Euroopa Liit peab võitlema mis tahes sunniviisilise töö vastu ja saama inimõiguste valdkonnas maailmas juhtivaks jõuks – seda nõuab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma jaanuari täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses.

Komitee toetab Thomas Wagnsonneri koostatud arvamuses „Sunniviisilise töö abil valmistatud toodete keelustamine“ Euroopa Komisjoni ettepanekut keelustada sunniviisilise töö abil valmistatud tooted Euroopa Liidu turul, rõhutades, kui oluline on, et kõik ELi liikmesriigid ratifitseeriksid Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 1930. aasta sunniviisilise tööjõu konventsiooni 2014. aasta protokolli.

Komitee märgib samuti rahuloluga, et ettepanek hõlmab laste sunniviisilise töö vastu võitlemist, ning kutsub komisjoni üles kiirendama seda protsessi, lisades määruse kohaldamisalasse olemasolevad ILO konventsioonid laste töö kohta.

Thomas Wagnsonner lausus: „On äärmiselt oluline edendada majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja töötajate õigusi ning seega kaotada sunniviisilise töö ja ärakasutamise kõik vormid, et tagada eelkõige ELi ülemaailmne juhtpositsioon inimõiguste ja demokraatia vallas.“

Sunniviisilise töö ennetamist silmas pidades rõhutab komitee rahvusvahelise koostöö ja organiseeritud kodanikuühiskonna institutsionaalse kinnistamise tähtsust komisjoni uues ettepanekus, soovitades suuniseid ettevõtjate abistamiseks, riskinäitajaid hõlmava eraldi andmebaasi loomist ja võrdlusuuringute süsteemi kasutuselevõttu. (mp)