Reáchtálfar Laethanta na Sochaí Sibhialta 2022 an 15-17 Márta. Is é téama na bliana seo ‘An tAontas Eorpach agus cur chun cinn an rathúnais chomhroinnte – an tsochaí shibhialta ar son geilleagar a théann chun tairbhe don phobal agus don phláinéad’.

Is tréimhse chinniúnach an tréimhse seo ina reáchtálfar Laethanta na Sochaí Sibhialta 2022. Tá paindéim COVID-19 ann i gcónaí agus tá an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa ag teacht chun deiridh. Is éard a phléifear i rith na hócáide an chaoi lenarbh fhéidir Eoraip níos athléimní a thógáil le haistriú cóir a rachadh chun tairbhe don phobal agus don chomhshaol agus a chuirfeadh le rathúnas na hEorpa freisin.

Ba cheart d’aistriú den chineál sin cearta agus prionsabail bhunúsacha an Aontais a chosaint agus a chur chun cinn freisin, is iad sin an daonlathas, cearta an duine, ceartas sóisialta, an dlúthpháirtíocht agus an comhionannas. Bliain dhúshlánach a bhí in 2021, ó thaobh an mhéid sin de. Mar lucht seasaimh an fhóid, lucht déanta an athruithe agus caomhnóirí an leasa choitinn, tá ról ríthábhachtach ag eagraíochtaí na sochaí sibhialta (ó thaobh na luachanna seo a chosaint. na luachanna seo a chosaint ag gach leibhéal.

Pléifear na hábhair seo a leanas sna seacht gceardlann idirghníomhacha a bheidh ar siúl go hibrideach nó go hiomlán ar líne:

  • Deiseanna uas-scilithe do chách;
  • Idirphlé Idirghlúine i measc Fiontraithe de chuid an Aontais Eorpaigh;
  • Oibrithe deonacha ar son an rathúnais;
  • Timpeallacht chumasúcháin le haghaidh na sochaí sibhialta: an tábhacht a bhaineann le rannpháirtíocht fhónta;
  • Geilleagar daonlathach a thógáil le haghaidh aistriú cóir;
  • Geilleagar margaidh sóisialta margaidh glas d’Eoraip na todhchaí.
  • Todhchaí na Cosanta Sóisialta agus Stát Leasa na hEorpa: an tábhacht a bhaineann le scéimeanna ioncaim íosta agus le rochtain ar sheirbhísí ardchaighdeáin.

Cuirfear tús leis na ceardlanna agus tabharfar chun críche iad le dhá dhíospóireachta painéil ardleibhéil ag na seisiúin oscailte agus chlabhsúir faoi seach.

Tá Laethanta na Sochaí Sibhialta 2022 á n-eagrú ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa i gcomhar leis an nGrúpa Idirchaidrimh atá aige.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin gclár, na cainteoirí agus na ceardlanna, ach leathanach gréasáin an imeachta atá nuashonraithe go rialta a sheiceáil agus muid a leanúint ar Twitter @EESC_LiaisonG #CivSocDays. (ks)