Den 1. januar 2021 overtog Portugal formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union med mottoet "Tid til resultater: en retfærdig, grøn og digital genopretning".

Det portugisiske formandskab vil have den udfordrende opgave, det er at føre de aftaler, der blev indgået i slutningen af det tyske formandskab om EU's flerårige budget (FFR) og Genopretningsfonden, ud i livet, gennemføre aftalen efter brexit med UK og holde snor i EU's vaccination mod covid-19.

Formandskabet har fem klare målsætninger for de næste seks måneder:

 • gøre FFR operationel, vedtage de nødvendige regler og lancere de programmer, der er forbundet med budgettet
 • få midlerne fra Genopretnings- og resiliensfonden ud til landene hurtigst muligt og dermed accelerere den grønne og den digitale omstilling
 • gennemføre vaccinationsplanen for EU på vellykket vis og hjælpe med at realisere vaccinationskampagnen i resten af verden
 • gennemføre og styrke den europæiske søjle for sociale rettigheder under det sociale topmøde, som efter planen finder sted den 7.-8. maj i Porto
 • styrke EU's forbindelser med centrale strategiske partnere som f.eks. Indien og Afrika og få forbindelserne med USA tilbage på sporet. 

EØSU vil bidrage til det portugisiske formandskabs arbejde for at sikre, at EU's civilsamfund bliver hørt. EØSU vil især bidrage med civilsamfundets synspunkter vedrørende følgende emner via de udtalelser, som udvalget udarbejder på anmodning fra formandskabet:

 • Udfordringerne med hjemmearbejde: tilrettelæggelse af arbejdstiden, balance mellem arbejde og privatliv og retten til at logge af
 • Erhvervsuddannelse: systemernes effektivitet med hensyn til at foregribe og matche kvalifikationer og arbejdsmarkedets behov samt arbejdsmarkedets parters og forskellige interessenters rolle
 • Socialøkonomiens rolle i jobskabelsen og gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder
 • Hjemmearbejde og ligestilling mellem kønnene – fastlæggelse af betingelser, der sikrer, at hjemmearbejde ikke forværrer den ulige fordeling af ubetalt omsorgsarbejde og husligt arbejde mellem mænd og kvinder, og at det i stedet bliver en drivkraft for fremme af ligestilling mellem kønnene
 • Det fælles europæiske jernbaneområde
 • Løsninger til, hvordan man fremmer de færdigheder, EU har brug for til at skabe et mere retfærdigt, mere sammenhængende, mere bæredygtigt, mere digitalt og mere modstandsdygtigt samfund via livslang læring og uddannelse.

Portugal varetager det halvårlige roterende formandskab for Rådet for Den Europæiske Union fra den 1. januar til den 30. juni. Portugal vil blive efterfulgt af Slovenien, som i anden halvdel af 2021 vil afslutte den formandskabstrio, som blev indledt med Tyskland.

Dette er det fjerde portugisiske formandskab siden landets tiltrædelse af EU i 1986. (mr)