TGV2/E7: Europees Jaar van de Jeugd 2022: empowerment van jongeren moet beginnen bij klimaatactie

Nu het Europees Jaar van de Jeugd 2022 van start is gegaan, vragen we drie prominente figuren wat zij het meest verwachten van dit jaar. Voor alle ondervraagden zou het Jaar pas geslaagd zijn als jongeren een plaats krijgen aan de tafel waar volwassenen beslissingen nemen die het verschil maken voor het klimaat. Adélaïde Charlier, een van de leiders van de Schoolstaking voor het Klimaat-beweging, laat er geen twijfel over bestaan: het Europees Jaar van de Jeugd mag niet op een mislukking uitdraaien, terwijl EESC-vicevoorzitter Cillian Lohan en Europees milieucommissaris Virginijus Sinkevičius de Europese jongeren prijzen voor hun opvallende protesten waarmee ze deze brandende kwestie bovenaan de EU-agenda hebben doen belanden.

Beschikbare talen:

Allereerst wil ik uiting geven aan mijn verdriet over het onverwachte overlijden van de voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli. In mei 2020 wees voorzitter Sassoli erop dat de pandemie ons had laten zien dat de pandemie duidelijk heeft gemaakt dat de grote kracht van de EU gelegen is in haar burgers. We zullen hem hard missen.

Het is nu twee jaar geleden dat we voor het eerst berichten kregen over COVID-19. Na de eerste meldingen van een nieuw virus dat de potentie had om uit te groeien tot een wereldwijde pandemie, hadden we zeker niet verwacht dat we er in 2022 nog steeds niet vanaf zouden zijn.

Wij zijn nu aan een nieuw jaar begonnen en proberen opnieuw de energie te vinden om de toekomst met optimisme en hoop tegemoet te zien.

Het motto van het Franse voorzitterschap van de Raad is treffend: “herstel, kracht, saamhorigheid”. Voorzitter Macron heeft de drie pijlers van het voorzitterschap gepresenteerd en zijn ideeën uiteengezet over een meer soeverein Europa, een Europees groeimodel en een Europa waarin de mens centraal staat.

Voor in uw agenda

Meteen ter zake!

In onze rubriek “Meteen ter zake” vragen we EESC-leden naar hun mening over belangrijke kwesties die van invloed zijn op het dagelijks leven in de EU.

Deze keer is het woord aan Stefan Back, rapporteur voor het advies over de herziening van het emissiehandelssysteem van de EU (ETS), waaronder de zee- en luchtvaart, en de instelling en werking van een marktstabiliteitsreserve.

Stefan Back: Uitdagingen en kansen van het herziene emissiehandelssysteem

Het EESC beschouwt het voorstel voor het emissiehandelssysteem (EU-ETS) als een van de belangrijkste voorstellen van het “Fit for 55”-pakket, dat als algemene doelstelling heeft de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55 % te verminderen. Om dit doel te bereiken, is het EU-ETS nog ambitieuzer gemaakt en is het aantal beschikbare emissierechten verminderd. In het voorstel wordt benadrukt dat alle sectoren een bijdrage moeten leveren om de doelstellingen van het “Fit for 55”-pakket te halen. Aangezien de emissies van het vervoer sinds 1990 niet zijn gedaald, krijgt deze sector prioriteit.

Eerbetoon van Luca Jahier aan David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement, gestorven op 11 januari 2022

Wij zijn diep bedroefd omdat we een goede vriend, een uitstekende journalist, een opmerkelijke politicus en een grote Europeaan hebben verloren. Hij laat een leegte achter die niemand kan opvullen. We kunnen met recht zeggen dat hij de geschiedenis van de Europese Unie heeft veranderd door het Parlement open te houden tijdens de pandemie en altijd de zwaksten in de samenleving te verdedigen. Hij deed dit met volstrekt ongebruikelijke initiatieven, zoals toen hij tijdens de eerste golf van de pandemie een van de gebouwen van het Parlement ontruimde en ter beschikking stelde als opvanghuis voor vrouwen en alleenstaande moeders die door COVID-19 waren getroffen.

“Een vraag voor ...”

Een vraag voor ...

In onze rubriek “Een vraag voor...” vragen we in dit nummer aan EESC-lid Thierry Libaert om te reageren op een actuele kwestie die op veel aandacht kan rekenen van het grote publiek, namelijk de strijd tegen desinformatie.

 

De strijd tegen desinformatie moet snel worden opgevoerd

EESC Info: U bent de rapporteur voor het advies dat het EESC tijdens de zitting van december 2021 heeft goedgekeurd over de richtsnoeren van de Europese Commissie voor het versterken van de praktijkcode betreffende desinformatie. In hoeverre vormt desinformatie een bedreiging voor de democratie en wat moet het maatschappelijk middenveld doen en welke instrumenten zijn nodig om de verspreiding van nepnieuws te voorkomen?

 

Raadt u wie onze gast is?

De speciale gast

Elke maand laten we u kennismaken met een speciale gast, iemand van wie het werk en de inzet een inspiratiebron vormen voor anderen.

Voor deze januarimaand hebben we er zelfs twee uitgenodigd: Maria Demertzis, adjunct-directeur van de in 2005 in Brussel opgerichte Europese denktank voor economische vraagstukken Bruegel, en Jean-Dominique Giuliani, voorzitter van de in Parijs gevestigde Robert Schumanstichting, die in 1991 na de val van de Berlijnse Muur in het leven is geroepen en zich inzet voor het Europese project. Zij lichten voor ons toe met welke vraagstukken en uitdagingen het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU wordt geconfronteerd nu Europa zich op een scharniermoment in zijn ontwikkeling bevindt.

Maria Demertzis: Nieuw groeimodel in Europa

Frankrijk bekleedt in het eerste halfjaar van 2022 het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Steunend op een ambitieus programma heeft het nieuwe voorzitterschap zich met name ten doel gesteld een nieuw groeimodel voor de Europese Unie te verkennen. Dit is absoluut cruciaal in een tijd van diepgaande veranderingen.

Hoewel de belangrijkste componenten van groei — onderwijs en vaardigheden, ondernemerschap en financiering — altijd nodig zullen zijn, naast een goed functionerende staat met robuuste instellingen, zal het bereiken van overtuigende en duurzame groei een drieledige koerswijziging vergen.

Jean-Dominique Giuliani: het nieuwe jaar aangrijpen voor actief herstel

Met iedere crisis boekt de EU vooruitgang. Om het hoofd te bieden aan het virus, heeft de EU grote inspanningen gedaan op het gebied van gezondheid en economie. Door samen te werken, slaagden de lidstaten erin om op ongeziene wijze zeer snel tastbare resultaten te behalen. De vaccins zijn beschikbaar en worden ook uitgevoerd naar landen buiten de EU die ze nodig hebben. De massale steun voor de economie werpt zijn vruchten af en zet aan tot een herziening van de economische governance van de EU. De Europese Centrale Bank heeft eens te meer aangetoond hoe zij een beschermende rol speelt en handelt ten behoeve van de Europese burgers, door financiële circuits die onder druk staan van meer middelen te voorzien.

Nieuws van het EESC

Van het herstel een succes maken: het EESC onderstreept de sleutelrol van het maatschappelijk middenveld

Het EESC en de Europese Commissie moeten de handen in elkaar slaan voor een Europa dat de pandemie te boven komt en het herstel consolideert, een Europa dat welvarend, sociaal inclusief en ecologisch duurzaam is. Dit was de belangrijkste boodschap van EESC-voorzitter Christa Schweng aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses, tijdens de decemberzitting van het EESC.

Europees Jaar van de Jeugd 2022: niet de media-aandacht maar de resultaten tellen

2022 is uitgeroepen tot Europees Jaar van de Jeugd: dat is een goede zaak, maar het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) wijst er wel op dat het niet bij promotieactiviteiten mag blijven en dat het Europees Jaar met duidelijke plannen en toezeggingen moet bijdragen aan de EU-strategie voor jongeren. Daarnaast moet het initiatief ook de meest kwetsbare jongeren en de jongeren in kansarme gebieden bereiken.

De strijd van de EU tegen desinformatie moet zich richten op verspreiders en de grondrechten beschermen

In een recent advies dringt het EESC aan op meer maatregelen tegen mensen en organisaties die desinformatie verspreiden, met meer aandacht voor voorkomen dan voor genezen.

Het EESC verzoekt de Europese Commissie ambitieuzer te zijn in haar pogingen om de economie en financiering van de EU te verduurzamen

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn laatste zitting een debat gevoerd met Europees commissaris McGuinness over de vraag hoe een groener, duurzamer en meer gedigitaliseerd Europees economisch en financieel systeem tot stand kan worden gebracht.

Vrijwilligerswerk verdient meer erkenning in de EU

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft de EU en de lidstaten opgeroepen om vrijwilligerswerk systematisch en weloverwogen te ondersteunen. Op die manier zou de enorme impact van vrijwilligerswerk op de sociale ontwikkeling van Europa worden erkend, alsook de cruciale rol ervan bij de uitvoering van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en de bevordering van sociale inclusie.

Nationale herstelplannen: een kans om de jeugdwerkloosheid terug te dringen

Met COVID-19 heeft de jeugdwerkloosheid in veel lidstaten een hoge vlucht genomen en is het aantal jongeren dat geen baan heeft en geen onderwijs of opleiding volgt (NEET’s) gestegen. In een recent initiatiefadvies stelt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) dat de nationale herstelplannen een unieke gelegenheid zijn om deze trend om te buigen en ervoor te zorgen dat alle jonge Europeanen een fatsoenlijke baan krijgen.

Het EESC beschouwt het partnerschap van de EU en de VS als garantie voor democratie, vrede en veiligheid

Nu China en Rusland zich offensief gedragen, is een hernieuwd en betrouwbaar trans-Atlantisch partnerschap van cruciaal belang voor het behoud van de internationale rechts- en vredesorde. Het EESC steunt het idee van een alliantie van democratieën en wijst erop dat het maatschappelijk middenveld een belangrijke rol moet spelen bij de gezamenlijke verdediging van universele waarden en rechten.

EESC keurt advies goed over het wetgevingspakket ter bestrijding van witwassen

De Europese Commissie heeft haar nieuwe wetgevingspakket uit 2021 ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering voorgelegd aan de medewetgevers en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

De groene transitie is geen wetenschappelijke retoriek maar een kwestie van overleven

Het EESC heeft samen met het Sustainable Development Solutions Network van de VN (SDSN) een conferentie over de geopolitieke aspecten van de Green Deal gehouden. Daar ging het vooral over de omvangrijke geopolitieke gevolgen van de Green Deal, zowel voor Europa als de rest van de wereld. Het EESC is er klaar voor om zijn rol bij de uitvoering van de Europese Green Deal te spelen, door te zorgen dat het maatschappelijk middenveld zich daar echt bij betrokken voelt.

Door de EU gefaciliteerde dialoog blijft van cruciaal belang voor de normalisering van de betrekkingen tussen Kosovo en Servië

De 51e vergadering van het follow-upcomité Westelijke Balkan stond in het teken van conflictoplossing en de normalisering van de betrekkingen tussen Kosovo* en Servië. De bijeenkomst, die werd voorgezeten door Ionuţ Sibian, werd bijgewoond door prominente sprekers — EU-ambtenaren, deskundigen uit de Westelijke Balkan en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld uit lokale gemeenschappen. Zij waren het er unaniem over eens dat een door de EU gefaciliteerde dialoog de enige weg vooruit is.

Het “Fit for 55”-klimaatbeleid moet zorgen voor de juiste balans tussen rechtvaardigheid, emissiereductie en concurrentievermogen

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) pleit voor een reeks maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen wordt betrokken bij en profiteert van de “Fit for 55”-voorstellen van de Europese Commissie, die de EU op weg helpen naar vermindering van de koolstofuitstoot met 55 % tegen 2030.

Het herstelplan van de EU moet bijdragen tot een rechtvaardige transitie voor hulpbronnen- en energie-intensieve industrieën in de EU

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft een initiatiefadvies goedgekeurd met als thema: Hoe kunnen hulpbronnen- en energie-intensieve industrieën het EU-herstelplan benutten voor hun maatschappelijk aanvaardbare transitie naar decarbonisatie en digitalisering? Het EESC moedigt de Commissie en de andere EU-instellingen aan een gelijk speelveld in de eengemaakte markt te waarborgen om te voorkomen dat de industrie in de ene lidstaat bevoordeeld wordt ten opzichte van de industrie in een andere lidstaat.

Activiteiten van het EESC tijdens het Franse voorzitterschap van de Europese Unie

Het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie komt op een beslissend moment, nu de EU voor tal van uitdagingen staat op het gebied van gezondheid, maatschappij, economie en milieu.

Nieuws van de groepen

Een nieuwe visie op de toekomst van Europa

Door de groep Werkgevers van het EESC

De toekomst van Europa kan niet los worden gezien van de toekomst van het Europese bedrijfsleven: de uiterst ambitieuze Europese agenda vereist sterke en innovatieve bedrijven die in staat zijn zich aan te passen aan de digitale en de groene transitie en tegelijk het concurrentievermogen van de EU kunnen stimuleren. 

Een einde maken aan de impasse in verband met de octrooien voor COVID-vaccins

Door de groep Werknemers van het EESC

De kerstvakantie is achter de rug en Europa wordt geconfronteerd met een nieuwe golf van COVID-besmettingen. Door de nieuwe omikronvariant is het aantal besmettingen wereldwijd exponentieel toegenomen. Dankzij onze opgebouwde immuniteit en de vaccinaties, en de natuurlijke evolutie van het virus naar minder dodelijke en agressieve varianten, zien we bij het huidige zeer hoge aantal besmettingen echter minder ernstige ziektebeelden en minder hospitalisaties en overlijdens.

EESC-studie toont mismatch aan tussen belangstelling voor vrijwilligerswerk en reële mogelijkheden

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Uit een recent onderzoek van het EESC over Nieuwe trends in de ontwikkeling van vrijwilligerswerk in de Europese Unie blijkt dat mensen in alle lidstaten bereid zijn vrijwilligerswerk te verrichten. Maar hoewel er veel animo is voor vrijwilligerswerk loopt het werkelijke aantal vrijwilligers van lidstaat tot lidstaat uiteen, grotendeels als gevolg van verschillen op het vlak van tradities en infrastructuur.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

99 scholieren komen samen om nepnieuws te bestrijden

De komende maanden zullen leerlingen van middelbare scholen in heel Europa zich voorbereiden om samen te brainstormen over de bestrijding van desinformatie in Europa. In maart zullen zij de populairste ideeën uitkiezen die aan de EU-leiders worden gepresenteerd.

Fototentoonstelling: maaltijdbezorgers als hedendaagse cowboys

In een virtuele tentoonstelling met foto’s van de Franse fotograaf Frédéric Stucin komen maaltijdbezorgers in beeld als kenmerkend voor het hedendaagse straatbeeld en een nieuwe vorm van werkgelegenheid die vaak aan de Europese gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor werknemers ontsnapt.