Фискални правила на ЕС — ЕИСК призовава за реформи

Фискалната рамка на ЕС трябва да бъде преразгледана. Това трябва да се направи не само за стабилизиране на икономиката в средносрочен план, но и за финансиране на социално-екологичната трансформация на нашата икономика и за гарантиране на пълна заетост, висококачествени работни места и справедливи преходи. Посланието на становището, изготвено от Доминика Бигон и прието от асамблеята на пленарната сесия през октомври, е недвусмислено: Европейската комисия трябва да продължи решително работата по преразглеждането на рамката за икономическо управление на ЕС.

В изказването си по време на дебата г-жа Бигон заяви: „ЕИСК се застъпва за прагматични решения за бъдещето на фискалната рамка на ЕС — нашето становище показва как могат да бъдат преодолени идеологическите разделения в дебата за държавните дългове. Фискалните правила на ЕС могат да бъдат значително подобрени, без да се променят Договорите на ЕС. Можем да сложим край на хроничната липса на публични инвестиции и да предоставим на държавите членки по-голяма свобода на действие, за да противодействат адекватно на бъдещи икономически спадове, без да застрашават фискалната устойчивост. Институциите на ЕС следва да не губят време и да предложат реформи, които да проправят пътя за устойчиво възстановяване и справедлив преход.“

Организациите на гражданското общество също трябва да участват по-активно в европейския семестър както на национално равнище, така и на равнището на ЕС. Принципът на партньорство, който отдавна е традиция в управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове, следва да служи като модел за ефективно участие на гражданското общество. (mp)