Maurizio Mensi: „Akt w sprawie czipów: nie lekceważmy potrzeb przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego”

Półprzewodniki, które są niezbędnym komponentem każdego produktu cyfrowego, mają zasadnicze znaczenie dla przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego, choć te dwa ostatnie sektory odpowiadają raptem za 1% światowego rynku czipów. 

Półprzewodniki potrzebne w tych sektorach muszą być odporne, niezawodne i zdolne do przechowywania danych i informacji w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo i ochronę. Chociaż przerwy w łańcuchu dostaw na ogół stanowią wyzwanie gospodarcze i być może również – społeczne, niedobory w tych strategicznych sektorach stają się również problemem z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Europa polega na nielicznych dostawcach zagranicznych, co jest delikatną i brzemienną w skutki kwestią. Stany Zjednoczone, Chiny i Korea Południowa inwestują duże kwoty. Komisja Europejska zamierza – za pomocą aktu w sprawie czipów – podwoić produkcję w Europie w celu osiągnięcia 20-procentowego udziału w rynku do 2030 r, inwestując łącznie około 43 mld EUR. 

EKES zwraca się jednak do Komisji o wyjaśnienie źródeł tego finansowania. Wydaje się ono bowiem częściowo pochodzić z przesunięcia środków wyasygnowanych już w budżecie na inne obszary priorytetowe, takie jak przestrzeń kosmiczna, AI i cyberbezpieczeństwo, czego nie można podważać. Biorąc pod uwagę już ograniczoną ilość dostępnych zasobów, nie należy również zmniejszać środków przeznaczonych na Europejski Fundusz Obronny. W związku z nasilającymi się napięciami geopolitycznymi zasadnicze znaczenie dla aktu w sprawie czipów ma zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego dla sektora obronnego, lotniczego i kosmicznego. 

Proponujemy również, by akt w sprawie czipów skupiał się na innowacjach i je promował nie tylko w zakresie małych, lecz również większych półprzewodników, które są wciąż powszechnie stosowane w przemyśle obronnym, lotniczym i kosmicznym.

Kwestią pierwszej wagi dla tych sektorów jest również opracowanie procedur certyfikacji. Na przykład w ramach europejskiej strategii na rzecz normalizacji trzeba wesprzeć opracowanie wspólnych norm wojskowo-cywilnych.

Kolejną kwestią, którą należy się również bezzwłocznie zająć, jest pewność prawa w dziedzinie pomocy państwa. Konieczne jest określenie na szczeblu UE kryteriów zatwierdzania wszelkich środków wsparcia i usprawnienia procedur administracyjnych na poziomie krajowym.

Niezbędne jest również pogłębienie współpracy z sojusznikami takimi jak Stany Zjednoczone za pośrednictwem Rady UE–USA ds. Handlu i Technologii. Podsumowując, globalny ekosystem półprzewodników dla przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego jest złożony i wysoce współzależny. Jedynie wykorzystując mocne strony i opracowując skoordynowane strategie, można uniknąć powielania prac i zwiększyć skuteczność całego systemu.

Maurizio Mensi, członek EKES-u