Zrównoważony i wyważony rozwój obszarów wiejskich i miejskich kluczem do dobrobytu obywateli UE – mówi EKES

EKES wzywa decydentów do opracowania i wdrożenia kompleksowej i całościowej strategii, która sprzyjałaby wyważonemu, spójnemu, sprawiedliwemu i zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich i miejskich. Obejmie to wykorzystanie roli społeczności lokalnych, pobudzanie tradycyjnych gałęzi przemysłu oraz tworzenie nowych form działalności gospodarczej i możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich przy jednoczesnym wspieraniu synergii z obszarami miejskimi.

W swej opinii „W kierunku całościowej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich” EKES przedstawia kilka zaleceń w oparciu o zaangażowanie wielu zainteresowanych stron i podejście oddolne, które mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zrównoważonego charakteru i poczucia odpowiedzialności za ten obszar polityki na szczeblu lokalnym.

Koordynacja przekrojowa i polityka dostosowana do potrzeb mają kluczowe znaczenie

Niezbędne jest przejście na zintegrowane podejście do działań i finansowania w różnych obszarach polityki, które mają wpływ na obszary wiejskie. Musimy zapewnić nie tylko zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, ale także ich atrakcyjność jako miejsca do życia. Jakość życia w środowisku wiejskim będzie mierzona wzrostem liczby młodych ludzi i nowymi inicjatywami, które zapewniają wysokiej jakości i dobrze płatne miejsca pracy – podkreślił sprawozdawca Josep Puxeu Rocamora. (mr)