Príležitosť postaviť občiansku spoločnosť do vedúcej pozície

Séamus Boland, predseda skupiny Rozmanitá Európa

Konferencia o budúcnosti Európy umožňuje občanom a organizáciám občianskej spoločnosti prezentovať svoje názory a formovať budúcnosť. Zároveň poskytuje príležitosť realizovať udržateľné zmeny zamerané na ľudí.

Skupina Rozmanitá Európa prikladá osobitný význam nasledujúcim trom bodom:

Po prvé, tento proces je príležitosťou formovať budúcnosť. Je príležitosťou dôrazne postaviť občiansku spoločnosť do vedúcej pozície. Od konferencie očakávame, že európske a vnútroštátne orgány skutočne uznajú, že organizácie občianskej spoločnosti chránia spoločné záujmy, že sú nevyhnutnou súčasťou hľadania riešení, a zároveň potvrdia, že občianska spoločnosť zohráva kľúčovú úlohu pri budovaní dôvery a formovaní verejnej mienky a vystupuje ako pozitívny činiteľ zmeny.

Po druhé, Konferencia o budúcnosti Európy je príležitosťou na zmenu myslenia. Zmenu, pri ktorej bude budúca obnova po pandémii COVID-19 prebiehať v súčinnosti so súdržnosťou politík a cieľmi udržateľného rozvoja. Ukončiť chudobu je samozrejme prvým z cieľov udržateľného rozvoja a v budúcnosti musí byť našou hlavnou snahou.

Po tretie, vo všetkých diskusiách o budúcnosti EÚ sa musí zohľadniť skutočnosť, že v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 si občania vytvorili väčší rešpekt voči hodnotám solidarity, sociálnej spravodlivosti, medzigeneračnej spolupráce, rodovej rovnosti a spravodlivej zelenej a digitálnej transformácie. Teraz nastal čas využiť podporu verejnosti týmto hodnotám s cieľom prehodnotiť naše modely rastu a riadenia, budovať rovnejšiu spoločnosť založenú na blahobyte občanov, prijať novú definíciu blahobytu a rozvoja nad rámec HDP a zároveň rešpektovať názory a práva občanov.

Vyjadrite svoj názor: https://futureu.europa.eu/

#TheFutureIsYours