Portugāle 2021. gada 1. janvārī pārņēma ES Padomes prezidentūru ar devīzi “Laiks gūt rezultātus – taisnīga, zaļa un digitāla atlabšana”.

Prezidentvalstij Portugālei būs sarežģīts uzdevums – ieviest dzīvē Vācijas prezidentūras pēdējā posmā panāktās vienošanās par ES daudzgadu budžetu (DFS) un Atveseļošanas fondu, īstenot nolīgumu pēc Brexit ar Apvienoto Karalisti un pārraudzīt Eiropas vakcināciju pret Covid-19.

Portugāles prezidentūrai ir pieci skaidri mērķi nākamajiem sešiem mēnešiem:

 • ieviest un īstenot DFS, pieņemt vajadzīgos noteikumus un uzsākt ar to saistītās programmas;
 • pēc iespējas ātrāk nodrošināt valstu piekļuvi Atveseļošanas un noturības fonda līdzekļiem, tādējādi paātrinot zaļo un digitālo pārkārtošanos;
 • sekmīgi īstenot vakcinācijas plānu Eiropai un palīdzēt padarīt to par realitāti arī pārējā pasaulē;
 • īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru un dot tam būtisku impulsu Sociālajā samitā, kas paredzēts 7. un 8. maijā Porto;
 • stiprināt ES attiecības ar galvenajiem stratēģiskajiem partneriem, piemēram, Indiju un Āfriku, un atjaunot attiecības ar ASV. 

EESK sniegs ieguldījumu prezidentvalsts Portugāles darbā, lai nodrošinātu, ka tiek uzklausīts Eiropas pilsoniskās sabiedrības viedoklis. Atzinumos, ko Komiteja gatavo pēc prezidentvalsts pieprasījuma, EESK paudīs pilsoniskās sabiedrības viedokli it īpaši par šādiem tematiem:

 • Tāldarba problemātika: darba laika organizēšana, darba un privātās dzīves līdzsvars, tiesības atslēgties
 • Profesionālā apmācība: prasmju un darba tirgus vajadzību prognozēšanas un saskaņošanas sistēmu efektivitāte un sociālo partneru un dažādu ieinteresēto personu loma
 • Sociālās ekonomikas nozīme darbvietu radīšanā un Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana
 • Tāldarbs un dzimumu līdztiesība – nosacījumi, lai tāldarbs nesaasinātu neapmaksātu aprūpes un mājsaimniecības pienākumu nevienlīdzīgo sadalījumu starp sievietēm un vīriešiem un lai tas būtu dzimumu līdztiesības veicināšanas dzinējspēks
 • Vienota Eiropas dzelzceļa telpa
 • Kā veicināt prasmes, kas Eiropai vajadzīgas, lai veidotu taisnīgāku, saliedētāku, ilgtspējīgāku, digitālāku un noturīgāku sabiedrību, izmantojot mūžizglītību un apmācību.

Portugāle rotācijas kārtībā pildīs ES Padomes prezidentvalsts pienākumus no 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Tai sekos Slovēnija, kas 2021. gada otrajā pusē noslēgs Vācijas iesākto trijotni.

Tā būs Portugāles ceturtā prezidentūra kopš šās valsts pievienošanās Eiropas Savienībai 1986. gadā. (mr)