EU-begrotingsregels — EESC dringt aan op hervormingen

Het begrotingskader van de EU moet herzien worden. Dit moet niet alleen worden gedaan om de economie op middellange termijn te stabiliseren, maar ook om de sociaal-ecologische transformatie van onze economie te financieren en volledige werkgelegenheid, hoogwaardige banen en rechtvaardige transities te waarborgen. Het door Dominika Biegon opgestelde en door de voltallige vergadering tijdens de oktoberzitting goedgekeurde advies windt er geen doekjes om: de Europese Commissie moet werk maken met de herziening van het EU-kader voor economische governance.

Tijdens het debat zei mevrouw Biegon het volgende: “Het EESC bepleit pragmatische oplossingen voor de toekomst van het EU-begrotingskader: ons advies laat zien hoe ideologische tegenstellingen in het debat over staatsschulden kunnen worden overwonnen. De begrotingsregels van de EU kunnen flink worden verbeterd zonder wijziging van de EU-Verdragen. Wij kunnen een einde maken aan het chronische gebrek aan overheidsinvesteringen en de lidstaten meer speelruimte geven om economische achteruitgang in de toekomst adequaat op te vangen zonder de houdbaarheid van de begroting in gevaar te brengen. De EU-instellingen moeten onverwijld hervormingen voorstellen om de weg te effenen voor duurzaam herstel en een rechtvaardige transitie.”

Maatschappelijke organisaties moeten ook meer bij het Europees Semester betrokken worden, zowel op nationaal als op EU-niveau. Het beginsel van partnerschap, dat reeds lang een traditie is bij de governance van de Europese structuur- en investeringsfondsen, moet als blauwdruk dienen om het maatschappelijk middenveld doeltreffend bij de zaak te betrekken. (mp)