Ny studie beställd av EESK:s grupp Mångfald Europa: ”Att nå fram till ett nytt samförstånd om EU:s civilsamhälleliga värden och bedömningen av dem”

Av EESK-gruppen Mångfald Europa

Har civilsamhällesorganisationerna i Frankrike, Tyskland, Italien, Grekland, Ungern och Polen en gemensam uppfattning av värdena demokrati, rättsstat och solidaritet?

Den nya studien Att nå fram till ett nytt samförstånd om EU:s civilsamhälleliga värden och bedömningen av dem, som har genomförts av European Policy Centre på begäran av EESK-gruppen Mångfald Europa, visar att i de länder som ingår i undersökningen tenderar civilsamhällesorganisationerna att definiera dessa värden på ett likartat sätt, även om de uppvisar större skillnader i tolkningen av solidaritet än av demokratin och rättsstaten.

Studien visar också att civilsamhällesorganisationerna är medvetna om den viktiga roll som civilsamhället spelar när det gäller att främja dessa värden. I samband med detta ställs organisationerna dock inför en rad olika utmaningar, särskilt vad gäller den begränsade tillgången till finansiering, teknik- och generationsskiften och framför allt ett ogynnsamt politiskt klimat. Både regeringarna och det civila samhället självt blir alltmer konfrontativa, mer politiska och mindre öppna för kompromisser i samtliga länder som ingår i studien. Civilsamhällesorganisationer i södra och östra Europa beskriver sin situation, värdeuppfattning och utsikter för framtiden i mindre positiva ordalag än motsvarande organisationer i väst.

Enligt studien kommer det i framtiden krävas att både det civila samhället och samtliga styresnivåer är inställda på samarbete och innovation om civilsamhällesorganisationerna ska kunna fortsätta att försvara EU:s värden.

Den 2 september presenterades studien vid ett pressevenemang online av ordföranden för EESK‑gruppen Mångfald Europa, Arno Metzler, tillsammans med Corina Stratulat och Paul Butcher, båda politiska analytiker vid European Policy Centre och medförfattare till studien.

På EESK:s webbplats kan du hitta mer om de förslag och rekommendationer som civilsamhällesorganisationerna själva och forskningsgruppen presenterar i studien. Studien och en sammanfattning av den samt ett tillhörande pressmeddelande finns tillgängliga på nätet.