Karolina Dreszer-Smalec: "Koronaviruksen opetukset"

Maaliskuussa 2020 aloimme ymmärtää, että covid-19-pandemia on enemmän kuin vain pelkkä terveyskriisi ja että se vaikuttaisi moniin elämämme osa-alueisiin. Järjestöille ja aktivisteille oli niin ikään selvää, että joutuisimme vastaamaan uudenlaisiin haasteisiin päivittäisessä työssämme. Tilanne osoittautui lopulta vielä huonommaksi kuin mitä olimme odottaneet.

Toukokuussa 2020 järjestimme ”virtuaalidrinkit”. Kahden kuukauden kuluttua sulkutoimien ja etätyöskentelyn alkamisesta päätimme tavata ja vaihtaa ensimmäisiä ajatuksia tästä ajanjaksosta.

Yhdessä Euroopan kansalaisfoorumin – kansainvälinen verkosto, joka kokoaa yhteen yli 100 järjestöä ja valtiovallasta riippumatonta organisaatiota 27:stä Euroopan maasta ja joka toimii aktiivisesti kansalaiskasvatuksen, ihmisoikeuksien puolustamisen ja demokratian edistämisen kaltaisten kysymysten parissa – kollegoiden kanssa kävimme useita tunteja kestäneen vilkkaan keskustelun. Kullakin oli asiaan oma kansallinen näkökulmansa, mutta loppupäätelmämme olivat samansuuntaisia.

Keskustelujen pohjalta päädyimme seuraaviin opetuksiin...
Ensimmäinen opetus: Turvallisuutemme riippuu muiden ihmisten turvallisuudesta.
Tarvitsemme yleistä terveydenhuoltoa ja sosiaalista suojelua kaikille omassa yhteiskunnassamme ja kaikkialla maailmassa.

Toinen opetus: Olemme kaikki haavoittuvaisia, ja kohtalomme ovat nivoutuneet toisiinsa.
Yhteisvastuun, yhdenvertaisuuden, oikeuksien ja huolenpidon on oltava kansainvälisten suhteiden ja ihmisten päivittäisen todellisuuden perusta.

Kolmas opetus: On olemassa yhteinen hyvä.
Julkisten laitosten on palveltava, suojeltava ja toteutettava yhteistä hyvää eikä erityisiä intressejä.

Neljäs opetus: Demokratia on ratkaisevan tärkeä antivirus, jota me kaikki tarvitsemme.
Kansalaisten tietoisuus, kansalaisosallistuminen, luotettava tiedotus, julkinen tutkimus ja koulutus sekä avoimet instituutiot – nämä kaikki ovat tekijöitä, joilla varmistetaan yhteisen hyvän toteutuminen.

Viides opetus: Globaali markkinajärjestelmä on epäonnistunut.
Meidän on siirrettävä tuotantoa, siirryttävä kiertotalouteen ja otettava käyttöön yleinen perustulo kaikille.

Kuudes opetus: Emme omista maapalloa, vaan tehtävänämme on huolehtia siitä.
Luonto käyttää sulkutoimia hyväkseen elpyäkseen aiheuttamistamme vahingoista. Meidän on palautettava ekologinen oikeudenmukaisuus maailmassa.

Seitsemäs opetus: Todellisia sankareita ovat kriittiset työntekijät. Naiset ovat eturintamassa.
Naisten panos on tunnustettava sosiaalisessa hierarkiassa, ja niiden, jotka ovat ”näkymättömiä”, on pystyttävä käyttämään oikeuksiaan täysimääräisesti.

Kahdeksas opetus: On aika hidastaa tahtia.
Sulkutoimet pakottivat meidät arvostamaan sosiaalisia siteitä, kärsivällisyyttä ja myötätuntoa. Meidän on pidettävä tästä kiinni jatkossakin.

Yhdeksäs opetus: Tarvitsemme inhimillistä, sosiaalista ja ekologista turvallisuutta.
Sitoudumme oikeudenmukaiseen elpymiseen ja oikeudenmukaiseen siirtymään omissa maissamme, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Kymmenes opetus: Tulevaisuudesta ei saa tulla menneisyyden kaltaista.
Meidän on otettava opiksi näistä kokemuksista ja toimittava yhdessä.

Onko meillä mahdollisuutta oppia lisää kriisin jälkeen? Kykenemmekö muuttamaan kriisin uudeksi mahdollisuudeksi?
Olen vakuuttunut siitä, että tulevaisuuden on oltava erilainen kuin menneisyys.