Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee sõnul on kestlik ja tasakaalustatud maa- ja linnapiirkondade areng ELi kodanike heaolu võti

Komitee kutsub poliitikakujundajaid üles rakendama terviklikku ja kõikehõlmavat ELi strateegiat tasakaalustatud, sidusaks, õiglaseks ja kestlikuks maa- ja linnapiirkondade arenguks. See hõlmab kohalike kogukondade rolli ära kasutamist, traditsiooniliste tööstusharude edendamist ning uute majandustegevuste ja töövõimaluste loomist maapiirkondades, edendades samal ajal koostoimet linnapiirkondadega.

Komitee arvamuses „Maa- ja linnapiirkondade kestliku arengu terviklik strateegia“ esitatakse rida soovitusi, mis lähtuvad mitme sidusrühma osalemisest ja alt üles suunatud lähenemisviisist, mis on peamised komponendid, et tagada maapiirkondade poliitikas kestlikkus ja kohalik vastutus.

Valdkonnaülene kooskõlastamine ja kohandatud poliitikameetmed on väga olulised

„Maapiirkondi mõjutavate erinevate poliitikameetmete puhul on oluline tegutsemise ja rahastamise integreeritud lähenemisviis. Tarvis on tagada, et maapiirkonnad ei ole mitte üksnes kestlikud, vaid ka atraktiivsed elukeskkonnad. Maapiirkondade elukvaliteeti mõõdetakse noorte arvu suurenemise ja uute algatustega, mis pakuvad kvaliteetseid ja hästi tasustatud töökohti,“ märkis raportöör Josep Puxeu Rocamora. (mr)