Janvāra plenārsesijā EESK pieņemtajā atzinumā uzsvērts, ka Eiropas Savienībai ir jāapkaro visi piespiedu darba veidi un jākļūst par pasaules līderi cilvēktiesību jomā

Atzinumā “Tādu produktu aizliegšana Savienības tirgū, kas izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu”, kura ziņotājs ir Thomas Wagnsonner, Komiteja atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumu Savienības tirgū aizliegt tos produktus, kas ir izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu, un uzsver, ka ir svarīgi, lai visas ES dalībvalstis ratificētu Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) pieņemtās Piespiedu darba konvencijas (1930. gads) protokolu (2014. gads).

EESK ar gandarījumu atzīmē, ka priekšlikums aptver arī bērnu piespiedu darba apkarošanu, un aicina Komisiju šo procesu paātrināt, pastāvošās SDO konvencijas par bērnu darbu iekļaujot regulas darbības jomā.

Ziņotājs T. Wagnsonner atzinumu komentē šādi: “Ekonomisko, sociālo, kultūras un darba tiesību veicināšana un tādējādi visa veida piespiedu darba un ekspluatācijas izskaušana ir būtiska, lai nodrošinātu ES globālo līderību cilvēktiesību un demokrātijas jomā.”

EESK uzsver, ka piespiedu darba novēršanas nolūkā ir svarīgi īstenot starptautisko sadarbību un Komisijas jaunajā priekšlikumā institucionāli nostiprināt normu par organizētās pilsoniskās sabiedrības iesaisti. Būtiskas ir arī ieteicošās vadlīnijas, kas paredzētas, lai palīdzētu uzņēmumiem, un īpašā datubāze ar riska rādītājiem, kā arī salīdzinošās novērtēšanas sistēma. (mp)