Kohalik vaade – 3. hooaja 25. osa – digitaalne Euroopa: reguleerimise ja innovatsiooni vahel

Digitaalsel innovatsioonil on võime muuta meie tööstust, ühiskonda ja elu. Aga piisava reguleerimiseta võib see endast ka ohtu kujutada. Käesolevas „Kohaliku vaate“ osas teeme kokkuvõtte digiülemineku seisust Euroopas. Kus on EL ülejäänud maailmaga võrreldes? Millised on eesseisvad probleemid ja võimalused? Kuidas saab Euroopa oma konkurentsivõimet kindlustada ja hoida, kaitstes samal ajal inimeste õigusi ja heaolu?

Kättesaadavad keeleversioonid:

Üks aasta sõda Ukrainas

24. veebruaril 2022, kui algas sõda Ukrainas, mõistsime me komitees Venemaa valitsuse põhjendamatu ja provotseerimata sissetungi Ukrainasse viivitamatult hukka.

Viimase aasta jooksul oleme väljendanud oma solidaarsust Ukraina rahvaga mitmel viisil, kutsudes üles võtma rangeid meetmeid nii ELi kui ka riiklikul tasandil. Olen uhke komitee ja tema põhjaliku töö üle, hinnates sõja tagajärgi Ukraina ja Euroopa inimestele ja ettevõtjatele ning leides viise, kuidas Ukrainat ja selle kodanikuühiskonda kõige paremini toetada.

 

Ürituste kalender

Otse asja kallale!

Arvamusveerus „Otse asja kallale!“ palusime Stoyan Tchoukanovil tuua välja asulareovee puhastamise direktiivi läbivaatamist käsitleva arvamuse olulised elemendid. (ehp)

Stoyan Tchoukanov: „Oleme saastamisega liiale läinud“

Komitee kutsub oma arvamuses Euroopa institutsioone üles käsitlema vett prioriteedina ning koostama nn ELi sinise kokkuleppe. See kujutab endast ülimaid jõupingutusi vajaduste prognoosimiseks, veevarude säilitamiseks ning seonduvate probleemide asjakohaseks lahendamiseks tervikliku ja kooskõlastatud tegevuskava kaudu.

„Üks küsimus...“

„Üks küsimus...“

Käesolevas väljaandes küsisime María del Carmen Barrera Chamorrolt veel ühe aspekti kohta keerulises energiaprobleemis, mida me juba eelmisel kuul arutasime.  

 

 

Maria del Carmen Barrera Chamorro: töökohtade seisukohast edukas energiapööre

EMSK Info: Milline on energiapöörde mõju tööhõivele üleminekuetapis olevates piirkondades? Millised on komitee ettepanekud nendega tegelemiseks?

Maria del Carmen Barrera Chamorro: Senised kogemused on olnud väga erinevad, on mõningat edu ja mitmeid ebaõnnestumisi. Kuid töökohtade seisukohast on ülioluline tagada energiapöörde edukus. Kui me ei taga kestlikku tööhõivet, sotsiaalkaitset ja üleminekuks antavat ettevõtlustoetust puudub Euroopal konkurentsivõimeline ja hea tulevik.

Arvake ära, kes on külas?

Üllatuskülaline

Ukraina ajakirjanik, esseist ja kirjandustegelane Tetjana Oharkova elab Kiievis. 2022. aastal oli ta meie Ukraina erinumbris esimene külaline, kes kirjeldas oma riigis sõjaga kaasnevat tragöödiat. Täna, 2023. aasta veebruaris, aasta pärast Venemaa Ukraina vastu suunatud agressiooni algust, jagab ta meiega oma mõtteid sellel surma ja kannatusi külvanud aastal kogetust ning selle püsivast mõjust Ukraina rahva kollektiivsele mälule.

 

Tetjana Oharkova: „Võidupäev saabub ja see ei sarnane 23. veebruariga“

24. veebruaril 2022 pöörati pea peale miljonite ukrainlaste elu. Täna, kui ütleme sõna „võit“, kujutame ette, et see päev saab olema nagu varem. Tavaline, rahuaegne päev – üks harilik 23. veebruar 2022.

Kuid ei. Meie jaoks ei tule enam kunagi 23. veebruari. Ei tule enam kunagi päeva, kus kõik oleks nii nagu varem.

 

Tänusõnad meie 2022. aasta külalistele

Venemaa Ukraina-vastase täieulatusliku agressiooni esimese aastapäeva lähenedes soovime tänada ajakirjanikke, autoreid ja fotograafe kogu Euroopast, kes on esimese sõja-aasta kestel jaganud meiega oma Ukraina-teemalisi lugusid ja kogemusi. Aitäh, Nadija Afanasjeva, Vitali Portnõkov, Olha Tšaiko, Tetjana Oharkova, Olena Abramovitš, Olha Vehera, Vasõl Kušmuns, Kostas Onisenko, Marta Barandi, Jowita Kiwnik ja Slawek Kamiński. (ehp)

 

EMSK uudised

Metsola nõustub Schwengiga: ELi konkurentsivõime on olulisem kui eales varem

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu jaanuari istungjärgul arutasid komitee liikmed Euroopa Parlamendi presidendi Roberta Metsolaga ELi reageerimist geopoliitilistele probleemidele. Roberta Metsola nõustus komitee presidendi Christa Schwengiga, et konkurentsivõime ja strateegilisem autonoomia on praegusel keerulisel ajal otsustava tähtsusega.

Nõukogu 2023. aasta eesistujariik Rootsi: Ukraina on endiselt väga aktuaalne

Eurooplaste julgeoleku tagamine ning õigusriigi ja põhiõiguste kaitse: Rootsi jaoks, kes on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik 2023. aasta jaanuarist juunini, on peamine prioriteet kriisiohjemeetmed.

 

Ühtne turg peaks teenima inimesi, mitte vastupidi

Euroopa Liidu ühtse turu 30. aastapäeva tähistamiseks toimus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu jaanuari istungjärgul arutelu volinik Margrethe Vestageriga. Arutati viise, kuidas ületada järgmise põlvkonna eeldatavasti suurim väljakutse.

Kestliku arengu lahenduste võrgustik hoiatab kestliku arengu tegevuskava 2030 jaoks kaotatud aastakümne ohu eest

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 24. jaanuaril toimunud arutelu näitas, et EL ei suuda praeguses seisus saavutada ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 eesmärke. Lootust siiski veel on. ELil on võimalus asuda tegutsema, muu hulgas rahalise toetamise kaudu. Komiteel on sellealaste edusammude jälgimisel tähtis roll.

EL peab keelustama sunniviisilise töö abil valmistatud tooted ja austama inimõigusi

Euroopa Liit peab võitlema mis tahes sunniviisilise töö vastu ja saama inimõiguste valdkonnas maailmas juhtivaks jõuks – seda nõuab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma jaanuari täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses.

 

Energiahinnakriis: EL peab tarbijaid ja ettevõtjaid toetama

ELi vastus energiahinnakriisile peaks olema suunatud sellele, et kaitsta kõiki kodumajapidamisi ja ettevõtjaid, kellel on suuri probleeme oma energiaarvete tasumisega. See on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse „Euroala majanduspoliitika (2023)“ põhisõnum. Arvamus võeti vastu komitee täiskogu jaanuari istungjärgul.

EL peaks tõhustama rahvusvahelist koostööd ookeanide kaitseks

Tihedam rahvusvaheline koostöö on ülitähtis, et muuta ookeanid 2030. aastaks kestlikuks ning tagada julgeolek ja ohutus merel, öeldakse komitee täiskogu jaanuari istungjärgul vastu võetud uues arvamuses.

Julgeolek on enam kui ainult kaitse

Täiskogu jaanuari istungjärgul arutas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ELi julgeoleku- ja kaitsevaldkonna strateegilise kompassi ideed, leides, et julgeolekut tuleks mõista hoopis laiemalt kui ainult sõjalist kaitset. Kodanikuühiskond ei tohiks jääda julgeolekuküsimustes kõrvalseisjaks. Kriisiaegadel võib tal olla stabiilsust andev roll, nagu osutab ka sõda Ukrainas.

ELi uus hooldusstrateegia on lakmustest sotsiaalse Euroopa jaoks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitas Euroopa Komisjoni ettepanekut tervikliku Euroopa hooldusstrateegia kohta, mis peaks tagama kõigile eurooplastele võimaluse saada kvaliteetseid tervishoiu- ja hooldusteenuseid kogu eluea jooksul.

 

Uudiseid rühmadelt

Rohelise kokkuleppe tööstuskava: pooleliolev töö, mis peab viima ellu konkurentsivõime tegevuskava

Komitee tööandjate rühma esimees Stefano Mallia

Komisjoni ettepanek ei ole täielik ja see tuleb lisada konkurentsivõime tegevuskava pikaajalisse visiooni.

1. veebruaril 2023 esitas Euroopa Komisjon oma esimese vastuse USA presidendi Joe Bideni erakorralisele kliimapaketile – inflatsiooni vähendamise seadusele. Sellega toetatakse Ameerika tööstust rekordilise 369 miljardi USA dollari suuruse toetusega. Ettepanekus käsitletakse mitmeid aspekte: prognoositav õigusraamistik, juurdepääs rahastamisele, piisav oskustööjõud ja avatud kaubanduse tegevuskava. Kuid pärast esimest hindamist nõustuvad ELi tööandjad, et pikaajalise konkurentsivõime saavutamiseks on veel palju tööd ära teha.

Tugev sotsiaaldialoog tõeliselt sotsiaalse Euroopa nimel

EMSK töötajate rühm

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm tunneb suurt heameelt Euroopa Komisjoni hiljuti avaldatud sotsiaaldialoogi algatuse üle. See saadab selge signaali ELi töötajatele ja kodanikele, kes seisavad praegu silmitsi tõsise elukalliduse kriisiga.

Oskuste arendamine, et muuta tööturg kõigile avatuks

Ioannis Vardakastanis, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma aseesimees

Euroopa oskusteaasta peaks andma võimaluse täita lüngad – see on aasta, mil vähendame tõkkeid, mis takistavad paljudel ELi elanikel leida kvaliteetset ja rahuldustpakkuvat töökohta. Ajal, mil ELi tööjõud kahaneb, on olulisem kui kunagi varem investeerida oskustesse ja keskenduda nende inimeste potentsiaali kasutamisele, kes on avatud tööturult liiga sageli eemale jäänud.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Kodanikuühiskonna päevad 2023

Selle aasta kodanikuühiskonna päevadel tuuakse rambivalgusse kodanikuühiskonna organisatsioonide oluline roll nii sotsiaalse ühtekuuluvuse kui ka vastupanuvõimelise demokraatia tagamisel ja kaitsmisel Euroopas.

Ürituseks „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ valmistumisel kohtuvad õpilased Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetega

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed külastavad veebruaris ja märtsis 35 kooli ELi liikmesriikides ja seitsmes kandidaatriigis. Nad aitavad õpilastel valmistuda 23.–24. märtsil Brüsselis toimuvaks noortekogunemiseks „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“.