EU som global aktör efter pandemin – vägen framåt

På grund av covid-19-pandemin har aktiviteten i många ekonomiska sektorer bromsat in. Samtidigt har det skett ett betydande skifte i den globala maktbalansen. I detta sammanhang söker EU efter en lämplig strategi för att stärka sin roll som global ekonomisk aktör, med en politik som syftar till att ge en skjuts åt eurons internationella roll, stärka motståndskraften hos EU:s finansmarknadsinfrastruktur och förbättra genomförandet av sanktioner mot tredjeländer.

Mot denna bakgrund har kommissionen lagt fram meddelandet ”Det europeiska ekonomiska och finansiella systemet: främja öppenhet, styrka och motståndskraft”, med målsättningen att skapa bättre förutsättningar för Europa att spela en ledande roll i det globala ekonomiska och finansiella systemet, samtidigt som EU skyddas från tredjeländers och tredjelandsbaserade företags illojala och otillbörliga metoder. Innehållet i meddelandet analyserades under en offentlig hearing som organiserades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) i syfte att utarbeta ett yttrande i frågan.

”De geopolitiska omsvängningarna och de globala utmaningarna, inbegripet covid-19-pandemin, har visat på vikten av en ökad resiliens hos EU:s ekonomi”, förklarade Europaparlamentsledamoten Danuta Maria Hübner i sitt huvudanförande. Hon är föredragande för ett betänkande om att stärka eurons internationella roll. ”En stärkt internationell roll för euron skulle sannolikt understödjas av ett finansiellt system med mer likviditet i EU, vilket även skulle kunna bidra till att minska sårbarheten vid framtida kriser”, påpekade hon.

Tomasz Wróblewski, föredragande för EESK:s yttrande om ”Det europeiska ekonomiska och finansiella systemet: främja öppenhet, styrka och motståndskraft”, sammanfattade debattens huvudpunkter: ”Vi behöver djärva och okonventionella åtgärder för att stärka eurons internationella roll. Detta kommer att vara avgörande för att styra in vår ekonomi på en tillväxtväg i den post-pandemiska världen.” (dgf)