Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot on otettava mukaan vapaakauppasopimuksia koskevaan uuteen kehykseen

ETSK toteaa hiljattain antamassaan lausunnossa, että kansalaisyhteiskunnan organisaatiot olisi otettava tiiviisti mukaan EU:n uuden kauppapolitiikan mukaisia uusia vapaakauppasopimuksia koskeviin neuvotteluihin. 

ETSK on vahvasti sitä mieltä, että kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja työmarkkinaosapuolten olisi oltava mukana EU:n uutta kauppastrategiaa koskevissa neuvotteluissa. Tämä auttaa varmistamaan, että kauppapolitiikan hyödyt jakautuvat aidosti kaikkien osapuolten kesken sekä EU:ssa että kumppanimaissa. 

Euroopan komissio esitti helmikuussa 2021 suuntaviivat uudelle avoimelle, kestävälle ja määrätietoiselle kauppastrategialle, jonka mukaan EU tiukentaa suhtautumistaan kauppakumppaneihinsa ja asettaa etusijalle kestävyyden. ETSK katsoo kuitenkin, että tämän kauppastrategian täytäntöönpanoon liittyy useita ennakkoedellytyksiä.

ETSK:n maaliskuun täysistunnossa hyväksytyssä oma-aloitteisessa lausunnossa kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajat toteavat, että tarvitaan vapaakauppa- ja investointisopimuksia koskeva uusi kehys, jotta kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voidaan ottaa mukaan ja samalla lisätä yleistä tietoisuutta.

ETSK:n jäsen ja lausunnon esittelijä Stefano Palmieri korosti, että on syytä laatia uusi neuvottelumenetelmä sellaisen uuden etenemissuunnitelman vahvistamiseksi, joka mahdollistaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja työmarkkinaosapuolten aktiivisen osallistumisen neuvottelujen kaikkiin vaiheisiin.

ETSK on suhtautunut kriittisesti EU:n käyttämiin erilaisiin neuvotteluvälineisiin ja katsoo, että on aika laatia uusi neuvottelustrategia, johon sisältyy uusia sääntöjä ja menettelyjä, jotta voidaan varmistaa kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten laaja ja rakentava osallistuminen. Ensimmäinen askel kohti tätä tavoitetta olisi sellaisen neuvotteluosapuolten välisen yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaminen, jolla taattaisiin, että molemmat osapuolet saattavat neuvottelujen eri vaiheet päätökseen. Toinen askel olisi sisäisten neuvoa-antavien ryhmien perusteellinen uudistaminen. Lausunnossa ehdotetaan, että kaikkiin allekirjoitettuihin sopimuksiin on sisällyttävä sisäisten neuvoa-antavien ryhmien toimintaa koskeva pöytäkirja.

Tämä kaksitahoinen uudistusprosessi perustuu EU:n uuteen kauppapolitiikkaan ja auttaa saavuttamaan sen tavoitteet.