Smernica o strojových zariadeniach: Zlepšiť, ale nemeniť, hovorí EHSV

EHSV prijal na svojom júnovom plenárnom zasadnutí informačnú správu o revízii smernice o strojových zariadeniach. Členovia EHSV uvítali úsilie, ktoré Európska komisia v súčasnosti vyvíja s cieľom zlepšiť efektívnosť smernice 2006/42/ES, ktorá je pre európsky priemysel veľmi dôležitým a úspešným nástrojom. Skonštatovali však, že radikálne zmeny smernice by mali výrazne negatívny vplyv, a preto sa im treba vyhnúť.

„Základný prístup a štruktúra smernice musia zostať nezmenené“, vyhlásil spravodajca pre túto správu Aurel Laurenţiu Plosceanu. „Komisii sme tiež odporučili, aby zohľadnila chronický nedostatok personálu, nedostatočné financovanie a nedostatočné vykonávanie inšpekcií a kontrol strojov vo väčšine členských štátov. Vyzývame ich, aby prešli od slov k činom“, dodal na záver.

Pomocný spravodajca Enrico Gibellieri uviedol, že smernica je dôležitá pre jednotný trh, pretože zaručuje bezpečnosť súčiastok: „Musíme zabezpečiť ochranu záujmov spotrebiteľa. Musíme byť schopní neustále zlepšovať strojové zariadenia, aby boli pracovníci ešte lepšie chránení.“

GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP začalo v júni 2019 verejnú konzultáciu s cieľom aktualizovať smernicu o strojových zariadeniach. Prijatie právneho predpisu je naplánované v prvom štvrťroku 2021. (ks)