Äärepoolseimates piirkondades peitub ELi tuleviku võti

ELi Nõukogu eesistujariigi Prantsusmaa taotlusel koostatud ettevalmistavas arvamuses kutsub komitee Euroopa Komisjoni üles uurima olulist kasu, mida äärepoolseimad piirkonnad saavad Euroopa tulevikule tuua.

Komisjon peaks võtma asjakohaseid meetmeid tagamaks, et nimetatud piirkonnad ei jääks COVID-19 järgsest taastumisest ega kliima-, sotsiaalsest ja digipöördest kõrvale. Komitee soovitab uusi olulisi samme, et tagada äärepoolseimates piirkondades toidualane ja energiasõltumatus, roheüleminek, säästev turism, sotsiaalne kaasatus, kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamine, oskuste arendamine ning puhas vesi ja kanalisatsioon.

Raportöör Joël Destom ütles: „Äärepoolseimad piirkondi tuleks käsitada kui laboreid edusammude edendamiseks kogu maailmas ning neist võiksid saada järgimist väärivad mudelid.“

Kaasraportöör Gonçalo Lobo Xavier sõnas: „Komitee kutsub üles tagama äärepoolseimates piirkondades digitaalse juurdepääsu ning lisama uutesse rakenduskavadesse suurprojekti veele ja kanalisatsioonile juurdepääsu kohta.“ (tk)