Kielivaihtoehdot:

Christa SCHWENG

Juhlitaan yhtenäisyyttä ja osoitetaan solidaarisuutta

Toukokuun 9. päivänä vietettävää Eurooppa-päivää juhlistettiin tänä vuonna poikkeuksellisissa tunnelmissa. Venäjän perusteeton ja ilman edeltävää provokaatiota toteuttama hyökkäys Ukrainaan muistuttaa meitä karulla tavalla EU:n perustamiseen johtaneista syistä sekä rauhan ja solidaarisuuden merkityksestä. Tänä vuonna on entistäkin tärkeämpää juhlia yhtenäisyyttämme ja EU:n saavutuksia, minkä lisäksi meidän olisi osoitettava jatkuvaa solidaarisuutta Ukrainalle.

 

Tärkeitä päivämääriä

Asian ytimeen

Asian ytimeen -palstalla nostetaan esiin ETSK:n lausuntoja ja aloitteita, joilla voi olla suuri vaikutus. Tällä kertaa ETSK:n jäsen Tatjana Babrauskiene esittelee Valko-Venäjän riippumattoman media-alan tukemista käsittelevän uuden lausunnon pääkohtia. Hän korostaa vaaroja, joita riippumattomat toimittajat kohtaavat Valko-Venäjällä ja muissa autoritaarisissa valtioissa, joissa demokratian periaatteita poljetaan, ja kehottaa suojelemaan heitä. (ehp)

Tatjana Babrauskienė: EU:n tulisi tukea Valko-Venäjän riippumatonta media-alaa

ETSK:n mielestä Valko-Venäjän tilanne on eurooppalainen ongelma, ja se olisi otettava asianmukaisesti huomioon. EU ja sen jäsenvaltiot voisivat auttaa Valko-Venäjää koskevan riippumattoman uutisoinnin välittämisessä ja levittämisessä Euroopassa asettamalla uutiset saataville muilla kielillä.

Ukrainasta, matkalla jonnekin...

Toimittajien, valokuvaajien ja tv-kuvaajien väsymättömän ja sankarillisen työn ansiosta saamme nähdä omin silmin todisteita Ukrainan traagisista tapahtumista. He menevät paikkoihin, joihin itse emme voi mennä. Yksi heistä on puolalainen valokuvaaja Sławek Kaminski, joka on lahjoittanut kuvia Valko-Venäjän ja Puolan rajalta, puolalaisesta Rzeszówin kaupungista sekä Puolan ja Ukrainan rajalta Medyka-Shehynistä. Julkaisemme tänään kolmannen kuvan tästä sarjasta. Suurkiitos Sławek Kamińskille otokseen vangitun hetken jakamisesta kanssamme.

Kuva: Sławek Kaminski / GW

”Kysymyksen kohteena...”

Kysymyksen kohteena...

Artikkelisarjassamme ”Kysymyksen kohteena...” Jacques Glorieux, joka on yksi ETSK:n neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” (CCMI) kokeneimmista jäsenistä, kommentoi CCMI:n tulevaa 20-vuotisjuhlaa.

20 vuotta perustamisensa jälkeen CCMI on tärkeämpi kuin koskaan

ETSK-info: CCMI viettää 20-vuotisjuhlaansa 8. kesäkuuta Mikä on ollut sen rooli tähän asti, miten se on vaikuttanut EU:n asialistaan, ja miten se on palvellut Euroopan kansalaisyhteiskuntaa? Onko sillä keskeinen rooli EU:n tulevaisuuden kannalta?

Neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” (CCMI) jäsen Jacques Glorieux: Neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” perustettiin Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan vuonna 2002 erilliseksi lainsäädäntöasioita käsitteleväksi valiokunnaksi. Se korvasi edeltäjänsä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) neuvoa-antavan komitean, joka perustettiin vuonna 1952 Pariisin sopimuksella 50 vuodeksi. CCMI on siten vanhin teollisuuden muutoksia ennakoiva ja tukeva elin.

 

Arvaa, kuka on vieraanamme...

Yllätysvieras

Esittelemme joka kuukausi Yllätysvieras-palstallamme huomionarvoisen henkilön, jonka antaumuksellinen työskentely käy innoitukseksi muille. Kyse on henkilöistä, jotka ovat esimerkillisiä erityisesti rohkeutensa, luonteenlujuutensa ja päättäväisyytensä johdosta ja joiden urheus on kunnioitettavaa. Tässä kuussa vieraanamme on Kiovassa toimivan Ukrainan kansainvälisen politiikan instituutin johtaja Nadija Afanasieva. Hän on myös EU:n ja Ukrainan kansalaisyhteiskuntafoorumin koordinaattori ja koordinoi foorumin työryhmän toimintaa. Hänen erityisalojaan ovat rajatylittävä yhteistyö ja makroaluestrategiat, EU:n rahastot, älykäs erikoistuminen ja projektinhallinta.

 

Nadija Afanasieva: Yhteistyö vahvan ja turvallisen Ukrainan rakentamiseksi

Kun juhlimme uuttavuotta perheen ja ystävien kanssa ja esitimme toiveita ja suunnitelmia vuodeksi 2022, kukaan maailmassa ei arvannut elämämme muuttuvan niin dramaattisesti vain muutamaa kuukautta myöhemmin.

 

Uutisia ETSK:sta

ETSK keskustelee Tšekin puheenjohtajakauden painopisteistä ja sopivasta energialähteiden yhdistelmästä Euroopan tulevaisuutta varten.

Tšekin eurooppaministeri Mikuláš Bek paljasti Prahassa 28. huhtikuuta 2022 ETSK:n jäsenille pitämässään puheessa Euroopan unionin neuvoston tulevan puheenjohtajavaltion Tšekin viisi todennäköistä poliittista painopistettä.

Sääntelyviidakon selvittäminen: alustatyötä koskevilla EU:n toimilla pitäisi auttaa varmistamaan oikeudenmukainen työ kaikille

ETSK pitää myönteisenä Euroopan komission ehdotusta direktiiviksi työolojen parantamisesta alustatyössä. Tämän kipeästi kaivatun aloitteen avulla voidaan asettaa selkeät ja tarkasti määritellyt kriteerit työsuhteiden luokittelemiseksi ja säännellä algoritmien käyttöä alustatyöntekijöiden rekrytoinnissa ja palkkaamisessa.

ETSK peräänkuuluttaa johdonmukaisia ja ankaria seuraamuksia maassa laittomasti oleskelevien maahanmuuttajien työnantajille

ETSK on kehottanut EU:n jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan ja panemaan täytäntöön EU:n direktiivin, jossa säädetään maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavista seuraamuksista. ETSK varoittaa äskettäin antamassaan lausunnossa kyseisen direktiivin puutteellisesta saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen heikosta täytäntöönpanosta EU:ssa.

EU ja ympäristö: on aika tiukentaa rikoslakia

Maaliskuun täysistunnossaan aiheesta Rikosoikeudellisin keinoin toteutettavan ympäristönsuojelun parantaminen hyväksymässään lausunnossa ETSK ehdotti, että EU:n tulisi määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia mahdollisimman monentyyppisille ympäristörikoksille.

Antisemitismi koettelee Eurooppa-aatetta

Euroopan unionilla on velvollisuus puolustaa unionin perusarvoja, joihin sisältyvät myös vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet. Tästä syystä ETSK tuki maaliskuun täysistunnossaan voimakkaasti antisemitismin torjuntaa ja juutalaisen elämäntavan vaalimista koskevan Euroopan komission strategian laatimista.

ETSK kiinnittää huomion kuoriyhtiöiden vastaisten komission ehdotusten puutteisiin

ETSK kannattaa toimenpiteitä, joita komissio ehdottaa kuoriyhtiöiden väärinkäytön estämiseksi ja yritysten tosiasiallisen vähimmäisverotuksen varmistamiseksi, mutta toivoo niiden vahvistamista. Komitea huomauttaa maaliskuun täysistunnossa hyväksymissään kahdessa lausunnossa ehdotusten mahdollisista puutteista ja esittää tärkeitä lisäyksiä. 

ETSK on valmis osallistumaan aktiivisesti ”uusi eurooppalainen Bauhaus” -aloitteeseen

Uusi eurooppalainen Bauhaus asettaa kulttuurisen ja luovan ulottuvuuden Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja perusparannusaallon ytimeen ja toimii lähtökohtana vihreälle siirtymälle. Näillä sanoilla ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng tiivisti ETSK:n kannan tähän uuteen komission aloitteeseen, kun hän tapasi innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaavan komission jäsenen Mariya Gabrielin ETSK:n täysistunnossa 23. maaliskuuta 2022.

Energiatehokkaat rakennukset auttavat torjumaan energiaköyhyyttä

ETSK hyväksyi maaliskuun täysistunnossaan lausunnon rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudelleenlaatimisesta ja piti myönteisenä, että komission uudessa ehdotuksessa on otettu huomioon ETSK:n aiemmissa lausunnoissa esiin nostetut kysymykset.

Luottamus ja menettelyjen oikeudenmukaisuus lisäävät energiakäänteen yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä

Menettelyjen oikeudenmukaisuus ja paikallisyhteisöjen kanssa käytävä vuoropuhelu lisäävät unionin kansalaisten tietoisuutta energiakäänteen hyödyistä ja motivoivat heitä osallistumaan siihen, toteaa ETSK maaliskuun täysistunnossa hyväksymässään lausunnossa.

Uusi TEN-T-asetus on keskeinen Euroopan kestävyyden ja älykkään liikkuvuuden kannalta

Ehdotettu Euroopan laajuisista liikenneverkoista annetun asetuksen päivitys on tarpeellinen ja tervetullut, jos EU aikoo todella edistää kestävyyttä ja älykästä liikkuvuutta, myös rautateillä. Tämä on keskeinen sanoma TEN-T-asetuksen ja rautateiden tavaraliikennekäytäviä koskevan asetuksen tarkistamisesta annetussa lausunnossa, joka hyväksyttiin maaliskuun täysistunnossa.

ETSK ehdottaa virastoa pelastuspalvelua ja humanitaarista apua koskevien EU:n toimien koordinoinnin parantamiseksi

ETSK ehdottaa hiljattain antamassaan oma-aloitteisessa lausunnossa EU-viraston perustamista unionin pelastuspalvelumekanismin puutteiden korjaamiseksi. Vaikuttaa siltä, että mekanismilla ei enää pystytä reagoimaan ilmastonmuutokseen liittyviin katastrofeihin eikä moniin muihin katastrofeihin, kuten Ukrainan sotaan. 

ETSK käynnistää kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevän kansalaisyhteiskunnan foorumin

ETSK järjesti 29. maaliskuuta ensimmäisen kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevän eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan foorumin, joka kokosi yhteen kansalaisyhteiskunnan, tiedeyhteisöjen sekä EU:n toimielinten ja kansainvälisten instituutioiden edustajat keskustelemaan EU:n kauppapolitiikan tulevaisuutta koskevista innovatiivisista ideoista ja konkreettisista suosituksista. 

Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot on otettava mukaan vapaakauppasopimuksia koskevaan uuteen kehykseen

ETSK toteaa hiljattain antamassaan lausunnossa, että kansalaisyhteiskunnan organisaatiot olisi otettava tiiviisti mukaan EU:n uuden kauppapolitiikan mukaisia uusia vapaakauppasopimuksia koskeviin neuvotteluihin. 

#YEYS2022-tapahtuma: Nuoret eurooppalaiset keskustelevat disinformaatiosta ja kertovat mielipiteensä varapuheenjohtaja Jouroválle

Toisen asteen opiskelijat kaikkialta Euroopasta esittivät kahdeksan konkreettista ehdotusta arvoista ja avoimuudesta vastaavalle Euroopan komission varapuheenjohtajalle Věra Jouroválle. Opiskelijat ottivat osaa virtuaaliseen nuorisotapahtumaan ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” (YEYS2022), jonka otsikkona oli ”Totuus valheista – nuoret haastavat disinformaation”. ETSK järjesti tapahtuman 31. maaliskuuta – 1. huhtikuuta 2022. 
 

ETSK vietti Eurooppa-päivää ja vahvisti tukevansa Ukrainaa

ETSK vietti Eurooppa-päivää tänä vuonna 7. toukokuuta, ja tapahtuman painopisteenä olivat nuoret ja Ukraina.

Komitea juhlisti päivää EU:n muiden Brysselissä sijaitsevien toimielinten tavoin keskittyen näihin kahteen yhteiseen aiheeseen.

Uutisia ryhmiltä

Macronin on toisella kaudellaan Ranskan presidenttinä keskityttävä sosiaaliseen nousuun

Arnold Puech d’Alissac, ETSK:n työnantajat-ryhmän varapuheenjohtaja

Tultuaan ensimmäistä kertaa valituksi Ranskan presidentiksi vuonna 2017 Emmanuel Macronista kuoriutui välittömästi uudistushenkisen keskustan lipunkantaja. Tällä kertaa hän ei nykyisen geopoliittisen ja kansallisen tilanteen johdosta niinkään ajanut tavoitteitaan uudistushenkisen keskustan edistämiseksi vaan korosti saavutuksiaan todellisena uudistajana, näkemyksiään maailmanpolitiikan alalla ja asemaansa johtajana, joka on elvyttänyt Ranskan politiikkaa. Lopulliset vaalitulokset paljastavat kuitenkin selvästi, että maa on huomattavasti jakautuneempi ja hajanaisempi kuin vuonna 2017.

 

ETSK:n työntekijät-ryhmä vaatii oikeudellista selkeyttä ja sosiaalista suojelua kaikille alustatyöntekijöille

ETSK:n työntekijät-ryhmä

ETSK hyväksyi maaliskuun täysistunnossaan tärkeän lausunnon komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työolojen parantamisesta alustatyössä. Ehdotuksen lisänä ETSK pitää olennaisen tärkeänä, että korostetaan työsuhteen olemassaoloa koskevaa olettamaa ja vahvistetaan näitä säännöksiä, jotta voidaan estää sellaisten uusien porsaanreikien syntyminen, jotka mahdollistavat työntekijöiden luokittelemisen itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi. Lausunnossa käsitellään myös algoritmijohtamisen roolia ja alustatyöntekijöiden kollektiivisia oikeuksia.

 

ETSK:n uudessa tutkimuksessa tarkastellaan covid-19-pandemian vaikutuksia perusoikeuksiin ja kansalaisyhteiskuntaan

ETSK:n moninainen Eurooppa -ryhmä

ETSK:n uudessa, ETSK:n moninainen Eurooppa -ryhmän pyytämässä covid-19-pandemian vaikutuksia perusoikeuksiin ja kansalaisyhteiskuntaan käsittelevässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten covid-19-pandemia on vaikuttanut kansalaisjärjestöjen työhön ja miten yksittäisissä EU:n jäsenvaltioissa toteutetut toimenpiteet ovat vaikuttaneet kansalaisjärjestöjen kykyyn käyttää perusoikeuksiaan ja -vapauksiaan.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

ETSK:n neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” 20. vuosipäivä

ETSK:n neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” (CCMI) juhlistaa 20. vuosipäiväänsä 8. kesäkuuta Charlemagne-rakennuksessa Brysselissä järjestettävällä tapahtumalla, jossa tarkastellaan Euroopan teollisuuden edessä olevia haasteita. 

Valkovenäläiset sankarit valokeilassa ETSK:ssa

Äskettäin ETSK:ssa esillä olleessa valokuvanäyttelyssä huomion kohteena oli poliittisten vankien tilanne Valko-Venäjällä sekä maan autoritaarisen sortohallinnon vaarat.