ETSK käynnistää kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevän kansalaisyhteiskunnan foorumin

ETSK järjesti 29. maaliskuuta ensimmäisen kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevän eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan foorumin, joka kokosi yhteen kansalaisyhteiskunnan, tiedeyhteisöjen sekä EU:n toimielinten ja kansainvälisten instituutioiden edustajat keskustelemaan EU:n kauppapolitiikan tulevaisuutta koskevista innovatiivisista ideoista ja konkreettisista suosituksista. 

Kaupan ja kestävän kehityksen kannalta kriittisenä aikana järjestettyyn tapahtumaan sisältyi joukko pienryhmäkokouksia, joissa käsiteltiin aineellisia oikeuksia, seurantaa, täytäntöönpanoa ja paljon muuta. Osallistujia pyydettiin esittämään näkemyksensä osana kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan 15 kohdan toimintasuunnitelman käynnissä olevaa tarkistusta ja ottaen huomioon EU:n kumppanimaiden viimeaikaisen kehityksen. 

”ETSK sitoutuu toimimaan liikkeellepanevana voimana kunnianhimoisessa kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa keskustelussa, joka heijastaa kansalaisyhteiskunnan suuria odotuksia”, vahvisti komitean puheenjohtaja Christa Schweng. Hän viittasi myös aikamme geopoliittisiin haasteisiin: Ukrainan sodalla, kuten monilla muillakin, on kestävyysulottuvuus. Kyse on resursseista ja riippuvuuksista maailmassa, johon ilmastonmuutos vaikuttaa.

Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja Bernd Lange korosti, että maailmanlaajuinen kehys on muuttunut covid‑19‑pandemian ja Venäjän hyökkäyksen seurauksena. Hän sanoi, että monenvälinen järjestelmä on vaarassa, ja piti selvänä, että kahdenvälisiä kauppasopimuksia olisi painotettava enemmän.

Luisa Santos BusinessEuropesta oli samaa mieltä siitä, että monenvälisyys on kriisissä, mutta lisäsi, ettemme saa luovuttaa, sillä monenvälisiä instituutioita tarvitaan vuoropuhelun ylläpitämiseen. Hän viittasi useisiin hiljattain Maailman kauppajärjestön (WTO) tasolla tehtyihin ympäristöaloitteisiin. 

Anaïs Berthier Client Earth -järjestöstä oli sitä mieltä, että EU:n kauppapolitiikka on liian eristyksissä muista politiikoista, kuten ympäristö- ja ilmastopolitiikasta. Hän korosti, että toteutetuilla itsenäisillä aloitteilla on taattava, että EU:n markkinoille saatettavat tuotteet täyttävät kestävyyskriteerit. 

Euroopan komission kaupan pääosaston varapääjohtaja Maria Martin-Prat, joka johtaa parhaillaan kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan toimintasuunnitelman tarkistamista, totesi, että johdonmukaisuus ei ole tavoite, mutta se on tehokasta ja sillä saadaan aikaan muutos. 

WTO:n varapääjohtaja Jean-Marie Paugam korosti, että kauppa ei saa olla ympäristöpolitiikan esteenä. ”Kestävän kehityksen osalta meillä on kaupan toimenpiteiden ilmoitusmekanismi ja olemme nähneet, että valtavia kaupan toimenpiteitä on hyödynnetty ympäristötavoitteissa.” 

ETSK:n kansainvälisen kaupan seurantakomitean puheenjohtaja ja kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan toimintasuunnitelman tarkistamista koskevan ETSK:n lausunnon esittelijä Tanja Buzek asetti odotukset korkealle toteamalla, että ”kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan toimintasuunnitelman tarkistamisen ensisijaisiin tavoitteisiin olisi suhtauduttava avoimin mielin, mikä tarkoittaa myös lokeroituneen toimintatavan murtamista”. Kunnianhimoiseen uudelleentarkasteluun on sisällytettävä uudistettu, seuraamukset mahdollistava täytäntöönpanomalli, johon kuuluu tehokkaampi kansalaisyhteiskunnan toteuttama seuranta, innovatiivisten välineiden soveltaminen ja kauppaa ja kestävää kehitystä edistävän vipuvaikutuksen voimistaminen. (at)