Podcast – perspektywa oddolna – S2, E5: „Bez wolności mediów nie ma demokracji”

Co prawda UE nadal cieszy się opinią najbardziej bezpiecznego miejsca na świecie dla dziennikarzy, lecz może się to szybko zmienić, gdyż nasila się obecna tendencja do zastraszania i nękania reporterów, a nawet do pozbawiania ich życia.

Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

W połowie października Komisja Europejska przyjęła swój program prac na 2022 r. „Razem czynimy Europę silniejszą”. Położyła w nim nacisk na odbudowę społeczeństwa po pandemii COVID-19, które będzie sprawiedliwsze i odporniejsze, oraz na przyspieszenie transformacji ekologicznej i cyfrowej. Z przyjemnością stwierdzam, że Komisja uwzględniła wiele spośród zaleceń, które przedstawiliśmy w rezolucji EKES-u uchwalonej na czerwcowej sesji plenarnej.

Do odnotowania

W punkt!

W punkt!

W rubryce „W punkt” pytamy członkinie i członków EKES-u o istotne opinie, które mają wpływ na życie codzienne w UE.

Tym razem oddajemy głos Giuseppe Gueriniemu, sprawozdawcy opinii w sprawie gospodarki opartej na platformach cyfrowych, a zwłaszcza spółdzielni platformowych.

Giuseppe Guerini: „Gospodarka oparta na platformach cyfrowych jest dynamicznie rozwijającym się zjawiskiem, które wykracza poza granice samej Unii”

Platformy cyfrowe tworzą wirtualną przestrzeń, w której dochodzi do interakcji i wymiany wykraczającej poza zwykłe dopasowanie podaży do popytu. Mogą sprawować coraz bardziej wyrafinowaną kontrolę nad pracownikami, dostawcami i użytkownikami oraz wpływać na nich. Stwarzają jednak również niezwykłą szansę na wprowadzenie innowacji radykalnych, oferując klientom nowe usługi oraz nowe możliwości zatrudnienia. Jest to możliwe dzięki systemom profilowania i szerokiemu wykorzystaniu danych poprzez stosowanie systemów sztucznej inteligencji i algorytmów określonych przez podmioty zarządzające platformami.

„Jedno pytanie do...”

Jedno pytanie do...

W rubryce „Jedno pytanie do...” zapytaliśmy Sophie Wiegand o kwestię, która przyciągnęła uwagę opinii publicznej – COP26 w Glasgow.

Sophia Wiegand: COP26 rozczarowała młodzież, ale nie pozbawiła nas całkowicie nadziei

EKES Info: Czy szczyt COP26 w Glasgow spełnił oczekiwania młodego pokolenia, które aktywnie domaga się skutecznych rozwiązań w walce z globalnym ociepleniem?

Zgadnij, kogo zaprosiliśmy

Niespodziewany gość

Co miesiąc w naszej kolumnie „Niespodziewany gość” będziemy przedstawiać czytelniczkom i czytelnikom osobę publiczną, której praca oraz zaangażowanie stanowią źródło inspiracji dla innych. Podziwiamy takich ludzi za odwagę, upór i wierność ideałom.

 

Matthew Caruana Galizia: Próbuję działać na rzecz tego, by śmierć mojej matki nie poszła na marne

Wywiad na prawach wyłączności z Matthew Caruaną Galizią, dziennikarzem śledczym i dyrektorem Fundacji Daphne Caruany Galizii na Malcie

Pracuję na Malcie, w Fundacji Daphne Caruany Galizii, nazwanej tak po mojej matce Daphne. Przez 30 lat była ona dziennikarką prowadzącą dochodzenia w sprawie korupcji na wysokim szczeblu i kwestii społecznych na Malcie, a w dniu 16 października 2017 r. została zamordowana w trakcie jednego ze swoich najważniejszych dochodzeń. Byłem świadkiem morderstwa. Od tamtego momentu razem z rodziną walczymy o sprawiedliwość dla niej.

Wiadomości EKES-u

Przyszła polityka handlowa UE musi być otwarta, sprawiedliwa, inkluzywna i zrównoważona

Podczas debaty plenarnej na temat przyszłości polityki handlowej UE w zmieniającej się globalnej rzeczywistości EKES podkreślił, że tylko otwarty, sprawiedliwy, inkluzywny i zrównoważony handel zapewni odbudowę i odporność oraz przyniesie dobrobyt przedsiębiorstwom i obywatelom. Uznał również kluczową rolę Światowej Organizacji Handlu w tych wysiłkach.
 

Należy zająć się przypadkami naruszania swobód i praw w strefie Schengen

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przychylnie przyjął nową, przedstawioną przez Komisję Europejską strategię UE na rzecz przyszłości strefy Schengen. Ostrzegł jednak, że UE i państwa członkowskie są zobowiązane do przestrzegania Karty praw podstawowych w odniesieniu do zarządzania granicami unijnymi i krajowymi, współpracy policyjnej i sądowej oraz polityki migracyjnej i azylowej.

Polityka przemysłowa: najwyższy czas, żeby UE zrobiła coś więcej niż rozwiązanie problemu niedoskonałości rynku

Pytanie o to, jak najlepiej zapewnić strategiczną autonomię przemysłu europejskiego, znalazło się w centrum debaty na temat polityki przemysłowej na październikowej sesji plenarnej EKES-u.

Odwrócenie negatywnych tendencji w zakresie praworządności w całej UE za pośrednictwem społeczeństwa obywatelskiego

Konferencja na temat praw podstawowych i praworządności zorganizowana przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ujawniła poważne naruszenia i negatywne tendencje w czterech obszarach objętych europejskim mechanizmem praworządności (wymiar sprawiedliwości, korupcja, media oraz mechanizmy kontroli i równowagi). EKES podkreślił, że społeczeństwo obywatelskie jest dynamicznym podmiotem broniącym tej podstawowej zasady UE.

 

Ożywienie gospodarcze w UE – rola społeczeństwa obywatelskiego wymaga jasnego określenia

Wdrożenie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności w większości państw członkowskich UE wymaga sprecyzowania systemów zarządzania. Podział obowiązków między szczeblem centralnym, regionalnym i lokalnym jest nadal niejasny. EKES bije na alarm i w opinii w sprawie rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r., sporządzonej przez Gonçala Lobo Xaviera i przyjętej na październikowej sesji plenarnej, podkreśla, że mechanizmy włączania organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych w fazę wdrażania, monitorowania i dostosowywania krajowych programów reform wymagają większej przejrzystości.

5G – EKES apeluje do Komisji o dalszą ocenę wpływu na zdrowie ludzi i środowisko

Komisja Europejska powinna poczynić postępy w procesie oceny wielosektorowego wpływu nowych technologii 5G i 6G. Aby zaradzić zagrożeniom i podatności na nie, potrzebne są narzędzia i środki. W opinii autorstwa Dumitru Fornei przyjętej przez Zgromadzenie na październikowej sesji plenarnej EKES zajął zdecydowane stanowisko i odnotował, że konieczne jest przeanalizowanie kwestii społecznych, zdrowotnych i środowiskowych z udziałem obywateli i wszystkich zainteresowanych stron pomimo, że debata na temat wdrożenia sieci 5G nabrała kontrowersyjnego i politycznego charakteru.

Zdaniem EKES-u inicjatywa Komisji w dziedzinie lotnictwa ekologicznego może zostać udoskonalona

Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz przyspieszenia wzrostu rynku zrównoważonych paliw lotniczych jest krokiem we właściwym kierunku, ale konieczne są pewne zmiany, aby zapewnić jej skuteczne wdrożenie bez wywoływania zakłóceń. Takie jest główne przesłanie opinii w sprawie wniosku dotyczącego RefuelEU Aviation, opracowanej przez Thomasa Kroppa i przyjętej na październikowej sesji plenarnej.

Trzeba koniecznie przemyśleć priorytety i potraktować bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważony rozwój jako najważniejsze punkty programu UE – twierdzi EKES

Ostatnie wydarzenia związane z pandemią COVID-19, ekstremalne zjawiska pogodowe wynikające z zaburzeń klimatu, cyberataki i brexit wskazują na potrzebę przemyślenia priorytetów oraz poprawy odporności i zrównoważoności systemów żywnościowych w UE poprzez wzmocnienie ich niezależności. Dla wielu obywateli UE bezpieczeństwo żywnościowe nie jest oczywistością.

Zrównoważony i wyważony rozwój obszarów wiejskich i miejskich kluczem do dobrobytu obywateli UE – mówi EKES

EKES wzywa decydentów do opracowania i wdrożenia kompleksowej i całościowej strategii, która sprzyjałaby wyważonemu, spójnemu, sprawiedliwemu i zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich i miejskich. Obejmie ona wykorzystanie roli społeczności lokalnych, pobudzanie tradycyjnych gałęzi przemysłu oraz tworzenie nowych form działalności gospodarczej i możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich przy jednoczesnym wspieraniu synergii z obszarami miejskimi.

Reguły fiskalne UE – EKES wzywa do reform

Konieczny jest przegląd reguł fiskalnych UE. Należy to zrobić nie tylko w celu ustabilizowania gospodarki w perspektywie średnioterminowej, lecz również w celu sfinansowania przemiany społeczno-ekologicznej gospodarki oraz zagwarantowania pełnego zatrudnienia, wysokiej jakości miejsc pracy i sprawiedliwej transformacji. Przesłanie przyjętej przez Zgromadzenie na październikowej sesji plenarnej opinii autorstwa Dominiki Biegon jest jasne: Komisja Europejska musi kontynuować przegląd ram zarządzania gospodarczego UE.

 

Zrównoważona reklama ma moc, by napędzać transformację ekologiczną w Europie

W opinii z inicjatywy własnej przyjętej na październikowej sesji plenarnej EKES przedstawił działania dotyczące reklamy, mające na celu dostosowanie tej dziedziny do wyzwań związanych ze zmianą klimatu i odbudową po pandemii, tak aby nadal odgrywała ważną rolę w gospodarce i kulturze Europy.

Aby się powieść, zrównoważona strategia przemysłowa UE musi sprzyjać włączeniu społecznemu i uwzględniać skutki społeczne

Popandemiczna strategia przemysłowa, która ma zapewnić silne ożywienie gospodarcze, musi obejmować społeczeństwo obywatelskie – podkreśla EKES w niedawnym raporcie w sprawie projektu nowej strategii przemysłowej UE. Musi koncentrować się na zrównoważonym rozwoju i dobrostanie, mierzyć skutki społeczne i promować skuteczny i dostępny system opieki zdrowotnej.

EKES zaapelował, by nowa polityka UE wspierała przemysł szklarski

W ramach dialogu na temat transformacji w kierunku społeczeństwa neutralnego dla klimatu Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wezwał do podjęcia intensywniejszych działań w celu ochrony europejskiego przemysłu szklarskiego.

Kształcenie mieszane nie może się odbijać na równym dostępie, pełnym cyklu kształcenia i umiejętnościach społecznych

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wyraził zastrzeżenia do niedawnego wniosku Komisji w sprawie wprowadzenia kształcenia mieszanego – tradycyjnego uczenia się pod kierunkiem nauczyciela w połączeniu z nauką online lub inną formą samodzielnej nauki – w szkolnictwie podstawowym i średnim. Zakwestionował mianowicie, czy wniosek został przedstawiony w odpowiednim czasie, biorąc pod uwagę znaczny wpływ pandemii COVID-19 na systemy kształcenia w Europie i poza nią.

Zapotrzebowanie na opiekę długoterminową wysokiej jakości będzie coraz większe

Nadmierne współczynniki umieralności w czasie kryzysu pandemicznego ujawniły strukturalne i systemowe problemy w modelu placówek opiekuńczych. Ponadto wzrost średniej długości życia i wynikająca z niego większa liczba osób starszych w nadchodzących latach wskazują na potrzebę zreformowania modelu opieki.

Połączmy się i bądźmy w kontakcie!

Seminarium „Łącząc UE” 2021 w Lizbonie dobiegło końca. Po raz czternasty spotkaliśmy się z ekspertami z dziedziny komunikacji ze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i rzecznikami prasowymi, by porozmawiać o Europie naszych marzeń. Nadszedł czas, by marzenie o silnej, bezpiecznej, sprawiedliwej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i pełnej nadziei Europie zamienić w rzeczywistość.

 

Aktualności z Grup

Rozpowszechnienie sztucznej inteligencji w europejskich mikroprzedsiębiorstwach i małych i średnich przedsiębiorstwach

Grupa Pracodawców EKES-u

AI ma bardzo różne zastosowania i nieomal nieograniczony potencjał i wiele przedsiębiorstw i obywateli nieświadomie korzysta z rozwiązań na niej opartych. Ze względu na to, że te innowacyjne technologie stają się coraz bardziej rozpowszechnione, MMŚP muszą przyjąć AI, aby utrzymać pozycję w starciu z obecnymi i pojawiającymi się konkurentami. Niemniej z powodu różnych przeszkód między rynkami i/lub między dużymi korporacjami a MMŚP występują dysproporcje pod względem zastosowania AI. Niedawne badanie rzuciło światło na możliwości i wyzwania europejskich MMŚP związane ze stosowaniem AI.

 

Zapewnienie płac umożliwiających utrzymanie na minimalnym poziomie z myślą o zniwelowaniu luki płacowej między kobietami a mężczyznami

Grupa Pracowników w EKES-ie

10 listopada 2021 r. obchodzony był Dzień Równej Płacy, będący okazją do zwiększenia świadomości na temat luki płacowej między kobietami a mężczyznami, wynoszącej średnio ponad 14% w całej Europie, a nawet – w niektórych krajach – znacznie więcej. W niektórych przypadkach sytuacja się poprawia, w innych obecne tempo zmian przyniesie satysfakcjonujące efekty za kilka tysięcy lat...

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego apelują o strategię UE na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Na konferencji zatytułowanej: „Organizacje społeczeństwa obywatelskiego: kluczowe podmioty dla przyszłości Europy” w dniu 5 listopada 2021 r., zorganizowanej przez Grupę „Różnorodność Europy” w EKES-ie (we współpracy z organizacją „Społeczeństwo Obywatelskie Europy” i przy wsparciu Grupy Łącznikowej EKES-u oraz Kategorii „Stowarzyszenia”), organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ich organizacje patronackie ponowiły swoje wezwanie do opracowania strategii UE na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i europejskiego statutu stowarzyszeń. Za kluczowe aspekty odbudowy zaufania obywateli do polityki i wzmocnienia demokracji europejskiej uznano odpowiednie działania następcze po Konferencji w sprawie przyszłości Europy oraz regularny, zorganizowany dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Wydarzenia kulturalne

„Prawda o kłamstwach” czeka na odkrycie

Rozpoczęła się 13. edycja imprezy „Twoja Europa – Twoje Zdanie”.

EKES jest partnerem Festiwalu Sztuki Europalia i wita na pokładzie Borisa Charmatza

Z okazji Europejskiego Roku Kolei 2021 EKES zorganizował pokaz filmu krótkometrażowego w ramach Festiwalu Sztuki Europalia.