Chuaigh an Phortaingéil i mbun na hUachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh an 1 Eanáir 2021 agus is é an mana atá aici: “Déanaimis beart de réir briathair: téarnamh cothrom, glas agus digiteach”.

Tá dúshlán roimh Uachtaránacht na Portaingéile, ní hamháin beart a dhéanamh de réir na gcomhaontuithe ar thángthas orthu sna laethanta deireanacha d’Uachtaránacht na Gearmáine – Creat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) an Aontais agus an ciste téarnaimh –, ach freisin an comhaontú tar éis Brexit leis an Ríocht Aontaithe a chur chun feidhme agus maoirseacht a dhéanamh ar an vacsaíniú in aghaidh COVID-19 ar fud na hEorpa.

Tá cúig chuspóir shoiléire ag Uachtaránacht na Portaingéile le haghaidh na chéad sé mhí romhainn:

 • CAI a chur faoi lánseol, na rialacháin is gá ina leith a ghlacadh agus na cláir a bhaineann leis a chur ar siúl.
 • An Ciste Téarnaimh agus Athléimneachta a chur ar fáil sna Ballstáit chomh tapa agus is féidir d’fhonn dlús a chur leis an aistriú glas agus an t-aistriú digiteach.
 • An plean vacsaínithe a chur chun feidhme go rathúil san Eoraip agus cabhrú leis an vacsaín a thabhairt chuig an gcuid eile den domhan chomh maith.
 • Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme agus borradh ríthábhachtach a chur faoi le linn an Chruinnithe Mullaigh Shóisialta atá le reáchtáil an 7-8 mí na Bealtaine in Porto na Portaingéile.
 • Caidreamh an Aontais le príomh-chomhpháirtithe straitéiseacha, amhail an India agus an Afraic, a neartú, mar aon leis an gcaidreamh leis na Stáit Aontaithe a dheisiú. 

Cuirfidh CESE ionchur ar fáil d’obair Uachtaránacht na Portaingéile chun a chinntiú go n-éistfear le glór shochaí shibhialta na hEorpa. Go háirithe, tabharfaidh CESE dearcadh na sochaí sibhialta le fios ar na hábhair seo a leanas trí na tuairimí atá á n-ullmhú aige faoi mar atá iarrtha ag an Uachtaránacht:

 • Dúshláin na teilea-oibre: an t-am oibre a shocrú, cothromaíocht oibre is saol a aimsiú agus an ceart chun dícheangail.
 • An ghairmoiliúint: cé chomh héifeachtach agus atá córais in ann riachtanais a bheidh sa mhargadh saothair amach anseo a thuar agus na scileanna cuí a chur ar fáil chun go mbeifear in ann na riachtanais sin a shásamh. An ról atá ag comhpháirtithe sóisialta agus geallsealbhóirí éagsúla chuige sin.
 • Ról an gheilleagair shóisialta i gcruthú post agus i gcur chun feidhme Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta.
 • An teilea-obair agus an comhionannas inscne: dálaí a chur ar bun nach gcuirfidh le dáileadh éagothrom na bhfreagrachtaí cúraim agus na hoibre tí gan phá idir fir agus mná, ar dálaí iad a fheidhmíonn mar uirlis chun an comhionannas inscne a chur chun cinn.
 • An Limistéar Eorpach Aonair Iarnróid.
 • Conas na scileanna is gá a chur chun cinn ionas go mbeidh an Eoraip in ann sochaí níos córa, níos comhtháite, níos inbhuanaithe, níos digití agus níos athléimní a bhunú tríd an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil agus an oiliúint.

Beidh Uachtaránacht Rothlach 6 mhí Chomhairle an Aontais ag an bPortaingéil idir an 1 Eanáir agus an 30 Meitheamh. Tiocfaidh an tSlóivéin i gcomharbas ar an bPortaingéil sa dara cuid de 2021 agus í ar an Uachtaránacht dheireanach den fhoireann 3 Uachtaránacht a tosaíodh faoi stiúir na Gearmáine.

Seo ceathrú hUachtaránacht na Portaingéile ón uair a d’aontaigh sí leis an Aontas in 1986. (mr)