EKES rozpoczyna procedurę zgłaszania kandydatur do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego w dziedzinie zdrowia psychicznego

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, osoby fizyczne i przedsiębiorstwa prywatne mogą już zgłaszać swoje projekty nienastawione na zysk, by wziąć udział w konkursie EKES-u poświęconym wspieraniu dobrostanu psychicznego obywateli Europy.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) ogłosił czternastą edycję konkursu o Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Wybierając zdrowie psychiczne jako temat tegorocznego konkursu, EKES nagradza kreatywne i innowacyjne projekty nienastawione na zysk, które zapewniają pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne i tworzą środowisko sprzyjające ich dobrostanowi psychicznemu, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i w ramach wspólnych wysiłków.

Całkowita kwota 50 tys. EUR zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2023 r. o godz. 10.00 (czasu brukselskiego).

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się najprawdopodobniej w ramach Tygodnia Społeczeństwa Obywatelskiego organizowanego przez EKES wiosną 2024 r.

Celem tej sztandarowej nagrody EKES-u jest uświadomienie obywatelom wybitnego wkładu społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie tożsamości europejskiej i europejskiego obywatelstwa oraz w krzewienie wspólnych wartości wspierających integrację europejską. Co roku konkurs skupia się na innym zagadnieniu szczególnie istotnym dla UE.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?

Zgłoszenia mogą składać wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim. O nagrodę mogą również ubiegać się osoby fizyczne mieszkające w UE, a także przedsiębiorstwa zarejestrowane lub działające w UE, pod warunkiem że ich projekty są zdecydowanie nienastawione na zysk.

Wszystkie kwalifikujące się inicjatywy i projekty muszą być realizowane w UE. Należy zgłaszać inicjatywy, które już zostały wdrożone lub które są jeszcze w trakcie realizacji. Z udziału w konkursie wyłączone są planowane przedsięwzięcia, których realizacja nie rozpoczęła się przed 30 września 2023 r.

Pełny opis wymogów oraz formularz wniosku online można znaleźć na naszej stronie internetowej.

JAKIE TEMATY PROJEKTÓW KWALIFIKUJĄ SIĘ DO UDZIAŁU W KONKURSIE?

Zgłaszane projekty muszą dotyczyć przynajmniej jednego z tematów wymienionych w kryteriach kwalifikowalności opublikowanych w Zasady przyznawania 14. Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego, dostępnych na specjalnej stronie internetowej EKES-u.

Projekty mogą m.in. koncentrować się na zapobieganiu zagrożeniom psychospołecznym w pracy i zwalczaniu tych zagrożeń oraz promowaniu wspierającej kultury w miejscu pracy, docieraniu do osób zagrożonych problemami ze zdrowiem psychicznym, zapewnianiu interwencji kryzysowych i zagwarantowaniu ukierunkowanych na osobę usług w zakresie zdrowia psychicznego.

Mogą one również zaspokajać potrzeby grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i starzejących się społeczeństw w zakresie zdrowia psychicznego lub promować dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży poprzez rozwiązywanie problemów takich jak używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych, cyberuzależnienie, przemoc wśród młodzieży i nękanie.

Kwalifikowalne będą również projekty koncentrujące się na pracy społecznej, takie jak wzmocnienie pozycji społeczności lokalnych, tworzenie sieci na rzecz zaangażowania społeczności oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu psychicznemu. Tematami do przyjęcia są również poprawa kompetencji w zakresie zdrowia psychicznego i zwalczanie stygmatyzacji, która często zniechęca ludzi do szukania pomocy.

EKES ma nadzieję, że nagroda ta uhonoruje i podkreśli dotychczasowe wysiłki podmiotów niepaństwowych na rzecz pomocy osobom zmagającym się z problemami ze zdrowiem psychicznym. Jej celem jest ponadto zachęcanie do realizacji bieżących projektów i inspirowanie nowych, podkreślając w ten sposób wkład, jaki projekty takie mogą wnieść w ograniczenie wybuchu tej cichej epidemii w UE.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, kliknij tutaj.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT TEGOROCZNEJ NAGRODY

Podczas pandemii COVID-19 i w jej następstwie Europa odnotowała bezprecedensowy wzrost liczby chorób psychicznych i zaburzeń zdrowia psychicznego. Szczególnie powszechne były stany lękowe i depresja wśród osób starszych i słabszych grup społecznych, a przede wszystkim wśród młodych ludzi. Dane wskazują, że w kilku krajach europejskich wskaźnik objawów depresji wzrósł ponad dwukrotnie wśród osób w wieku 18–29 lat.

Zważywszy, że około 4% zgonów rocznie przypisuje się zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania, a bezpośrednie i pośrednie koszty związane z problemami ze zdrowiem psychicznym wynoszą prawie 4% PKB, silny wpływ problemów ze zdrowiem psychicznym na ludność UE sprawił, że kwestia ta znalazła się na pierwszym miejscu w programie politycznym UE.

EKES również umieścił problem zdrowia psychicznego w centrum swoich prac. Wezwał do przyjęcia wiążących przepisów zapobiegających zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy i opowiedział się za wzmocnieniem unijnych i krajowych środków na rzecz promowania zdrowia psychicznego.

Poświęcając edycję 2023 swojej nagrody temu niezwykle ważnemu zagadnieniu, EKES pragnie uznać kluczową rolę, jaką społeczeństwo obywatelskie odgrywa w leczeniu i profilaktyce zdrowia psychicznego. Społeczeństwo obywatelskie wypełnia luki w publicznym systemie opieki zdrowotnej, zaspokajając szczególne potrzeby słabszych grup społecznych. Dzięki bliskim powiązaniom ze społecznościami lokalnymi zapewnia ono pomoc na pierwszej linii, zarówno formalną, jak i nieformalną, docierając do grup ludności, które często zostają pomijane.

WCZEŚNIEJSZE EDYCJE NAGRODY DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

W 2022 r. EKES wyjątkowo przyznał nagrodę w dwóch kategoriach tematycznych: młodzież i Ukraina. W 2021 r. nagrodą uhonorowano projekty w dziedzinie klimatu promujące sprawiedliwą transformację. W 2020 r. EKES jednorazowo zastąpił Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego Nagrodą za Solidarność Obywatelską poświęconą walce z pandemią COVID-19. Inne tematy poprzednich edycji obejmowały równouprawnienie płci, wzmocnienie pozycji kobiet, tożsamość europejską, dziedzictwo kulturowe oraz migrację.

Work organisation