Izpētes atzinumā, ko pieprasījusi ES Padomes prezidentvalsts Francija, EESK mudina Eiropas Komisiju ņemt vērā ieguvumus, kurus tālākie reģioni var sniegt Eiropas nākotnei.

Komisijai būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka minētie reģioni netiktu izslēgti nedz no atveseļošanas pēc Covid-19, nedz no klimatiskās, sociālās un digitālās pārkārtošanās. EESK ierosina jaunus, svarīgus pasākumus, kā tālākajos reģionos nodrošināt pārtiku un enerģiju, zaļo pārkārtošanos, ilgtspējīgu tūrismu, sociālo iekļaušanu, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos, prasmju apgūšanu, kā arī risināt problēmas ūdens un sanitārijas jomā.

Ziņotājs Joël Destom teica: “Tālākie reģioni būtu jāuzskata par izmēģinājuma vietām, kur veicināt pasaules progresu, un tie var kļūt par paraugu, kam sekot.”

Līdzziņotājs Gonçalo Lobo Xavier norādīja: “EESK aicina tālākajos reģionos nodrošināt digitālo piekļuvi un jaunajās darbības programmās iekļaut lielus projektus saistībā ar piekļuvi ūdenim un sanitārajam tīklam.” (tk)