Den nya ramen för frihandelsavtal måste inkludera det civila samhällets organisationer

I en nyligen framlagd rapport framhåller EESK att det civila samhällets organisationer bör involveras ordentligt i förhandlingarna om nya frihandelsavtal inom ramen för EU:s nya handelspolitik. 

EESK är av den bestämda åsikten att det civila samhällets organisationer och arbetsmarknadens parter bör få en plats vid förhandlingsbordet när det gäller EU:s nya handelsstrategi. Detta kommer att bidra till säkerställandet av att fördelarna med denna politik verkligen kommer alla berörda aktörer, både i EU och i partnerländerna, till gagn. 

I februari 2021 presenterade kommissionen en ny öppen, hållbar och bestämd handelspolitik, som innebär att EU intar en strängare hållning gentemot sina handelspartner och sätter hållbarhet i centrum. EESK menar dock att en rad förutsättningar måste föreligga för att den här politiken ska kunna genomföras.

I ett yttrande på eget initiativ, som EESK antog vid sin plenarsession i mars, påpekar företrädarna för det civila samhällets organisationer att det behövs en ny ram för frihandels- och investeringsavtal, för att göra det civila samhällets organisationer delaktiga och samtidigt öka allmänhetens medvetenhet.

Stefano Palmieri, EESK-ledamot och föredragande för yttrandet, betonar att man måste utarbeta en ny förhandlingsmetod för att fastställa en ny färdplan som möjliggör ett aktivt deltagande av det civila samhällets organisationer och arbetsmarknadens parter under förhandlingarna.

EESK har haft en kritisk inställning till de olika förhandlingsverktyg som EU använder sig av, och anser att det är dags att ta fram en ny förhandlingsstrategi med nya standarder och förfaranden, i syfte att säkerställa ett brett och konstruktivt deltagande av det civila samhället och arbetsmarknadens parter. Det första steget mot att åstadkomma detta skulle vara att förhandlingsparterna undertecknar ett samförståndsavtal, som säkerställer att båda parter slutför de olika etapperna av förhandlingarna. Det andra steget består av en genomgripande reform av de inhemska rådgivande grupperna. I yttrandet föreslås att alla avtal som undertecknas ska omfatta ett protokoll om de inhemska rådgivande gruppernas funktionssätt.

Denna dubbla reformprocess kommer att bygga på EU:s nya handelspolitik och bidra till att målen i den uppnås.