Cumarsáid le linn na géarchéime

Sa chuid dheireanach seo den tsraith, a léiríodh an babhta seo i bhFraincis, is í Isabel Caño Aguilar, Leas-Uachtarán ar CESE atá freagrach as an gCumarsáid, a labhraíonn faoi iarmhairtí COVID. Déanann sí cur síos ar an gcaoi ar athraigh an phaindéim obair chumarsáide CESE sa mhéid is gur leagadh béim ar an dlúthpháirtíocht agus ar an tiomantas (mar a bheadh eochairfhocail ann) i ngach cuid d’obair an Choiste agus i ngach ceann dá dtionscnaimh, ag tosú le Duais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta 2020. Dar leis an Leas-Uachtarán, "ní bheidh aon ghné den saol mar a bhí roimh an bpaindéim seo. Ar a shon sin, tá sé de fhreagracht orainn gníomhú chun an Eoraip a dhéanamh níos láidre. Sin é atá á éileamh ag saoránaigh na hEorpa orainn".

Dessine-moi… (Tabhair cuntas dom…)

Tá deireadh sroichte ag an gcolún “Dessine-moi...”. Cuireann na hailt dheireanacha sa cholún seo leis an gcnuasach saibhir de chuntais a bhíomar in ann a léamh ann ó thosaigh an phaindéim. Na cuntais sin ón gcroí amach a rinneadh feadh na tréimhse sin d’fhéinleithlisiú in aghaidh ár dtola, fágfaidh siad a rian orainn, spreagfaidh siad muid chun áilleacht daoine eile a fheiceáil, chun aird níos mó a thabhairt ar bhrí na beatha agus tuiscint níos fearr a fháil ar cé chomh tábhachtach atá sé an deis a thapú san am i láthair cibé áit a bhfuilimid.

Available Languages:

Editorial

Is de dhlúth agus d’inneach na ré seo na claochluithe brostaithe éagsúla atá ag titim amach lena linn agus is léir dúinn a leochailí atá ár gcórais daonlathais, ár sochaithe agus ár bpláinéad. 

Nuair a chuaigh mé i gceann oifige mar Uachtarán i mí Aibreáin 2018, is éard a bhí á thaibhreamh dom an uair sin ná go raibh orainn spiorad daonnach na hAthbheochana a aimsiú athuair chun dlús a chur lenár n-aistear ar an mbealach chuig Eoraip inbhuanaithe. I bhfianaise an vóta a caitheadh sa Ríocht Aontaithe ar son Brexit agus i ngeall ar na toghcháin Eorpacha a bhí romhainn amach, ba léir dom go raibh ról ríthábhachtach ag an tsochaí shibhialta chun an geilleagar a threorú i leith samhlacha níos inbhuanaithe agus níos cliste.

Agus deireadh ag teacht le mo théarma oifige an mhí seo, is féidir liom a rá gur léiríodh dúinn i ndáiríre a mhéid teacht aniar atá san Eoraip. Buadh ar na náisiúnaithe agus ar lucht an eoraisceipteachais i dtoghcháin an Aontais agus bhuail paindéim COVID-19 buille doshéanta ar a n-insint bhréige. Rinne an tAontas Eorpach bearta nach bhfacthas a leithéid riamh cheana agus i gcás nithe a raibh sé de gheasa orainn gan baint leo roimhe sin, táimid tagtha ar athintinn fúthu le cúpla mí anuas óir is tábhachtaí ár saoránaigh agus ár bpobail a chosaint agus infheistiú a dhéanamh i straitéis láidir don todhchaí, rud a rinneamar le comhthoil nach bhfacthas roimhe sin ach oiread.

Diary Dates

6-7 Deireadh Fómhair 2020, an Bhruiséil, an Bheilg
Laethanta Fáilte do chomhaltaí nua CESE

27-28-29 Deireadh Fómhair 2020, an Bhruiséil, an Bheilg
Renew [Athnuachan] - seisiún iomlánach CESE

Karolina Dreszer-Smalec: "An coróinvíreas: na ceachtanna atá foghlamtha againn dá bharr”

I mí an Mhárta 2020, thosaíomar ag teacht ar an tuiscint nach géarchéim sláinte amháin a bhí i gceist le paindéim COVID-19 ach go mbeadh tionchar aige ar go leor gnéithe eile dár saol chomh maith. Ba léir freisin do chomhlachais agus do ghníomhaithe go mbeadh dúshláin nua romhainn agus muid i mbun ár ngnáthoibre. Mar a tharla, bhí sé níos measa ná mar a cheapamar go mbeadh sé.

Martin Siecker: Ní mór díriú i gcónaí ar an taobh is fearr den scéal!

An bhfuil fonn orm mo smaointe agus mo mhothúcháin faoin taithí a bhí agam ar ghéarchéim an choróinvíris a roinnt libh, agus anailís a dhéanamh orthu, gan dul thar 2000 carachtar? Is suarach le rá an méid sin (carachtar in aghaidh an chéid) nuair a chuimhnítear ar an gcaoi ar chuir an ghéarchéim isteach orainn. Ar aon chuma, seo chugaibh mo smaointe, más smaointe pearsanta agus trína chéile féin iad.

Jože Smole: "Tiocfaimid slán as an ngéarchéim agus beimid aontaithe agus láidir, murab ionann is riamh”

Bhí cás romhainn nár theagmhaigh linn riamh roimhe sin. Gan choinne bhí an víreas inár measc agus bhí sé ag leathadh leis ar luas lasrach, rud a thug orainn an tír ar fad a chur faoi choraintín iomlán. Ó tharla nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo, níorbh eol dúinn conas déileáil leis ar an mbealach ab éifeachtaí.

Janusz Pietkiewicz: Seirbhísí Leasa Ghinearálta agus an Phaindéim

Bhí an Feabhra thart agus an Márta linn, bhí grúpaí staidéir i mbun oibre agus díospóireachtaí ar siúl, agus bhíomar ag glacadh páirt i bhféile Martenitsa a bhí á ceiliúradh ag ár gcairde Bulgáracha, mar a dhéanaimid gach bliain an tráth sin den bhliain. Bhí bráisléid thanaí de shnáitheanna bréadaithe dearga agus bána á gcaitheamh againn agus babóga beaga ceirteacha déanta as olann á dtabhairt dá chéile againn mar chomhartha áidh.

Giulia Barbucci: Bhí guth na gceardchumann níos láidre sna míonna a chuaigh thart ná mar a bhí riamh

An 11 Márta, d’fhill mé ar an mbaile sa Róimh. Bhí atmaisféar trom míshuaimhneach ann; bhíothas tosaithe ar líon na mbásanna a chuntas i dtuaisceart na hIodáile. Tháinig m’iníon Ilaria ar ais as Milano, áit a bhfuil sí ag staidéar, agus tá Miriam, an t-iníon is sine agam, ina cónaí agus ag obair in Barcelona, agus bhí an-imní uirthise.

Dilyana Slavova: is éard a d’fhoghlaim mé de thoradh COVID-19 ná gan na spriocanna atá curtha romham agam a chur ar an méar fhada

De thoradh na paindéime d’éirigh teorainneacha na mBallstát feiceálach athuair, uaireanta fiú tharla sin i gcás teorainneacha laistigh de Bhallstáit áirithe. Seans go gceapfaí, dá bhrí sin, gur lú an scóip a bheadh ann le haghaidh comhar trasnáisiúnta idir na réigiúin agus na cathracha. Ach is é a mhalairt ar fad a tharla i ndáiríre.

Claudine Otto: Ní mór smaoineamh ar níos mó neamhspleáchais ó thaobh domhandú a bheith ann ar an leibhéal Eorpach.

Ón uair a fógraíodh an dianghlasáil, ní raibh duine ná deoraí le feiceáil ar na sráideanna. Is é an ciúnas an rud is mó a thugtar suntas dó. Tá deireadh leis an sciuird reatha chun na hoibre, leis an taisteal thar lear le haghaidh cruinniú dhá uair an chloig, le glór na mbonnán sa chathair, le feitheamh ar bhus nach dtagann...

Renate Heinisch: Is le chéile a chloífear an t-uaigneas

Toisc gur poitigéir mé, bhí mé an-tógtha le linn ghéarchéim an choróinvíris leis an ngné sin den leigheas a bhaineann go sonrach leis an difear idir na hinscní. I réimse na meabhairshláinte feictear difear mór idir an tionchar a bhí ag COVID-19 ar fhir agus ar mhná.

Nuair a dhéantar comparáid eatarthu, is léir go raibh ar níos mó fear ná ban dul isteach in aonaid dianchúraim agus gur minice a fuair siad bás, fir óga go háirithe.

Laure Batut: Eagla, athléimneacht agus anois?

I dtosach báire, bhí idir eagla agus an alltacht ar dhaoine

An eagla, an imeagla. An eagla sin a chuir stop le gach rud, agus, nuair a bhí líon na marbh á fhógairt gach tráthnóna, a d’fhág go raibh an dúfhaitíos ar dhaoine faoina ndaoine muinteartha, bidís an-óg nó an-sean, nó an-leochaileach. An eagla sin a chuireann i gcuimhne dúinn go bhfuil na scáthanna ag drannadh linn, ag faire na faille.

Bente Sorgenfrey: Ag díriú ar na rudaí bunriachtanacha i mo shaol

Nuair a bhris géarchéim an choróinvíris amach sa Danmhairg thosaigh mo chomhghleacaithe agus mé féin, an 11 Márta, ag cur rudaí in eagar le go bhféadfaí gach rud a dhúnadh síos go hordúil dár gcomhaltaí. Bhí ar a lán fostaithe a bheith ag obair ón mbaile, daoine eile i róil strusmhara in ospidéil, i dtithe altranais agus in earnáil na seirbhísí, a d’fhan ar oscailt le linn na géarchéime. Freagraí soiléire agus dlúthchomhar le comhghleacaithe, b’in iad na rudaí is bunúsaí a bhí ag teastáil. 

Arnaud Schwartz: Géarchéimeanna sláinte, éiceolaíocha, sóisialta agus eacnamaíocha – oibrímis le chéile ar son domhan a chruthú ar féidir linn maireachtáil ann

Ar leibhéal na hEorpa, tá tábhacht thar meán leis an gcomhar agus is mór idir sin agus an claonadh a thugann orainn cúbadh chugainn féin taobh thiar de bhrat an náisiúnachais agus an údarásaíochais. Is fíor go bhfuil an comhar idir stáit thar a bheith tábhachtach i dtreo is gur féidir an víreas a chomhrac, ach tá tábhacht nach beag leis freisin chun aghaidh a thabhairt ar na cúiseanna atá leis an víreas agus ar na hiarmhairtí a leanann, go háirithe ós rud é go mbeidh paindéimí an lae amárach – ach oiread leis an truailliú, leis an athrú aeráide nó le géarchéim na bithéagsúlachta – beag beann ar theorainneacha.

EESC News

Isabel Caño Aguilar, Leas-Uachtarán um an gCumarsáid: Ní slán, ach slán go fóill, a fhágaim libh!

Tá a ionú féin ag gach uile rud. Tá an t-ionú anois ann slán a fhágáil ag a chéile. Tá dhá bhliain go leith caite againn ag obair i dteannta a chéile. Bhí sé d’onóir agam, ó mhí Aibreáin 2018, a bheith i mo Leas-Uachtarán um an gCumarsáid, agus mé ag obair in éineacht le Milena Angelova, an Leas-Uachtarán um an mBuiséad.

Milena Angelova, Leas-Uachtarán atá freagrach as an mBuiséid: An beart is fearr a roghnú

Tá athruithe tábhachtacha fuinniúla ag tarlú san Aontas Eorpach faoi láthair. Teastaíonn iarrachtaí comhordaithe agus sineirge na n-institiúidí uile, gach páirtí leasmhar, gach saoránach Eorpach chun an straitéis cheart a aimsiú chun aghaidh a thabhairt go rathúil ar na dúshláin uile agus feidhmiú mar ghníomhaí láidir domhanda.

An Intleacht Shaorga: ba cheart, le dlí an Aontais, teorainneacha sábháilte a shocrú d’fheidhmchláir ardriosca

Chuir CESE in iúl sa fhreagra a thug sé ar Pháipéar Bán an Choimisiúin Eorpaigh maidir le hintleacht Shaorga, a glacadh ag seisiún iomlánach CESE i mí Iúil, nár cheart an t-aitheantas bithmhéadrach arna úsáid le haghaidh rianú, faireachais agus brath mothúchán a bheith mar chuid de chur chuige daonlárnach na hEorpa i leith na hIntleachta Saorga (IS).

Níor cheart do straitéis comhionannais inscne an Aontais neamhaird a thabhairt ar éifeachtaí díobhálacha ghéarchéim COVID-19 ar mhná

Tá Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) ag iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach a Straitéis nua um Chomhionannas Inscne a chur chun feidhme go pras, agus ag an am céanna dul i ngleic leis an tionchar díobhálach a bhí ag paindéim COVID-19 a chuir leis an neamhionannas inscne sóisialta agus eacnamaíoch a bhí ann cheana, rud a mhéadaigh an foréigean in aghaidh na mban agus cineálacha éagsúla idirdhealaithe ina n-aghaidh.

Ní bhainfear amach an aeráidneodracht mura n-éireoidh leis an Aontas dul i gcion ar an bpobal

Ní bhainfear amach an aeráidneodracht mura n-éireoidh leis an Aontas dul i gcion ar an bpobal. Tá sé ar cheann de phríomhthosaíochtaí an Aontais anois dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis an aeráid agus leis an gcomhshaol. Idir an t-athrú aeráide agus éigeandáil na haeráide, ní mór don Aontas athruithe móra a dhéanamh chun geilleagar na dea-bhaile a chothú.

Malartú sonraí don gheilleagar digiteach agus comhoibríoch á éileamh ag CESE

Tá CESE ag iarraidh ar Bhallstáit an Aontais a gcomhordú maidir le cúrsaí cánach ar an leibhéal Eorpach agus ar an leibhéal idirnáisiúnta a neartú ar mhaithe leis an ngeilleagar digiteach agus comhoibríoch. Trí chomhordú níos dlúithe a dhéanamh ar bheartais chánach is infheidhme maidir leis an earnáil eacnamaíoch nua agus trí ionstraimí agus réitigh oibre a cheapadh, d’fhéadfaí feabhas a chur ar chomhlíonadh cánach, iomaíocht chothrom a chinntiú agus leas iomlán a bhaint as acmhainneacht na hearnála nua eacnamaíochta seo.

Tá CESE ag tacú le Bliain Eorpach an Iarnróid in 2021

Ba cheart ról tábhachtach a bheith ag an iompar d’iarnród i soghluaisteacht an Aontais Eorpaigh amach anseo agus a bheith mar phríomhfhoirm iompair. Ar an gcúis sin, tá CESE sásta tacú leis an gCoimisiún Eorpach a bhfuil sé beartaithe aige 2021 a chomóradh mar Bhliain an Iarnróid.

Thug CESE cuntas ar phríomhról na trádála i dtaca le téarnamh eacnamaíoch inbhuanaithe ó ghéarchéim COVID-19 a chur chun cinn

Ag an seisiún iomlánach i mí Iúil, ghlac CESE tuairim maidir leis an tuarascáil bhliantúil ba dhéanaí a d’eisigh an Coimisiún Eorpach i ndáil le cur chun feidhme comhaontuithe saorthrádála don bhliain 2018. Sa tuairim sin, thug CESE cuntas ar phríomhról na trádála i dtaca le téarnamh eacnamaíoch inbhuanaithe a chur chun cinn agus i dtaca lena éascú do chuideachtaí a luachshlabhraí briste a athbhunú agus a atheagrú. San am céanna, is cúis aiféala dó nach ndéantar mórán tagartha d’obair faireacháin na sochaí sibhialta sa tuarascáil ar an gcur chun feidhme.

Géarchéim an choróinvíris: dar le CESE gur cheart do chuideachtaí AE athmhachnamh a dhéanamh ar a samhail ghnó

Ní mór dúinn an bealach ina ndéanaimid gnó san Eoraip agus ar fud an domhain a athrú, ach ba cheart, in ainneoin ghéarchéim COVID-19, gurb iad spriocanna fadtéarmacha an Aontais maidir le fás eacnamaíoch inbhuanaithe na colúin ar a dtógfar ár dtodhchaí, mar a bhí go dtí seo.

Cur i gcrích an ghréasáin thras-Eorpaigh iompair i mbaol de bharr síorathrú

Fágann an síorathrú ar thosaíochtaí polaitiúla náisiúnta Bhallstáit an Aontais Eorpaigh go gcuirtear bac ar chur i bhfeidhm thionscadail an ghréasáin thras-Eorpaigh iompair (TEN-T) agus go bhfuil amhras ann dá bharr an bhféadfar an croíghréasán a chríochnú faoi 2030.

Téamh domhanda: bearta nua cánach á n-iarraidh ag CESE chun CO a laghdú

Cé gur cabhair iad na cánacha nua agus bearta breise maidir le hastaíochtaí CO2, ní dhéanfaidh siad cúis ós cosúil go leanfaidh an téamh domhanda ar aghaidh mura féidir na hastaíochtaí CO2 atá ann cheana a bhaint as an atmaisféar.

Is é an neamhionannas méadaithe a thagann as an domhandú de cheal rialála, dar le CESE

Shonraigh Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) i dtuairim a thionscain Georgi Stoev agus Thomas Student, agus ar ghlac seisiún iomlánach CESE i mí Iúil í, gur cheart tús áite a thabhairt don iomaíochas, don nuálaíocht agus do chruthú post a chothú sa chomhar rialála domhanda trí scéim trádála iltaobhach athnuaite.

News from the Groups

Tá CESE ag iarraidh go gcuirfí feabhas ar na clásail choimirce talmhaíochta sna comhaontuithe trádála

Le Grúpa na bhFostóirí in CESE

Le linn an tseisiúin iomlánaigh i mí Iúil glacadh tuairim féintionscnaimh maidir le bearta coimirce a thabhairt isteach do tháirgí talmhaíochta i gcomhaontuithe trádála an Aontais.

Conas a rachadh sé i gcion ar an ngeilleagar dá gcinnteofaí íoschaighdeáin chomhchoiteanna le haghaidh sochair dhífhostaíochta ar fud na hEorpa?

Le Grúpa na nOibrithe in CESE

D’fhág paindéim an choróinvíris gur iompaíodh an ghéarchéim a bhí ag bagairt orainn ina cúlú eacnamaíoch iomlán, inar tháinig na laghduithe is mó ar OTI dár tharla in aimsir na síochána le céad bliain anuas, agus a chuir iallach ar na milliúin daoine dul ar iontaoibh scéimeanna éagsúla dífhostaíochta nó páirtaimseartha. In ainneoin an róil atá acu i dtaca leis an gcuid is mó den tionchar a mhaolú, tá ár gcórais shóisialta chomh neamh-ullmhaithe go ginearálta agus a bhí ár gcórais sláinte don phaindéim , ós rud é gur baineadh an bonn go mór díobh le blianta fada de dhéine ó bhí géarchéim 2008 ann.

Foilsíodh staidéar nua dar teideal “Teacht ar chomhdhearcadh nua maidir le luachanna na sochaí sibhialta san Eoraip agus a meastóireacht” arna choimisiúnú ag an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE

Leis an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE

An bhfuil comhthuiscint ag eagraíochtaí na sochaí sibhialta (ESSanna) sa Fhrainc, sa Ghearmáin, san Iodáil, san Ungáir agus sa Pholainn maidir le luachanna an daonlathais, an smacht reacht agus an dlúthpháirtíocht?

Sa staidéar nua dar teideal “Teacht ar chomhdhearcadh nua maidir le luachanna na sochaí sibhialta san Eoraip agus a meastóireacht” a rinne Ionad Beartais na hEorpa do CESE arna iarraidh sin don Ghrúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE, léirítear gur minic a bhíonn ESSanna ar aon intinn ina sainmhínithe ar na luachanna sin, fiú má bhíonn a léirmhínithe ar an dlúthpháirtíocht níos éagsúla ná a léirmhínithe ar an daonlathas agus ar an smacht reachta.