Nu går det att anmäla sig till EESK:s pris till det civila samhället på temat psykisk hälsa

Organisationer i det civila samhället, fysiska personer och privata företag kan nu anmäla sina ideella projekt till EESK:s pris, som syftar till att främja européernas psykiska välbefinnande

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har utlyst sitt 14:e pris till det civila samhället. Genom att välja psykisk hälsa som årets tema kommer EESK att belöna kreativa och innovativa icke vinstdrivande projekt som hjälper enskilda personer med psykiska hälsoproblem och skapar en miljö som stöder deras psykiska välbefinnande, antingen på individuell nivå eller som en kollektiv insats.

Totalt 50 000 euro kommer att tilldelas högst fem vinnare.

Bidragen ska lämnas in före den 30 september 2023 kl. 10.00 (belgisk tid).

Prisutdelningsceremonin planeras äga rum under EESK:s vecka för det civila samhället våren 2024.

Syftet med priset till det civila samhället, som är ett av EESK:s flaggskeppsinitiativ, är att öka medvetenheten om det civila samhällets enastående bidrag till att skapa en europeisk identitet och medborgaranda samt att främja de gemensamma värden som stärker den europeiska integrationen. Priset kretsar varje år kring olika teman som är särskilt relevanta för EU.

VILKA KAN ANSÖKA?

Alla organisationer i det civila samhället som är officiellt registrerade i EU och bedriver sin verksamhet på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå kan lämna in en ansökan. Priset är också öppet för fysiska personer som är bosatta i EU och för företag som är registrerade eller verksamma inom EU, förutsatt att deras projekt helt saknar vinstsyfte.

För att ha möjlighet att få priset måste initiativen eller projekten genomföras i EU. Det ska vara projekt som redan genomförts eller fortfarande pågår. Planerade projekt som ännu inte är påbörjade den 30 september 2023 kommer inte att ingå i urvalsprocessen.

De fullständiga villkoren och det elektroniska ansökningsformuläret finns på vår webbsida.

VILKA PROJEKTTEMAN KAN DELTA?

För att kunna delta måste projektet omfatta minst ett av de ämnen som omnämns bland de kriterier som nämns i reglerna för 14:e upplagan av EESK:s pris till det civila samhället, som återfinns på EESK:s särskilda webbplats tillägnad priset.

Projekten kan bland annat vara inriktade på att förebygga eller bekämpa arbetsrelaterade psykosociala risker, att främja stödjande arbetsplatskulturer, att nå ut till personer som riskerar att drabbas av psykiska hälsoproblem, att tillhandahålla stöd i samband med kriser och att säkerställa personcentrerade tjänster för psykisk hälsa.

De kan också tillgodose behov avseende psykisk hälsa hos missgynnade grupper och äldre personer, eller främja psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar genom att ta itu med frågor som användning och missbruk av narkotika, digitalt beroende, ungdomsvåld och mobbning.

Anmälningarna kan också avse projekt som handlar om samhällsarbete, t.ex. att ge lokalsamhället egenmakt, skapa nätverk för lokalsamhällets delaktighet och skapa en stödjande miljö för psykisk hälsa. Att förbättra kunskaperna om psykisk hälsa och bekämpa den stigmatisering som ofta avskräcker människor från att söka hjälp är också godtagbara teman.

EESK hoppas att dess pris kommer att hedra och lyfta fram de icke-statliga insatser som hittills gjorts för att hjälpa människor som kämpar med psykiska hälsoproblem. Det syftar också till att uppmuntra pågående projekt och inspirera till nya, och på så sätt belysa hur sådana projekt kan bidra till att hejda den snabba spridningen av denna tysta epidemi i EU.

Klicka här för att ansöka.

MER OM TEMAT FÖR ÅRETS PRIS

Under och efter covid-19-pandemin upplevde Europa en aldrig tidigare skådad ökning av psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning. Ångest och depression var särskilt vanligt bland äldre personer och utsatta grupper (i det senare fallet framför allt bland ungdomar), med siffror som visar att antalet symtom på depression mer än fördubblades bland personer i åldrarna 18–29 år i flera europeiska länder.

De svåra konsekvenserna av psykisk ohälsa för EU:s befolkning, med tanke på att omkring 4 % av dödsfallen varje år härleds till psykisk ohälsa och beteendemässiga störningar och de direkta och indirekta kostnaderna för psykiska hälsoproblem uppgår till nästan 4 % av BNP, ledde till att psykisk hälsa hamnade högt upp på EU:s politiska dagordning.

EESK har också satt psykisk hälsa i centrum för sitt arbete. Kommittén har efterlyst bindande lagstiftning för att förebygga psykosociala risker på arbetsplatsen och förespråkar att EU och medlemsstaterna trappar upp åtgärderna för att främja psykisk hälsa.

Genom att tillägna 2023 års pris till denna synnerligen viktiga fråga vill EESK framhäva den avgörande roll som det civila samhället spelar för behandling och förebyggande av psykisk ohälsa. Det civila samhället fyller luckor i det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet och tillgodoser utsatta gruppers särskilda behov. Genom sin nära koppling till lokalsamhällena tillhandahåller det civila samhället både formellt och informellt stöd i frontlinjen och når ut till befolkningsgrupper som ofta förbises.

EESK:s PRIS TILL DET CIVILA SAMHÄLLET TIDIDARE ÅR

EESK:s pris belönade 2022 undantagsvis två olika teman, nämligen ungdomar och Ukraina. År 2021 lyfte priset fram klimatprojekt som främjar en rättvis omställning. År 2020 ersatte EESK sitt pris till det civila samhället med en engångsutmärkelse – priset för medborgerlig solidaritet, som tillägnades kampen mot covid-19. Andra teman under åren har varit jämställdhet och kvinnors egenmakt, europeiska identiteter och kulturarv samt migration.

Work organisation