Дните на гражданското общество през 2022 г. ще се проведат на 15—17 март под надслов „ЕС като двигател на споделения просперитет — гражданското общество за икономика в интерес на хората и планетата“.

В контекста на повратни за Европа времена, белязани от продължаващата пандемия от COVID-19 и заключителните етапи на Конференцията за бъдещето на Европа, ще се проведат ДНИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО през 2022 г. На тях ще бъдат проучени начини, по които Европа може да стане по-устойчива посредством справедлив преход, който да окаже ползотворно въздействие върху хората и върху околната среда и същевременно да увеличи нейния просперитет.

Такъв вид преход следва и да защитава и популяризира основополагащите права и принципи на ЕС: демокрацията, правата на човека, социалната справедливост, солидарността и равенството. 2021 година се оказа изпитание за издръжливостта на тези права и принципи. Изключително важна роля за защитата на тези ценности на всички равнища играят организациите на гражданското общество като поддръжници и пазители на общото благо и двигатели на промяната.

В седем интерактивни работни срещи — в хибриден или изцяло дистанционен формат — ще бъдат разгледани следните основни теми:

  • Възможности за повишаване на квалификацията за всички;
  • Диалог между поколенията сред предприемачите в Европейския съюз;
  • Доброволчество за постигане на просперитет;
  • Благоприятна среда за полезно участие на гражданското общество;
  • Изграждане на демократична икономика за справедлив преход;
  • Екологична социална пазарна икономика за бъдещето на Европа;
  • Бъдещето на социалната закрила и европейската социална държава — въпросът за схемите за минимален доход и достъпа до качествени социални услуги.

Работните срещи ще бъдат представени в тематична дискусия на високо равнище на откриващото заседание на проявата, а изводите от тях ще бъдат обобщени съответно в тематична дискусия на високо равнище на нейното закриващо заседание.

Дните на гражданското общество през 2022 г. се организират от Европейския икономически и социален комитет със съдействието на неговата Група за връзка.

За допълнителна информация относно програмата, ораторите и работните срещи проверявайте редовно актуализираната уебстраница на проявата и ни последвайте в Twitter @EESC_LiaisonG #CivSocDays. (ks)