Instrumentaliseringen av migranter och den ukrainska flyktingkrisen framtvingar en nystart för migrationspolitiken

Den statsstödda instrumentaliseringen av migranter, som syftar till att destabilisera EU, och den aldrig tidigare skådade tillströmningen av flyktingar till följd av kriget i Ukraina, föranleder en översyn av den europeiska migrationspolitiken. EESK insisterar på att solidaritet och bördefördelning mellan medlemsstaterna behövs för ett gemensamt svar på flyktingkriser. Samtidigt betonas behovet av att säkerställa migranternas säkerhet och mänskliga rättigheter. 

I EESK:s yttrande ”Instrumentalisering av migranter”, antaget vid plenarsessionen i juni, understryker ledamöterna att EU:s svar på denna taktik bör grunda sig på en gemensam, delad och samstämmig migrationspolitik. 

Den kommande och mycket emotsedda specifika regleringen på detta område bör leda till en solidaritetsbaserad form av ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna. 

Särskilt nu, i och med kriget i Ukraina och de massiva flyktingströmmarna, är det uppenbart att migrationen påverkar alla medlemsstater. Därför bör den nya migrations- och asylpakten omarbetas, så att den systemförändring som krävs för att utveckla en rationell och rättighetsbaserad asyl- och migrationspolitik kan åstadkommas. 

Stefano Palmieri, föredragande för EESK:s yttrande, understryker följande: ”Det är nu nödvändigt att fortsätta att verka för att befästa Europas rykte när det gäller att erbjuda humanitärt bistånd och garantera att de mänskliga rättigheterna respekteras.”

När det gäller ”hybridhot” från tredjeländer som syftar till att sätta EU:s enhet på prov, understryker Pietro Vittorio Barbieri, medföredragande för EESK:s yttrande, att människorna i sig inte är ett hot, utan snarare är offer för sådana metoder. 

EESK betonar att de berörda migranterna är mycket sårbara och i behov av skydd, och insisterar på att humanitärt bistånd måste uppfylla de normer som fastställs i EU-lagstiftningen och följa etablerad praxis för stöd till utsatta personer. EESK rekommenderar ett rättvist, fullständigt och omedelbart erkännande av rättigheterna för instrumentaliserade migranter, för att undvika gråzoner med administrativ osäkerhet. (at)