EESK driver på för informationsutbyte inom den digitala ekonomin och delningsekonomin

EESK uppmanar EU:s medlemsstater att med avseende på den digitala ekonomin och delningsekonomin stärka samordningen på skatteområdet på europeisk och internationell nivå. Genom en närmare samordning av den skattepolitik som ska tillämpas på den nya ekonomiska sektorn och utarbetande av verktyg och operativa lösningar skulle efterlevnaden av skattelagstiftningen kunna förbättras, en rättvis konkurrens garanteras och sektorns fulla potential utnyttjas.

Samtidigt som EESK välkomnar det befintliga samarbetet mellan Europeiska kommissionen, EU:s medlemsstater och OECD/G20 på detta område uppmanar kommittén medlemsstaterna, i ett yttrande som antogs vid EESK:s plenarsession den 15 juli 2020, att utarbeta lösningar på EU-nivå om en internationell överenskommelse inte nåtts som planerat i slutet av 2020 och inte väntas nås inom överskådlig framtid. Om arbetet med att nå en internationell överenskommelse drar ut på tiden föreslår kommittén tydliga och harmoniserade rapporteringskrav för företag inom den digitala ekonomin och delningsekonomin och ett fungerande och proportionellt system för insamling och utbyte av uppgifter på EU-nivå.

Under EESK:s plenarsession betonade Ester Vitale, som är föredragande för yttrandet, hur brådskande det är att vidta åtgärder. ”Beskattningen och skattepolitiken måste anpassa sig till delningsekonomins fortlöpande utveckling. Det är viktigt att de internationella, europeiska och nationella institutionerna effektivt och snabbt agerar för att hantera de utmaningar som uppstår. En lösning bör helst utarbetas på internationell eller rentav global nivå”, menade Ester Vitale och preciserade att ”dagens skatteregler och skattemodeller måste anpassas till det nya företagsklimatet”. (mp)