Budjettiasioista vastaava varapuheenjohtaja Milena Angelova: Parhaan toiminväylän valinta

Euroopan unionilla on käsillä historiansa dynaamiset, ratkaisevat hetket. Unioni tarvitsee koordinoitua toimintaa ja synergiaa kaikilta toimielimiltä, kaikilta sidosryhmiltä ja kaikilta Euroopan kansalaisilta, jotta se löytää oikean strategian, jolla vastata menestyksekkäästi kaikkiin haasteisiin ja suoriutua vahvana globaalina toimijana. Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla on tärkeä rooli tässä prosessissa ainutlaatuisena foorumina, joka kokoaa yhteen ja välittää työnantajien, työntekijöiden ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden näkemykset kaikista tärkeistä näkökohdista, jotka liittyvät siihen, miten viemme yhteisen Eurooppa-hankkeemme parhaiten satamaan.

ETSK:n puheenjohtajiston tehtävänä komitean komentosillalla määrittää kurssi ja valita kullekin toimikaudelle paras toiminväylä, virittää yhteiset poliittiset tavoitteet ja ratkaista, mikä on paras tapa niiden toteuttamiseksi. Oli suuri ilo ja kunnia palvella yhdessä arvostamieni kollegojen kanssa viimeksi kuluneiden kahden ja puolen vuoden ajan pyrkien yksissä tuumin täyttämään tämä tehtävä. Yhteiset pyrkimyksemme perustuivat vakaaseen käsitykseen, että kaikilla ETSK:n jäsenillä on ainutlaatuista pätevyyttä, kokemusta ja tietämystä ja että he toimivat paitsi linkkinä yrityksiin ja kansalaisiin nähden eri puolilla Eurooppaa myös välittömänä kontaktipintana kotimaiseen taustaorganisaatioonsa. Pyrimmekin huolehtimaan siitä, että kaikilla ETSK:n jäsenillä olisi parhaat olosuhteet, edellytykset ja tuki vapauttaa potentiaalinsa ja luovuutensa, jotta heidän panostaan hyödynnettäisiin asianmukaisimmin ja jotta se kiteytyisi asiantuntevina, edustavina ja tasapainoisina lausuntoina. Tähtäsimme paljon suurempaan tunnettavuuteen, järjestelmällisempään kaikupohjaan ja julkisuuteen työllemme kautta Euroopan, ja sama koskee unionin ja sen jäsenvaltioiden toimielimiä, päättäjiä ja kumppaniorganisaatioita.

Olen ylpeä ja kiitollinen hyvistä saavutuksistamme toimivana ja yhtenäisenä tiiminä, jonka vilpittömänä tavoitteena on ollut tarjoata ETSK:n jokaiselle jäsenelle yhtäläiset mahdollisuudet ja edellytykset edistää komiteamme kaikinpuolista menestymistä tehtävässään. Toivotan aloittavalle puheenjohtajistolle tuloksekasta toimikautta!