Pandémia COVID-19 zapríčinila spomalenie činnosti mnohých odvetví hospodárstva a zároveň spôsobuje výrazné posuny v globálnej rovnováhe síl. V tejto súvislosti sa EÚ snaží nájsť vhodnú stratégiu na posilnenie svojej úlohy globálneho hospodárskeho aktéra s opatreniami na podporu medzinárodnej úlohy eura, zvýšenie odolnosti infraštruktúr finančného trhu EÚ a zlepšenie uplatňovania sankcií ukladaných tretím krajinám.

Európska komisia v tejto súvislosti predstavila oznámenie na tému Európsky hospodársky a finančný systém: podpora otvorenosti, sily a odolnosti. Európskej únii má umožniť lepšie zohrávať vedúcu úlohu v globálnom hospodárskom a finančnom systéme, a zároveň ju chrániť pred nekalými praktikami tretích krajín a podnikov v nich usídlených, ktoré zneužívajú situáciu. Obsahom oznámenia sa podrobne zaoberali účastníci vypočutia, ktoré Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) zorganizoval v súvislosti s prípravou svojho stanoviska na túto tému.

Poslankyňa Európskeho parlamentu Danuta Maria Hübnerová ako spravodajkyňa správy o posilnení medzinárodnej úlohy eura vysvetlila, že „geopolitické posuny a globálne výzvy vrátane pandémie COVID-19 zdôraznili potrebu zvýšiť odolnosť hospodárstva EÚ“, a dodala že „významnejšia medzinárodná úloha eura by znamenala aj posilnenie likvidity finančných systémov v EÚ, čo by mohlo zmenšiť aj ohrozenie budúcimi krízami“.

Tomasz Wróblewski, ktorý je spravodajcom stanoviska na tému Európsky hospodársky a finančný systém: podpora otvorenosti, sily a odolnosti, zhrnul hlavné body diskusie konštatovaním, že „potrebujeme rázne a nekonvenčné opatrenia na posilnenie medzinárodnej úlohy eura, čo bude mať zásadný význam pre nasmerovanie nášho hospodárstva na cestu rastu v období po pandémii“. (dgf)