Kandidaten kunnen zich nu aanmelden voor de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld, die dit jaar geestelijke gezondheid als thema heeft

Maatschappelijke organisaties, individuen en particuliere ondernemingen kunnen nu met hun non-profitprojecten meedingen naar de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld, die deze keer in het teken staat van de ondersteuning van het geestelijke welzijn van Europeanen

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft het startschot gegeven voor zijn veertiende prijs voor het maatschappelijk middenveld. Dit jaar heeft het EESC geestelijke gezondheid gekozen als thema. Op die manier wil het creatieve en innovatieve non-profitprojecten belonen die mensen met geestelijke gezondheidsproblemen ondersteunen en een omgeving bevorderen die het individuele of collectieve geestelijk welzijn ten goede komt.

De maximaal vijf winnaars zullen samen een bedrag van 50 000 euro mogen verdelen.

Projecten moeten vóór 30 september 2023 om 10 uur (Belgische tijd) worden ingediend.

De prijsuitreiking vindt waarschijnlijk plaats tijdens de EESC Civil Society Week in het voorjaar van 2024.

De EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld is bedoeld om meer bekendheid te geven aan de buitengewone manier waarop het maatschappelijk middenveld bijdraagt aan de totstandbrenging van een Europese identiteit en van Europees burgerschap, en aan de bevordering van de gemeenschappelijke waarden die de Europese integratie schragen. De prijs staat elk jaar in het teken van een ander, voor de EU bijzonder relevant thema.

WIE KOMT IN AANMERKING?

Alle maatschappelijke organisaties die officieel geregistreerd zijn in de Europese Unie en actief zijn op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau mogen meedoen. Dat geldt eveneens voor iedere persoon die woonachtig is in de EU en voor ondernemingen die geregistreerd of actief zijn in de EU, op voorwaarde dat hun projecten een strikt non-profitkarakter hebben.

Alleen projecten die in de EU zijn of worden uitgevoerd komen in aanmerking voor de prijs. Ze moeten al uitgevoerd of nog lopende zijn. Geplande projecten waarvan de uitvoering op 30 september 2023 nog niet is begonnen, zijn van deelname uitgesloten.

Een volledig overzicht van de criteria en het onlineaanmeldingsformulier zijn te vinden op onze webpagina.

WELKE SOORTEN PROJECTEN KOMEN IN AANMERKING?

Om in aanmerking te komen, moeten inzendingen betrekking hebben op ten minste één van de aspecten die zijn opgesomd in de selectiecriteria, zoals gepubliceerd in het Reglement van de 14e EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld, dat na te lezen is op de speciale webpagina van het EESC.

De projecten kunnen onder meer gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van psychosociale risico’s op het werk en het promoten van een aanmoedigingscultuur op de werkplek, het proactief helpen van mensen die risico lopen op geestelijke gezondheidsproblemen, het verlenen van hulp in crisissituaties en het aanbieden van persoonsgerichte diensten voor geestelijke gezondheid.

Ze kunnen ook betrekking hebben op de geestelijke gezondheidsbehoeften van kansarme groepen en van een vergrijzende bevolking of op het bevorderen van het mentale welzijn van kinderen en adolescenten, door problemen aan te pakken zoals drugsgebruik en -misbruik, cyberverslaving, geweld onder jongeren en pesten.

Projecten rond gemeenschapswerk, zoals het mondig maken van lokale gemeenschappen, het opzetten van netwerken om de betrokkenheid van de gemeenschap te vergroten en het creëren van een omgeving die de geestelijke gezondheid bevordert, komen ook in aanmerking. Ook het verbeteren van de kennis over geestelijke gezondheid en het bestrijden van het stigma dat mensen er vaak van weerhoudt om hulp te zoeken, zijn onderwerpen die worden aanvaard.

Het EESC hoopt dat deze prijs eer zal bewijzen aan en de schijnwerpers zal richten op wat niet-overheidsactoren tot dusverre hebben gedaan om mensen te helpen die worstelen met geestelijke gezondheidsproblemen. De prijs is tevens bedoeld als stimulans voor lopende projecten en inspiratiebron voor nieuwe, om aldus te wijzen op de bijdrage die dergelijke projecten kunnen leveren aan het indammen van de uitbraak van deze stille epidemie in de EU.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

MEER OVER HET THEMA VAN DE PRIJS VAN DIT JAAR

Tijdens en na de COVID-19-pandemie kende Europa een ongekende toename van geestelijke gezondheidsproblemen en -stoornissen. Angst en depressie kwamen vooral voor bij ouderen en kwetsbare groepen en in het bijzonder bij jongeren. Uit cijfers blijkt dat in verschillende Europese landen het percentage jongeren tussen 18 en 29 jaar met symptomen van depressie meer dan verdubbelde.

Geestelijke gezondheidsproblemen hebben ernstige gevolgen voor de Europese bevolking. Ongeveer 4 % van de jaarlijkse sterfgevallen is te wijten aan mentale en gedragsstoornissen en de directe en indirecte kosten van geestelijke gezondheidsproblemen komen overeen met bijna 4 % van het bbp. Dat heeft ertoe geleid dat geestelijke gezondheid hoog op de beleidsagenda van de EU is komen te staan.

Ook het EESC heeft geestelijke gezondheid tot speerpunt gemaakt. Het heeft opgeroepen tot bindende wetgeving om psychosociale risico’s op het werk te voorkomen en pleit voor krachtigere maatregelen van de EU en de lidstaten om geestelijke gezondheid te bevorderen.

Door zijn prijs van 2023 aan dit zeer belangrijke thema te wijden, wil het EESC de cruciale rol erkennen die maatschappelijke organisaties spelen bij de behandeling en preventie van geestelijke gezondheidsproblemen. Het maatschappelijk middenveld vult lacunes in de openbare gezondheidszorg op en komt tegemoet aan de specifieke behoeften van kwetsbare groepen. Dankzij zijn nauwe band met lokale gemeenschappen biedt het zowel formeel als informeel eerstelijns bijstand en worden bevolkingsgroepen bereikt die vaak over het hoofd worden gezien.

EERDERE EESC-PRIJZEN VOOR HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

In 2022 heeft het EESC uitzonderlijk een prijs uitgereikt voor twee thema’s: jeugd en Oekraïne. In 2021 werden met de prijs klimaatprojecten bekroond die een rechtvaardige transitie bevorderden. In 2020 heeft het EESC in plaats van zijn prijs voor het maatschappelijk middenveld eenmalig een solidariteitsprijs voor het maatschappelijk middenveld uitgereikt, die in het teken stond van de bestrijding van COVID-19. In de jaren daarvoor stond de prijs onder meer in het teken van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, Europese identiteiten en cultureel erfgoed, en migratie.

Work organisation