Устойчивото и балансирано развитие на селските и градските райони е ключът към благосъстоянието на гражданите на ЕС, заявява ЕИСК

ЕИСК призовава политиците да приложат всеобхватна и цялостна стратегия, която да благоприятства балансирано, съгласувано, справедливо и устойчиво развитие на селските и градските райони. За тази цел е необходимо да се извлече полза от ролята на местните общности, да се стимулират традиционните индустрии и да се създават нови икономически дейности и възможности за работа в селските райони, като същевременно се насърчават полезните взаимодействия с градските райони.

В становището на ЕИСК „Към цялостна стратегия за устойчиво развитие на селските и градските райони“ се отправят различни препоръки, основаващи се на участието на различни заинтересовани страни и на подход „от долу нагоре“– два елемента с ключово значение на гарантиране на устойчивостта и ангажираността на местно равнище.

Хоризонталната координация и подходящите политики са с основно значение

„Изключително важно е в различните политики, които оказват влияние върху селските райони да се премине към интегриран подход за действие и финансиране. Необходимо е да се гарантира, че селските райони са не само устойчиви, но и привлекателни места за живеене. Качеството на живот в селските райони ще се измерва чрез увеличаване на броя на младите хора и нови инициативи, които осигуряват качествени, добре платени работни места”, посочи докладчикът Жусеп Пушеу Рокамора. (mr)