Reguły fiskalne UE – EKES wzywa do reform

Konieczny jest przegląd reguł fiskalnych UE. Należy to zrobić nie tylko w celu ustabilizowania gospodarki w perspektywie średnioterminowej, lecz również w celu sfinansowania przemiany społeczno-ekologicznej gospodarki oraz zagwarantowania pełnego zatrudnienia, wysokiej jakości miejsc pracy i sprawiedliwej transformacji. Przesłanie przyjętej przez Zgromadzenie na październikowej sesji plenarnej opinii autorstwa Dominiki Biegon jest jasne: Komisja Europejska musi kontynuować przegląd ram zarządzania gospodarczego UE.

Podczas debaty Dominika Biegon stwierdziła: EKES zaleca pragmatyczne rozwiązania dotyczące przyszłych reguł fiskalnych UE. Opinia pokazuje, w jaki sposób można przezwyciężyć podziały ideologiczne w debacie nad długiem państwowym. Można znacznie poprawić przepisy fiskalne UE bez zmiany traktatów UE. Możemy zaradzić chronicznemu brakowi inwestycji publicznych i dać państwom członkowskim większą swobodę odpowiedniego przeciwdziałania pogorszeniu koniunktury gospodarczej w przyszłości, nie narażając na szwank stabilności budżetowej. Instytucje UE powinny jak najszybciej zaproponować reformy, by przygotować grunt pod trwałą odbudowę i sprawiedliwą transformację.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego muszą również w większym stopniu uczestniczyć w europejskim semestrze zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE. Zasada partnerstwa, która od dawna tradycyjnie należy do zarządzania europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, powinna stanowić wzorzec skutecznego angażowania społeczeństwa obywatelskiego. (mp)