„The Grassroots View” – S3 odcinek 19 – „Kraje Bałkanów Zachodnich u progu Unii Europejskiej”

Przeciągający się proces akcesji krajów Bałkanów Zachodnich znalazł się ponownie w programie UE. Ten odcinek „The Grassroots View” dotyczy przede wszystkim rozszerzenia UE i Bałkanów Zachodnich, gdyż postępy tych krajów na drodze do członkostwa UE są nierównomierne. 
 

Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Kiedy to piszę, nasza skrzynka pocztowa zapełnia się właśnie zgłoszeniami do konkursu o Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2022 r., który ogłosiliśmy na początku czerwca. Jak co roku poszukujemy najbardziej kreatywnych i wybitnych projektów organizacji społeczeństwa obywatelskiego i osób indywidualnych. Takich, które będą nas napawać dumą ze wspaniałej pracy społeczeństwa obywatelskiego w terenie w całej Europie.

Do odnotowania

Wyobraź sobie Ukrainę...

Olga Czajko, ukraińska reporterka informacyjna z Kijowa, zajmująca się życiem społecznym i politycznym, a obecnie wydarzeniami wojennymi w Ukrainie, skomentowała specjalnie dla „EKES info” decyzję Rady Europejskiej z 23 czerwca 2022 r. o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE. Zobacz również zdjęcie, które wybrała, aby zilustrować dla nas ten historyczny moment.

W punkt

W kolumnie „W punkt” członkinie i członkowie EKES-u dzielą się poglądami na temat ważnych kwestii w programie europejskim. Tym razem poprosiliśmy członka EKES-u Maurizia Mensiego, sprawozdawcę opinii w sprawie konsekwencji uchwalenia europejskiego aktu w sprawie czipów dla przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego przyjętej przez EKES na czerwcowej sesji plenarnej, by krótko powiedział nam, dlaczego to ważne zagadnienie.

Maurizio Mensi: „Akt w sprawie czipów: nie lekceważmy potrzeb przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego”

Półprzewodniki, które są niezbędnym komponentem każdego produktu cyfrowego, mają zasadnicze znaczenie dla przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego, choć te dwa ostatnie sektory odpowiadają raptem za 1% światowego rynku czipów.
 

„Jedno pytanie do...”

Jedno pytanie do...

W naszej sekcji „Jedno pytanie do...” zadajemy członkiniom i członkom EKES-u pytanie dotyczące aktualnego tematu, który zajmuje lub powinien zajmować priorytetowe miejsce w europejskim kalendarium.

José Antonio Moreno Díaz: „Przemoc wobec kobiet jest kwestią praw człowieka”

Spośród prawie 500 mln osób mieszkających w UE około połowa to kobiety. Według badania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2014 r. około jedna trzecia kobiet w UE doświadczyła przemocy w pewnym momencie życia tylko z tego powodu, że są kobietami.

Zgadnij, kogo zaprosiliśmy.

Niespodziewany gość

W naszej kolumnie „Niespodziewany gość” przedstawiamy osoby, których praca inspiruje innych i których determinacja i zaangażowanie w to, co robią, zasługują na szacunek.

Olga Czajko: „Czeka nas długa droga”

Pewnego dnia budzisz się i dowiadujesz, że w kraju jest wojna.

Wiadomości EKES-u

EKES otwiera konkurs o Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2022 w dwóch obszarach tematycznych: młodzież i Ukraina

Dwoma tematami tegorocznej Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego są zapewnienie młodym ludziom lepszej przyszłości i pomoc dla ukraińskich ofiar wojny.

EKES wyraża bezwarunkowe poparcie dla przystąpienia Ukrainy do UE

Zaledwie tydzień przed szczytem Rady UE EKES przyjął rezolucję, w której zdecydowanie poparł bezwarunkowe przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE i zadeklarował zaangażowanie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego we współpracę z narodem ukraińskim na rzecz lepszej odbudowy tego kraju.

„Europejski akt w sprawie czipów”: Zasada „od laboratorium do produkcji” to za mało, aby osiągnąć odporność

W nowym pakiecie opinii EKES stwierdza, że należy wzmocnić cały łańcuch wartości półprzewodników, w tym końcowe etapy produkcji, w których pandemia COVID-19 ujawniła również krytyczne luki.

Instrumentalizacja migrantów i ukraiński kryzys uchodźczy wymagają ponownego przemyślenia polityki migracyjnej

Sponsorowana przez państwo instrumentalizacja migrantów, mająca na celu destabilizację UE, oraz bezprecedensowy napływ uchodźców w wyniku wojny w Ukrainie sprawiają, że konieczne staje się dokonanie przeglądu europejskiej polityki migracyjnej. EKES zaznacza, że wspólne reagowanie na kryzysy uchodźcze wymaga solidarności i podziału obciążeń między państwami członkowskimi. Jednocześnie podkreśla potrzebę zagwarantowania migrantom bezpieczeństwa i poszanowania praw człowieka. 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kluczowe znaczenie mają obecnie działania następcze

Wspólne wysiłki organizacji społeczeństwa obywatelskiego w ciągu ostatniego roku opłaciły się, a Konferencja w sprawie przyszłości Europy przyniosła znaczące rezultaty w kwestiach dotyczących Europejczyków. Tymi słowami przewodnicząca EKES-u Christa Schweng powitała Dubravkę Šuicę, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii, na sesji plenarnej EKES-u w dniu 15 czerwca 2022 r.

EKES ocenia trzecią drogę Europy do cyfryzacji

Image
Professor Andrea Renda, CEPS

Podczas debaty na czerwcowej sesji plenarnej EKES-u podkreślono, że deklaracja praw i zasad cyfrowych oraz akt w sprawie danych to kolejne dwa kroki UE na drodze do stworzenia przestrzeni cyfrowej, która stawiałaby ludzi na pierwszym miejscu.

EKES wnosi o reformę europejskiego semestru, by zapewnić skuteczny udział zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego

Image
Left to right: Stefano Palmieri, Javier Doz Orrit, Brikena Xhomaqi, Luca Jahier, Gonçalo Lobo Xavier, Dragoș Pîslaru

Podczas dorocznej konferencji w czerwcu grupa ds. europejskiego semestru ponowiła apel o udział społeczeństwa obywatelskiego i zaproponowała stały i wspólny mechanizm finansowania inwestycji w celu zwiększenia gotowości na sytuacje kryzysowe i zdolności reagowania.

Główne sektory przemysłu europejskiego apelują o zwiększenie roli EKES-u w kreowaniu polityki

Image
Pietro Francesco De Lotto and Christa Schweng

Podczas wydarzenia z okazji 20. rocznicy podjęcia się przez EKES doradztwa w kwestiach przemian w przemyśle główne sektory przemysłu UE opowiedziały się za bardziej opartą na danych i ukierunkowaną na przyszłość reakcją na zakłócenia spowodowane pandemią COVID-19, rosyjską agresją, kryzysem klimatycznym oraz transformacją przemysłową i społeczną.

Europejska inicjatywa obywatelska: w dziesiątą rocznicę EKES pragnie zwiększyć jej oddziaływanie

Image
Christa Schweng and Ann Hardt

Z okazji Dnia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2022, którego gospodarzem 2 czerwca był EKES, prelegenci i aktywiści podkreślili, że europejska inicjatywa obywatelska o większym oddziaływaniu będzie również bardziej popularna.

Aktualności z Grup

Wzrost inflacji bez indeksacji: maleją płace pracowników i rośnie ubóstwo

Grupa Pracowników w EKES-ie

Należy podjąć odpowiednie działania, żeby pracownicy i rodziny, którzy już mają trudności z pokryciem wszystkich wydatków, nie doświadczyli całkowitego ubóstwa, ponieważ inflacja co miesiąc obniża ich wynagrodzenia.

Prezydencja czeska: Europa jako zadanie ma wielki sens

Stefano Mallia, przewodniczący Grupy Pracodawców w EKES-ie

Praga przedstawiła pragmatyczny i dynamiczny program, prawidłowo określający bezpośrednie wyzwania, przed którymi stoimy.

Konferencja w Irlandii na temat europejskiej sprawiedliwej transformacji

Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego w EKES-ie

Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego EKES-u zorganizowała we współpracy z siecią Irish Rural Link konferencję w Irlandii, aby zbadać z różnych perspektyw zagadnienie sprawiedliwej transformacji.

Wydarzenia kulturalne

Zwalczanie przemocy motywowanej płcią: najpierw słuchaj

Wystawa wideo w EKES-ie ukazuje przerażające doświadczenia kobiet, które padły ofiarą przemocy w Europie.

Działania EKES-u podczas prezydencji czeskiej: lipiec–grudzień 2022 r.

W nowo opublikowanej broszurze wskazano, w jaki sposób EKES zamierza przyczynić się do realizacji celów nadchodzącej prezydencji czeskiej.