claudine Otto: vi måste fundera över hur vi kan bli mer autonoma på europeisk nivå mot bakgrund av globaliseringen

I samma stund som nedstängningen tillkännagavs tömdes gatorna på folk. Tystnaden var slående. Nu var det slut på stressen till jobbet, utlandsresorna för att delta i tvåtimmarsmöten, bilarnas tutande i staden, bussarna som aldrig kommer ...

Renate Heinisch: Att övervinna ensamheten tillsammans

Som apotekare har jag i dessa coronatider ägnat mycket tid åt genusmedicin. Särskilt på området psykisk hälsa är skillnaderna mellan könen i fråga om covid-19 slående.

Män hamnar jämförelsevis oftare på intensiven och dör oftare, framför allt yngre män.

Laure Batut: Rädsla, motståndskraft – och vad kommer sedan?

Först rädsla, rädsla och häpnad

En äkta rädsla. En rädsla som fick allt att stanna upp, som varje kväll med rapporterna om nya dödsfall frammanade en oro för våra nära och kära, de mycket unga eller gamla, de mycket sköra. En rädsla som påminner om att skuggorna stryker runt, att de väntar.

Bente Sorgenfrey: Jag koncentrerade mig på det väsentliga i mitt eget liv

När coronakrisen bröt ut i Danmark den 11 mars arbetade jag och mina kollegor hårt för att säkerställa en organiserad nedstängning för våra medlemmar. Många av våra anställda var tvungna att arbeta hemifrån, andra i en stressfylld miljö på sjukhus, vårdhem och i tjänstesektorn, som fortsatte att hålla öppet under krisen. Tydliga svar och ett nära samarbete kollegor emellan var nödvändigt. 

Arnaud Schwartz: Hälsomässiga, ekologiska, sociala och ekonomiska kriser: Låt oss arbeta tillsammans för en värld som det går att leva i

Långt ifrån nationalistisk hemfallenhet och auktoritära frestelser visar sig samarbetet vara livskraftigt på europeisk nivå. Det är nödvändigt att medlemsstaterna arbetar tillsammans för att bekämpa viruset, men också att de bekämpar dess orsaker och konsekvenser, särskilt med tanke på att framtida pandemier – i likhet med miljöföroreningar, klimatstörningar eller nödläget för den biologiska mångfalden – inte känner några gränser.

EESK-nyheter

Isabel Caño Aguilar, vice ordförande med ansvar för kommunikation: Bara ett vi ses igen

Var sak har sin tid. Tiden är nu kommen att ta farväl. Vi har tillbringat två och ett halvt år tillsammans. Sedan april 2018 har jag haft äran att vara vice ordförande med ansvar för kommunikation sida vid sida med Milena Angelova, vice ordförande med ansvar för budgeten.

Milena Angelova, vice ordförande med ansvar för budgeten: Att välja den bästa strategin

Europeiska unionen genomgår en händelserik och avgörande tid. Det krävs samordnade insatser och synergier mellan alla institutioner, berörda aktörer och EU-medborgare för att hitta rätt strategi, så att unionen med framgång kan bemöta alla sina utmaningar i rollen som en stark global aktör.

Artificiell intelligens – EU-lagstiftningen bör sätta säkra gränser för högrisktillämpningar

Biometrisk fjärridentifiering för att spåra, övervaka och detektera känslor hör inte hemma i EU:s människocentrerade artificiella intelligens (AI), menar EESK i sitt svar på kommissionens Vitbok om Artificiell intelligens, som antogs vid EESK:s plenarsession i juli.

EU-strategin för jämställdhet måste ta itu med covid-19-krisens negativa effekter för kvinnor

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) uppmanar Europeiska kommissionen att utan dröjsmål genomföra sin nya jämställdhetsstrategi, samtidigt som man tar itu med covid-19-pandemins negativa effekter på jämställdheten, såsom de ökade sociala och ekonomiska skillnaderna mellan könen, det ökade våldet mot kvinnor och de olika formerna av diskriminering de utsätts för.

EU:s förmåga att engagera sina medborgare kommer i stor utsträckning att vara avgörande för uppnåendet av klimatneutralitet

EU:s förmåga att engagera sina medborgare kommer i stor utsträckning att vara avgörande för uppnåendet av klimatneutralitet. Att ta itu med klimat- och miljöutmaningar har blivit en topprioritering för EU. Från klimatförändringar till klimatnödläge – EU måste genomföra betydande förändringar för att främja en välfärdsekonomi.

EESK driver på för informationsutbyte inom den digitala ekonomin och delningsekonomin

EESK uppmanar EU:s medlemsstater att med avseende på den digitala ekonomin och delningsekonomin stärka samordningen på skatteområdet på europeisk och internationell nivå. Genom en närmare samordning av den skattepolitik som ska tillämpas på den nya ekonomiska sektorn och utarbetande av verktyg och operativa lösningar skulle efterlevnaden av skattelagstiftningen kunna förbättras, en rättvis konkurrens garanteras och sektorns fulla potential utnyttjas.

EESK stöder Europaåret för järnvägen 2021

Järnvägen bör ges en framträdande roll inom ramen för EU:s framtida rörlighet och bli det främsta transportsättet. EESK stöder därför med glädje Europeiska kommissionens förslag om att utropa 2021 till Europaåret för järnvägen.

EESK anger att handeln har en nyckelroll när det gäller att främja en hållbar ekonomisk återhämtning från covid‑19-krisen.

Vid sin plenarsession i juli antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) ett yttrande om Europeiska kommissionens senaste årsrapport om genomförandet av frihandelsavtalen under 2018. EESK anger att handeln har en viktig roll att spela när det gäller att ”främja en hållbar ekonomisk återhämtning [...] och göra det möjligt för företag att återuppbygga och omorganisera sina brutna värdekedjor”. Samtidigt beklagar kommittén att det civila samhällets övervakningsarbete fortfarande ”till stor del saknas” i genomföranderapporten.

Covid-19-krisen: EESK anser att företagen i EU bör tänka över sina affärsmodeller

Vi måste ändra vårt sätt att göra affärer i Europa och resten av världen, men EU:s långsiktiga målsättningar för hållbar ekonomisk tillväxt bör förbli stöttepelarna för vår framtid, trots covid-19-krisen.

Ständiga förändringar äventyrar fullbordandet av det transeuropeiska transportnätet

Ständiga förändringar i de nationella politiska prioriteringarna i EU:s medlemsstater är ett grundläggande hinder för att projekten inom ramen för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) ska kunna genomföras i tid, något som väcker tvivel om huruvida det kommer att vara möjligt att färdigställa stomnätet senast 2030.

Global uppvärmning: EESK efterlyser nya skatteåtgärder för att minska koldioxidutsläppen

Nya skatter och ytterligare åtgärder avseende koldioxidutsläpp kommer att ge resultat, men det räcker inte: den globala uppvärmningen kommer sannolikt att fortsätta om inte koldioxid som redan släppts ut kan tas ut ur atmosfären.

Globalisering utan reglering leder till ökad ojämlikhet, enligt EESK

Att främja konkurrenskraft, innovation och nya arbetstillfällen bör vara en prioritet inom det globala regleringssamarbetet genom ett förnyat multilateralt handelssystem, framhåller Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) i ett yttrande av Georgi Stoev och Thomas Student som antogs vid kommitténs plenarsession i juli.

Nyheter från grupperna

EESK uppmanar till förbättring av klausulerna om skydd av jordbruket i handelsavtalen

Av EESK:s arbetsgivargrupp

Vid plenarsessionen i juli antogs ett initiativyttrande om införande av skyddsåtgärder för jordbruksprodukter i EU:s handelsavtal.

Hur skulle ekonomin reagera om vi säkerställde gemensamma miniminormer för arbetslöshetsersättning i hela Europa?

Av EESK:s arbetstagargrupp

Den pågående coronapandemin har förvandlat en hotande kris till en fullskalig ekonomisk depression – med det senaste århundradets största BNP-ras i fredstid – och lett till att miljontals människor hamnat i olika slags arbetslöshets- eller deltidssystem. Våra sociala system har, trots sin roll när det gäller att dämpa krisens följder, i allmänhet varit lika dåligt förberedda på pandemin som våra hälso- och sjukvårdssystem, eftersom de undergrävts betydligt av åratal av åtstramningar sedan krisen 2008.

Ny studie beställd av EESK:s grupp Mångfald Europa: ”Att nå fram till ett nytt samförstånd om EU:s civilsamhälleliga värden och bedömningen av dem”

Av EESK-gruppen Mångfald Europa

Har civilsamhällesorganisationerna i Frankrike, Tyskland, Italien, Grekland, Ungern och Polen en gemensam uppfattning av värdena demokrati, rättsstat och solidaritet?

Den nya studien Att nå fram till ett nytt samförstånd om EU:s civilsamhälleliga värden och bedömningen av dem, som har genomförts av European Policy Centre på begäran av EESK-gruppen Mångfald Europa, visar att i de länder som ingår i undersökningen tenderar civilsamhällesorganisationerna att definiera dessa värden på ett likartat sätt, även om de uppvisar större skillnader i tolkningen av solidaritet än av demokratin och rättsstaten.