EESC pleit voor gegevensuitwisseling in het kader van de digitale en de deeleconomie

Het EESC dringt er bij de EU-lidstaten op aan hun coördinatie op belastinggebied op Europees en internationaal niveau te intensiveren in het licht van de ontwikkeling van de digitale en de deeleconomie. Een nauwere coördinatie van belastingmaatregelen, instrumenten en oplossingen gericht op deze nieuwe economische sector kan bijdragen tot een betere naleving van de belastingwetgeving, eerlijke concurrentie en een volledige benutting van de mogelijkheden van deze nieuwe sector, aldus het EESC.

Hoewel het EESC de bestaande samenwerking tussen de Europese Commissie, de EU-lidstaten en de OESO/G20 op dit gebied toejuicht, moedigt het, in een advies dat tijdens de zitting van 15 juli 2020 is goedgekeurd, de lidstaten aan om op EU-niveau op zoek te gaan naar oplossingen als er anders dan gepland eind 2020 geen internationale overeenkomst wordt bereikt en deze ook niet binnen afzienbare tijd kan worden verwacht. Het EESC stelt duidelijke en geharmoniseerde rapportageverplichtingen voor bedrijven in de digitale en de deeleconomie voor, evenals een functioneel en proportioneel systeem voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens op EU-niveau ingeval een internationale overeenkomst op zich laat wachten.

De rapporteur voor het advies, Ester Vitale, wees tijdens de zitting van het EESC op de dringende behoefte aan maatregelen. "De snelle ontwikkelingen van de deeleconomie moeten worden bijgehouden met passende belastingheffing en fiscale maatregelen. Internationale, Europese en nationale instellingen moeten doeltreffend en snel optreden om de uitdagingen in dit verband het hoofd te bieden. Een internationale of zelfs wereldwijde oplossing verdient de voorkeur", aldus Ester Vitale, die nog preciseerde dat "de bestaande belastingregels en fiscale modellen aan het nieuwe ondernemingsklimaat moeten worden aangepast". (mp)