EU-företag är redo att ta sig an både den gröna och den digitala omställningen

Av ordföranden i EESK:s arbetsgivargrupp, Stefano Mallia

Klimatneutralitet och digitalt ledarskap kommer inte att vara någon enkel uppgift för Europa. Förändringsagendan för den europeiska gröna given är både krävande och tvingande. Många vd:ar uppfattar det som ett Herkulesarbete, men arbetsgivarna i EU är beredda att lägga i en högre växel och påskynda genomförandet av den gröna och den digitala omställningen.

Det är uppenbart att minskningen av koldioxidutsläppen inom industrin kommer att belasta energiintensiva företag med höga energikostnader samtidigt som de åläggs en massiv strukturomvandling inom industri-, transport- och energisektorerna, vilket innebär en risk för ekonomiska nackdelar på en konkurrensutsatt global marknad.

Detta kan trots allt uppnås ifall målet för EU:s övergripande miljöpolitik uppvägs av en ambitiös industristrategi som bidrar till konkurrenskraften samt av en likaså ambitiös energipolitik som utformas för att säkerställa långsiktig energisäkerhet och överkomlighet. Den uppdaterade industristrategi som kommissionen förväntas lägga fram i början av nästa år måste tveklöst jämka viktiga delar av energipolitiken och den industriella konkurrenskraften.

Samtidigt behövs digitala lösningar för att påskynda utvecklingen mot målen för den gröna given. Eftersom EU är eftersatt i fråga om digital utveckling och höghastighetsuppkoppling behövs det en ”digital giv” för Europa.

Vi är fast övertygade om att europeiska företag har den forskningskapacitet och de tekniska lösningar som behövs för att hjälpa kontinenten att bli en ledande oberoende aktör på det digitala området.

Det saknas dock en parameter i ekvationen, nämligen investeringar. EU:s återhämtningspaket kommer att erbjuda omfattande offentligt finansiellt stöd som måste vägas mot privat finansiering ifall vi vill säkerställa lämpliga förutsättningar för en framgångsrik återuppbyggnad.

Vi måste inse att tidpunkten är kritisk. Underlåtenhet att vidta nödvändiga åtgärder nu kommer att få djupgående och långvariga återverkningar på Europas roll i utformningen av världens framtid. Det är otänkbart att misslyckas på detta område.

Den 9 december anordnade EESK:s arbetsgivargrupp ett webbinarium om minskning av koldioxidutsläpp och digitalisering mot bakgrund av globaliseringen. Webbinariets rekommendationer till beslutsfattarna i EU finns här: https://europa.eu/!dN89jx