Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Tiesiskumam ir cieša saistība arī ar ekonomiku

Tiesiskuma krīze Eiropas Savienībā padziļinās. Tā ir kļuvusi ļoti politizēta un ir izraisījusi juridiskas uzskatu sadursmes, kurās tiek apšaubīti pat Eiropas Savienības pamati. Lai gan tiesiskuma politiskie un tiesiskie aspekti pastāvīgi saglabājas publiskajā diskursā, ekonomiskajam aspektam netiek pievērsta pietiekama uzmanība. Manā skatījumā tā ir kļūda, jo tiesiskums ļoti spēcīgi ietekmē sociālo un ekonomisko stabilitāti.

Turpmākie notikumi

Runāsim bez aplinkiem!

Esiet sveicināti mūsu jaunajā sadaļā “Runāsim bez aplinkiem!”, kurā mēs EESK locekļiem lūdzam stāstīt par svarīgiem atzinumiem, kuri ietekmē ikdienas dzīvi Eiropas Savienībā.

Rūpniecība: Eiropai protekcionisms ir strupceļš, bet klimatneitralitāte ir atslēga

Sandra Parthie

Traucējumi, pārkārtošanās, pārveide, strukturālās pārmaiņas – mēs noteikti dzīvojam “interesantos laikos”. Eiropieši šodien saskaras vienlaikus ar vairākām megatendencēm – klimata pārmaiņām un nepieciešamību dekarbonizēt mūsu ekonomiku; digitalizāciju un nepieciešamību no jauna pārdomāt darbvietu organizāciju; deglobalizāciju un nepieciešamību palikt ekonomiski nozīmīgiem.

“Viens jautājums...”

Viens jautājums...

Mūsu rubrikā “Viens jautājums...” Maria Nikolopoulou atbild uz “EESK Info” lasītāju jautājumiem par to, kā radusies ad hoc grupa “Līdztiesība”, par kuras priekšsēdētāju viņa ir kļuvusi, un kāda ir grupas nozīme.

 

 

Maria Nikolopoulou: “Mēs pastāvīgi sekmējam līdztiesības kultūru.”

EESK Info: Jūs esat ievēlēta par EESK ad hoc grupas “Līdztiesība” priekšsēdētāju. Kādi ir šīs grupas svarīgākie uzdevumi?

Maria Nikolopoulou: Līdztiesības grupas uzdevums ir EESK iekšienē veicināt visaptverošu līdztiesības un nediskriminācijas kultūru. Tāpēc pirmais solis ir apzināt jomas, kurās locekļi varētu saskarties ar nevienlīdzīgu attieksmi izcelsmes, dzimuma, seksuālās orientācijas vai pārliecības dēļ. Mūsu mērķis ir arī palielināt Komitejā sieviešu skaitu un pēc iespējas ātrāk panākt dzimumu līdzsvaru. Pašlaik Komitejas sastāvā ir 108 sievietes (32,82 %). Vēlamies, pirmkārt, vidējā termiņā un ilgtermiņā palielināt sieviešu skaitu un, otrkārt, nodrošināt telpu un nepieciešamos apstākļus, lai sievietes varētu darboties aktīvāk. Viens no instrumentiem, ko vēlamies uzlabot, ir datu vākšana par sieviešu dalību mūsu darbībā ne tikai Komitejas locekļu, bet arī ekspertu un referentu statusā.

 

Uzminiet, kas ieradies viesos!

Pārsteiguma viesis

Katru mēnesi savā rubrikā “Pārsteiguma viesis” mēs iepazīstinām ar kādu personību, kuras darbs un apņēmība var iedvesmot citus un kas, pateicoties savai drosmei, spēcīgajam raksturam un izlēmībai, kalpo kā piemērs.

Šomēnes “EESK Info” viese ir baltkrievu aktīviste un žurnāliste Hanna Liubakova, kas nebaidās teikt to, ka Baltkrievijas opozīcijai kā vēl nekad ir vajadzīga Eiropa. Viņa aicina Eiropas Savienību un citus līdzekļu devējus atbalstīt opozīcijas darbības un it īpaši atbalstīt žurnālistus un NVO to cīņā par brīvību un demokrātiju.
 

 

Hanna Liubakova: Atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai Baltkrievijā ir jānodrošina steidzami

Baltkrievijas sabiedrība ir būtiski mainījusies. 2020. gadā ir sākusies dinamiska tautas kustība, kas ir izvērsusies par lielākajiem masu protestiem kopš Padomju Savienības sabrukuma. Atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām šoreiz iesaistījās cilvēki no visiem sabiedrības slāņiem. Viņi sazinājās sociālo mediju kanālos, un viņus vadīja sievietes.

EESK jaunumi

EESK: Eiropas Savienībai būtu jāiestājas pret tiesiskuma pārkāpumiem

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir paudusi stingru nostāju attiecībā uz tiesiskuma principu pārkāpumiem Eiropas Savienībā un paziņojusi, ka tā ir apņēmusies nodrošināt, ka Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija piemēro augstus preventīvus sodus dalībvalstīm, kuras sistemātiski neievēro tiesiskuma principus, tādējādi apdraudot ES budžetu.

Eiropas Jaunatnes gadā (2022) mums jāpanāk taustāmas un ilgstošas pozitīvas pārmaiņas visiem Eiropas jauniešiem

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) atzinīgi vērtē 2022. gada pasludināšanu par Eiropas Jaunatnes gadu, taču uzskata, ka tas nedrīkst palikt tikai publicitātes pasākumu līmenī; ar skaidriem plāniem un apņēmību ir jāsekmē ES jaunatnes stratēģijas īstenošana, lai šis gads dotu taustāmus rezultātus visiem jaunajiem eiropiešiem.

EESK atbalsta ES prezidentvalsts Francijas prioritātes

Atjaunotne, spēks un piederība ir trīs galvenie Francijas prezidentūras mērķi, kurus atzīst un atbalsta arī EESK, kā 2022. gada 19. janvāra plenārsesijā, uzrunājot Francijas valsts sekretāru Eiropas lietās Clément Beaune, norādīja Komitejas priekšsēdētāja Christa Schweng.

Pietiekama, ilgtspējīga un pieejama vecāka gadagājuma cilvēku kvalitatīva aprūpe ir vitāli svarīga

EESK ir stingri pārliecināta, ka ES politikas veidošanā būtu jāintegrē apgādājamu vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes modelis, jo paredzams, ka līdz 2050. gadam to iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir vecāki par 80 gadiem, vairāk nekā divkāršosies.

 

Veselība un drošība darbā: jaunu arodrisku dēļ vajadzīgs spēcīgs sociālais dialogs

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) atzinumā “Sociālais dialogs – darba aizsardzības veicināšanas instruments” norāda, ka, neraugoties uz arodrisku pārbīdi saistībā ar darba digitalizāciju, kuras rezultātā pieaudzis stresa un izdegšanas izraisītu slimību un ergonomisku savainojumu skaits un nedaudz samazinājies nelaimes gadījumu darbā skaits, darba aizsardzības veicināšanā svarīgs joprojām ir sociālais dialogs.

EESK aicina izveidot MVU paredzētus finanšu ombudus un mākslīgā intelekta jomā Eiropā īstenot pieeju “vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem”

EESK aicina izveidot īpašus ombudus, lai palīdzētu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā risināt to finanšu un finansēšanas jautājumus. Komiteja arī uzsver: lai MVU varētu ieviest MI, ir vajadzīga politiskā griba tos atbalstīt šajā procesā.

 

Sociālā ekonomika: lai veicinātu finansēšanu, ir jāpielāgo ieguldīšana

Lai sociālā ekonomika varētu attīstīties arī bez publisko programmu stimulējošās ietekmes, ir nepieciešami jauni finanšu instrumenti. Tā teikts jaunajā EESK ziņojumā, kurā ar mērķi veicināt finansēšanu no privātiem avotiem ir ietverts arī aicinājums nodrošināt apmācību finansēšanas jomā.

EESK piedāvā pārtikas nodrošinājuma un ilgtspējas recepti

Atzinumā “Pārtikas nodrošinājums un ilgtspējīgas pārtikas sistēmas”, kas tika pieņemts 2022. gada 19. janvāra plenārsesijā, EESK norādīja uz nozīmīgām svirām, kuras dod iespēju ne tikai panākt ilgtspējīgu un konkurētspējīgu pārtikas ražošanu Eiropas Savienībā, bet arī mazināt atkarību no importa un uzlabot Eiropas Savienības pašapgādi ar olbaltumvielām.

Jāveic ieguldījumi iekšzemes ūdensceļu transporta nozarē

Eiropas transporta sektors Eiropas Savienībai pastāvīgi jāpielāgo pašreizējām un turpmākajām vajadzībām, it īpaši ņemot vērā pieprasījuma pārmaiņas un jūras ostās vērojamo apgrozījuma pieaugumu. Uzsvars jāliek uz multimodalitāti un viedu kuģošanu, optimāli izmantojot dažādu transporta veidu priekšrocības, lai sasniegtu vislabāko iespējamo rezultātu un vienlaikus palielinātu drošību un samazinātu slogu videi.

 

 

Tālākie reģioni ir ļoti svarīgi ES nākotnei

Izpētes atzinumā, ko pieprasījusi ES Padomes prezidentvalsts Francija, EESK mudina Eiropas Komisiju ņemt vērā ieguvumus, kurus tālākie reģioni var sniegt Eiropas nākotnei.

 

 

EESK ierosina būtiskus papildinājumus Komisijas ieteikumiem par eurozonas ekonomikas politiku 2022. gadam

2022. gada janvārī EESK pieņēma atzinumu, kurā tā, ņemot vērā pašreizējos apstākļus, Eiropas Komisijai adresē ieteikumus par eurozonas ekonomikas politiku 2022. gadam.

 

 

EESK brīdina: priekšlikumam par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem var būt negatīva sociālekonomiska ietekme

EESK atzinumā, kas pieņemts 2022. gada janvārī, atzinīgi novērtēts Eiropas Komisijas mērķis precizēt un atjaunināt spēkā esošo ES regulējumu un ES nodokļu sistēmu strukturēt tā, lai veicinātu nefosilās enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu.

 

 

Piekļuve izejvielām kļūst par būtisku faktoru, lai sekmīgi īstenotu divējādo pārkārtošanos

Izejvielu būtiskā nozīme tika plaši apspriesta augsta līmeņa konferencē, ko 31. janvārī rīkoja EESK. Konferencē īpaša uzmanība tika pievērsta diviem galvenajiem aspektiem: ES stratēģiskajai autonomijai zaļās un digitālās pārkārtošanās kontekstā un aprites nozīmīgumam saistībā ar vajadzību radīt otrreizējo izejvielu tirgu Eiropā.

Grupu jaunumi

Zaļais kurss mainīs visu, arī ģeopolitiku

EESK Darba devēju grupas loceklis un Ārējo attiecību specializētās nodaļas priekšsēdētājs Dimitris Dimitriadis

Eiropas zaļais kurss, kura mērķis ir ES ekonomikas dekarbonizācija, ir pārmaiņu nesējs, kas pilnībā mainīs mūsu ekonomiku, sabiedrību un attiecības ar pārējo pasauli.

Sociālais dialogs – darba drošības un veselības aizsardzības instruments

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

Laikā, kad darba pasauli ietekmē dažāda veida krīzes un pārkārtošanās, sociālais dialogs var būt instruments virzībā uz trim nozīmīgiem mērķiem: prognozēt un pārvaldīt zaļās, digitālās un demogrāfiskās pārkārtošanās radītās pārmaiņas, uzlabot nelaimes gadījumu darbā un arodslimību profilaksi un sagatavoties turpmāk iespējamām veselības krīzēm.

 

Grupas “Daudzveidība Eiropā” locekļi pauž savas cerības attiecībā uz Francijas prezidentūru

Sagatavojusi EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

Tā kā Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Francija ir uzsākusi darbību, EESK grupas “Daudzveidība Eiropā” locekļi no Francijas ir izklāstījuši savas cerības attiecībā uz šo pusgadu. Tās sniedzas no Eiropas demokrātijas stiprināšanas līdz pat uzmanības pārorientēšanai no ES uz Eiropas iedzīvotājiem.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

“Paliec ar mums”: fotoizstāde par zemestrīci Horvātijā

EESK rīko fotoizstādi, lai atgādinātu par katastrofālo zemestrīci, kas 2020. gada decembrī satricināja Horvātiju.

Aprites ekonomika mūzikas pavadībā

Ikgadējās Eiropas aprites ekonomikas jautājumos ieinteresēto personu (ECESP) konferences ietvaros 2022. gada 2. martā notiks šovs “Music with Trash”.

Drīz tiks atklāta “Patiesība par meliem”

Kamēr EESK gatavojas uzņemt 99 vidusskolu skolēnus un viņus pavadošos skolotājus savā 2022. gada jaunatnes pasākumā “Patiesība par meliem. Jaunieši pret dezinformāciju”, EESK locekļi, kuri darbojas kā skolēnu mentori, apmeklē izraudzītās skolas, lai tiktos un dalītos domās ar delegācijām, kuras apmeklēs pasākumu “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”.

 

 

Pilsoniskās sabiedrības dienas 2022

Ar nosaukumu “ES kā kopīgas labklājības virzītājspēks: pilsoniskā sabiedrība – ekonomikai, kas darbojas cilvēku un planētas labā” 2022. gada 15.–17. martā notiks Pilsoniskās sabiedrības dienas 2022.