Един от основните компоненти на всеки цифров продукт - полупроводниците, са жизненоважни за отбранителната и авиокосмическата промишленост, въпреки че последните представляват едва около 1 % от световния пазар на интегрални схеми. 

Полупроводниците, от които те се нуждаят, трябва да бъдат устойчиви, надеждни и способни да съхраняват данни и информация при пълна безопасност и сигурност. Прекъсванията във веригата за доставки по принцип представляват икономическо предизвикателство, което може да прерасне и в социално, но в тези стратегически сектори недостигът се превръща и в проблем на сигурността.

Европа е зависима от малък брой чуждестранни доставчици и това има деликатни следствия. Съединените щати, Китай и Южна Корея инвестират големи суми. Със Законодателния акт за интегралните схеми Европейската комисия възнамерява да удвои производството в Европа, така че неговият дял от световното производство да достигне 20 % до 2030 г., с обща инвестиция, възлизаща на около 43 милиарда евро. 

ЕИСК обаче отправя искане към Комисията да изясни източниците на това финансиране, тъй като някои от тях изглежда са резултат от преразпределяне на суми, които вече са разпределени в бюджета за други приоритетни области като космическото пространство, ИИ и киберсигурността, които не трябва да бъдат излагани на риск. Бюджетните кредити на Европейския фонд за отбрана също не бива да бъдат намалявани, като се имат предвид вече ограничените налични ресурси. В контекста на нарастващо геополитическо напрежение осигуряването на адекватна финансова подкрепа за отбранителния и авиокосмическия сектори е от решаващо значение за Законодателния акт за интегралните схеми. 

Предлагаме също в Законодателния акт за интегралните схеми да се обърне внимание на иновациите и те да бъдат насърчени не само по отношение на малките полупроводници, но и на по-големите, които все още се използват много в отбранителната и авиокосмическата промишленост.

Разработването на процедури за сертифициране също е от основно значение за тези два сектора. Необходимо е например да се подкрепи разработването на съвместни военно-граждански стандарти като част от Европейската стратегия за стандартизация.

Един въпрос, който трябва да се разгледа незабавно, е правната сигурност в областта на държавната помощ, като на равнище ЕС се посочат критериите за разрешаване на която и да е мярка за подкрепа, а на национално равнище се оптимизират административните процедури.

Необходимо е също да се укрепи сътрудничеството със съюзническите страни като Съединените щати посредством Съвета по търговия и технологии ЕС—САЩ. Казано накратко, глобалната отбранителна и авиокосмическа полупроводникова екосистема е сложна и взаимозависима. Само посредством използването на силните страни и разработването на координирани стратегии е възможно да се избегнат дублиранията и да се повиши ефикасността на цялата система.

Маурицио Менси, член на ЕИСК