Karolina Dreszer-Smalec: "An coróinvíreas: na ceachtanna atá foghlamtha againn dá bharr”

I mí an Mhárta 2020, thosaíomar ag teacht ar an tuiscint nach géarchéim sláinte amháin a bhí i gceist le paindéim COVID-19 ach go mbeadh tionchar aige ar go leor gnéithe eile dár saol chomh maith. Ba léir freisin do chomhlachais agus do ghníomhaithe go mbeadh dúshláin nua romhainn agus muid i mbun ár ngnáthoibre. Mar a tharla, bhí sé níos measa ná mar a cheapamar go mbeadh sé.

I mí Bealtaine, d’eagraíomar “teacht le chéile fíorúil”. Tar éis dúinn dhá mhí a chaitheamh faoi dhianghlasáil agus ag obair ar líne, chinneamar teacht le chéile agus ár gcuid smaointe maidir le tréimhse na dianghlasála a phlé.

I gcomhar le comhghleacaithe ó Fhóram Eorpach na Saoránach, líonra trasnáisiúnta a thugann breis agus 100 cumann agus eagraíocht neamhrialtasach ó 27 dtír san Eoraip le chéile agus atá gníomhach ag dul i ngleic le saincheisteanna ar nós oideachas saoránachta, cosaint chearta an duine agus tacaíocht don daonlathas, chaitheamar cúpla uair an chloig agus muid i mbun díospóireacht theasaí. Cinnte bhí a dhearcadh náisiúnta féin ag gach duine, ach, ar deireadh, thángamar ar fad a bheag nó a mhór ar na conclúidí céanna.

Bunaithe ar an bplé sin, chuireamar na ceachtanna seo a leanas le chéile…
Ceacht a haon: Tá ár slándáil féin ag brath ar shlándáil daoine eile
Tá cúram sláinte uilíoch agus cosaint shóisialta uilíoch do gach duine inár sochaí agus ar fud an domhain ag teastáil uainn.

Ceacht a dó: Táimid ar fad leochaileach agus tá dán an uile dhuine againn fite fuaite le chéile.
Ní mór an caidreamh idirnáisiúnta agus saol laethúil na ndaoine a bheith bunaithe ar an ndlúthpháirtíocht, ar chomhionannas, ar chearta agus ar chomhbhá a bheith againn le chéile.

Ceacht a trí: Tá a leithéid de rud ann agus an leas coiteann
Ní mór d’institiúidí poiblí a bheith ag obair ar son an leasa choitinn, seachas ar son leasanna áirithe, agus caithfidh siad é a chosaint agus a chur chun feidhme.

Ceacht a ceathair: Is é an daonlathas an chosaint fhrithvíreas is tábhachtaí atá ag teastáil uainn ar fad
Le feasacht na saoránach, rannpháirtíocht na saoránach, eolas ar féidir brath air, taighde agus oideachas poiblí mar aon le hinstitiúidí trédhearcacha is féidir an leas coiteann a chinntiú.

Ceacht a cúig: Theip ar chóras an mhargaidh dhomhanda
Ní mór dúinn an táirgeadh a athlonnú, an geilleagar ciorclach a chur chun feidhme agus ioncam bunúsach uilíoch a chur ar fáil do chách.

Ceacht a sé: Is sinn caomhnóirí an domhain, ní linn an domhan
Agus muid faoi dhianghlasáil, tá an tréimhse seo ag dul chun tairbhe an dúlra agus ag ligean dó teacht ar ais chuige féin tar éis an damáiste ar fad atá déanta againne. Ní mór dúinn ceartas comhshaoil a thabhairt ar ais ar fud an domhain.

Ceacht a seacht: Is iad na hoibrithe riachtanacha na fíorlaochra. Tá na mná ar thús cadhnaíochta

Is gá aitheantas ó thaobh an ordlathais shóisialta de a thabhairt do mhná as a bhfuil déanta acu, ní mór dóibh siúd nach dtugtar aon aird orthu agus nach ndéantar aon ionadaíocht orthu a bheith in ann lántairbhe a bhaint as a gcearta.

Ceacht a hocht: Caithimid cúrsaí a thógáil níos réidhe
Chuir an t-ordú dianghlasála iallach orainn ár n-aird ar fad a thabhairt ar ár gcaidreamh, ar a bheith foighneach agus ar chomhbhá a bheith againn le chéile: ní mór dúinn leanúint orainn ar an gcaoi seo go deo.

Ceacht a naoi: Tá slándáil an duine mar aon le slándáil shóisialta agus éiceolaíoch ag teastáil uainn
Táimid tiomanta do théarnamh cóir agus d’aistriú cothrom inár dtír féin, san Eoraip agus ar fud an domhain.

Ceacht a deich: Ní mór don todhchaí a bheith difriúil leis an am atá caite
Ní ceart dúinn dearmad a dhéanamh ar a bhfuil foghlamtha againn ó na ceachtanna seo agus is gá dúinn gníomhú le chéile.

An bhfuil deis againn tuilleadh a fhoghlaim tar éis na géarchéime? An bhfuilimid in ann an ghéarchéim seo a chur chun deise dúinn féin?
Creidim go láidir go gcaithfidh an todhchaí a bheith difriúil leis an am atá caite.