Милена Ангелова, заместник-председателка, отговаряща за бюджета: Избор на най-добрия начин на действие

Европейският съюз преживява динамични и решаващи моменти. Нужни са координирани усилия и полезно взаимодействие между всички институции, всички заинтересовани страни, всички европейски граждани за намиране на правилната стратегия за успешно справяне с всички предизвикателства и изпълняване на ролята на силен участник на световната сцена. Европейският икономически и социален комитет има важна роля в този процес като единствена по рода си платформа, която събира и предава становищата на работодателите, работниците и организациите на гражданското общество по всички важни аспекти на това как да постигнем по-добри резултати в нашия общ европейски проект.

Председателството на ЕИСК следва да ориентира Комитета и да избере най-добрия начин на действие за всеки мандат, да обяви общи политически приоритети и да определи най-добрия начин за тяхното осъществяване. За мен беше голяма чест и удоволствие да служа заедно с моите уважавани колеги през последните две години и половина и да се стараем да постигнем нашата цел. Съвместните ни усилия се основаваха на твърдото убеждение, че всеки член на ЕИСК притежава уникални компетенции, опит и знания и служи като връзка с предприятията и гражданите в цяла Европа, като същевременно е в непосредствена връзка с националните си организации. Поради това се старахме всички членове на ЕИСК да имат най-добрата среда, условия и подкрепа за разгръщане на своя потенциал и творчество, така че техните мнения да бъдат използвани по най-добрия начин и да бъдат съчетани в професионални, представителни и балансирани становища. Нашите усилия бяха насочени към много по-голяма видимост, по-структурирано проследяване и популяризиране на работата ни в цяла Европа сред институциите на ЕС и на държавите членки, сред лицата, отговорни за вземане на решения, и сред партньорските организации.

Гордея се и съм благодарна, че постигнахме много заедно, като обединихме усилията си като добре функциониращ и съгласуван екип, посветил се на предоставянето на равни възможности и условия, за да може всеки член на ЕИСК да допринесе за общия успех на нашия Комитет при изпълнението на неговата мисия. Пожелавам успех на следващия председателски екип за новия мандат!