Dyrektywa w sprawie maszyn: zdaniem EKES-u nie należy jej gruntownie zmieniać, lecz udoskonalić

Na swojej czerwcowej sesji plenarnej EKES przyjął raport informacyjny dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie maszyn. Członkowie EKES-u z zadowoleniem przyjęli bieżące działania Komisji na rzecz poprawy skuteczności dyrektywy 2006/42/WE, która stanowi bardzo ważny i skuteczny instrument dla przemysłu europejskiego, zauważając jednocześnie, że radykalna zmiana dyrektywy miałaby bardzo negatywne konsekwencje i należy jej unikać.

Zasadnicze podejście i konstrukcja dyrektywy muszą pozostać niezmienione – stwierdził Aurel Laurenţiu Plosceanu, sprawozdawca raportu. Zaleciliśmy również, aby Komisja wzięła pod uwagę chroniczny niedobór personelu, niedofinansowanie oraz słabe wyniki inspekcji i kontroli maszyn w większości państw członkowskich. Wzywamy je, aby przeszły od słów do czynów – zakończył.

Współsprawozdawca, Enrico Gibellieri, stwierdził, że dyrektywa ma duże znaczenie dla jednolitego rynku, gdyż zapewnia bezpieczeństwo komponentów: Musimy zapewnić ochronę interesów konsumentów. Musimy być w stanie cały czas udoskonalać maszyny, aby ochrona pracowników była coraz lepsza.

Aby uaktualnić dyrektywę w sprawie maszyn, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP zainicjowała w czerwcu 2019 r. konsultacje publiczne. Przyjęcie tych przepisów ma nastąpić w pierwszym kwartale 2021 r. (ks)